Кафедра інфокомунікаційної інженерії (Маг_ІКІ)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 76
 • Документ
  Дослідження рішень щодо збереження безпеки ключів у блокчейн-технологіях
  (2023) Зражевець, К. П.
  Мета роботи – аналіз шляхів досягнення максимального ступіню збереження ключів та зниження потенційних рисків щодо їх компрометації, розробка власного програмного забезпечення для роботи із блокчейном зі зменшенням ризику компрометації ключів. Методи досліджень – емпіричний аналіз, формалізація та порівняння. Протягом виконання роботи був виконан аналіз сучасних технологій блокчейнів, методів роботи та збереження безпеки ключів під час використання гаманців та взаємодії із блокчейном. Розглянуто сучасні методи шифрування, хешування та підвищення безпеки ключів. Було виконано аналіз існуючих рішень для збереження ключів. Було розробленого програмне забезпечення для взаємодії із блокчейном за допомогою гаманця
 • Документ
  Розробка та дослідження системи моніторингу мережі віддаленого доступу
  (2022) Колтаков, О. А.
  Об’єкт дослідження – процеси розробки та проєктування системи моніторингу кластерів серверів викликів. Предмет дослідження - методи і засоби покращення функціонування кластерів серверів викликів. Мета роботи – розробка системи моніторингу кластерів серверів викликів, дослідження та аналіз параметрів кластерів серверів викликів для забезпечення ефективної роботи та необхідної відмовостійкості. Методи досліджень – аналіз, формалізація, порівняння. В роботі розроблено та налаштовано систему моніторингу для дослідження кластеру серверів викликів з використанням open source продукту Zabbix. Досліджено динамічні політики переадресації для оцінки їх впливу на продуктивність кластера серверів викликів при різних поєднаннях параметрів робочого навантаження та за різних сценаріїв перевантаження. Результати роботи можуть бути корисними виробникам телекомунікаційного обладнання, постачальникам телекомунікаційних послуг, а також представляти інтерес у контексті інших кластерних систем, що обробляють робоче навантаження, орієнтоване на транзакції.
 • Документ
  Розробка та дослідження методу відмовостійкої маршрутизації у IP-мережі з проактивним захистом шлюзу за замовчуванням
  (2022) Круглова, А. О.
  Об’єкт дослідження – процес балансування навантаження із проактивним захистом шлюзу за замовчуванням в інфокомунікаційній мережі (ІКМ). Предмет дослідження – математична модель балансування навантаження із проактивним захистом шлюзу за замовчуванням в інфокомунікаційній мережі, що відповідає принципам концепції Traffic Engineering (TE). Мета роботи – покращення рівня якості обслуговування в інфокомунікаційній мережі засобами відмовостійкої маршрутизації. Методи дослідження – формалізація та порівняння, математичне програмування, практичний експеримент. У магістерській кваліфікаційній роботі було вдосконалено та досліджено математичну модель балансування навантаження з проактивним захистом шлюзу за замовчуванням в інфокомунікаційній мережі. В основі цієї моделі лежать умови реалізації одно або багатошляхової маршрутизації; балансування навантаження на рівні доступу; захист шлюзу за замовчуванням; збереження потоку на рівні доступу та самої мережі; запобігання перевантаження каналів зв’язку. Окрім того, обов’язковою вимогою до цих моделей та методів було забезпечення врахування рівня надійності приграничних маршрутизаторів, між якими балансується навантаження, що надходить від мережі доступу. Також, було порівняно та проаналізовано запропоновані моделі. Встановлено, що врахування показників надійності приграничних маршрутизаторів при балансуванні навантаження між ними, за допомогою рішень RATE або ResMetrTE дозволило підвищити поріг завантаженості каналів зв’язку мережі – у середньому від 15% до 27%. В процесі проведення практичного експерименту були сформульовані рекомендації з вдосконалення протоколу GLBP на основі запропонованої моделі.
 • Документ
  Методи підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу в системах мобільного зв'язку наступних поколінь
  (2022) Савченко, Р. О.
  Об'єкт дослідження – радіочастотний ресурс мережі мобільного зв'язку 4G LTE. Предмет дослідження – моделі частотно-територіальних планів мережі мобільного зв’язку LTE на основі частотних кластерів та оцінка їх ефективності за параметрами: коефіцієнта повторного використання частотного ресурсу та відсотку невиконання показника якості відношення сигнал/завада. Мета роботи – розробка питань, щодо побудови моделей та методів ефективного використання радіочастотного ресурсу в рамках задачі планування мереж мобільного нових поколінь. Методи дослідження – методи планування на основі багатокритеріальної оптимізації, метод формування Парето-оптимальних рішень за допомогою генетичного алгоритму. Проводиться розробка питань побудови математичних моделей частотнотериторіального планування на основі використання частотних кластерних моделей мережі мобільного зв'язку 4-го покоління LTE і методів оптимального призначення частот з метою підвищення коефіцієнту ефективності використання радіочастотного ресурсу та низьким відсотком невиконання показника якості рівня взаємних внутрішньо-системних завад в мережі мобільного зв’язку.
 • Документ
  Дослідження використання коефіцієнтів лінійного передбачення за фазовою інформацією голосового сигналу в процедурах автентифікації
  (2022) Кіщенко, М. І.
  Об'єктом дослідження є процес голосової автентифікації користувача в інфокомунікаційних системах. Мета роботи – розробка та дослідження процедур оцінки коефіцієнтів лінійного передбачення за рахунок фазової інформації для підвищення ефективності систем голосової автентифікації. Методи досліджень – аналіз, моделювання та експеримент, узагальнення результатів і формування висновків. Одним із аспектів поліпшення якісних характеристик систем автентифікації користувачів є використання інформації про фазу голосового сигналу. Актуальним науковим завданням є вивчення нових процедур підвищення надійності систем голосової автентифікації, дослідження коефіцієнтів лінійного передбачення за фазовою інформацією та порівняльний аналіз з даними отриманими за амплітудно-частотною інформацією. За результатами досліджень запропоновано новий напрямок в покращенні автентифікації голосу, вдосконалення систем розпізнавання мовлення, а також при вирішенні проблем розпізнавання мовця.