Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки

ISSN: 2310-8061

Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки містить публікації наукових праць викладачів та співробітників університету. Серед них статті з наукових журналів, монографії, матеріали конференцій, наукові публікації студентів (розміщуються за умови наявності рецензії наукового керівника).

Довідку щодо роботи з електронним архівом ви можете знайти тут: Положення про «Електронний архів відкритого доступу Харківського національного університету радіоелектроніки».

ДО УВАГИ КОРИСТУВАЧІВ. Щоб занести документ до архіву необхідно :

Авторський договір на передачу невиключних майнових прав на використання твору

Для індексації публікацій світовими рейтингами радимо розміщувати електронні версії публікацій у форматах DOC або PDF з розпізнаванням. Бажано заповнювати поля "заголовок", "анотація" та "ключові слова" українською, російською та англійською мовами.

З усіх питань звертатися в бібліотеку, 4 поверх, кім. 440.
Депозитори архіву: nataliia.plechenko@nure.ua, yuliia.derevianko@nure.ua
Адміністрація бібліотеки: library@nure.ua

 

Останні подання

Документ
Some aspects of the development of the BEAM robot control scheme
(European Scientific Platform, 2023) Yevsieiev, V.
BEAM (Biology, Electronics, Aesthetics, and Mechanics) robots are a special class of robots that differ from classic mobile robots in several key aspects. They were designed using biological principles and strive to imitate natural processes.
Документ
Shuttle-Based Storage and Retrieval System 3d Model Improvement and Development
(2023) Nevliudov, I.; Yevsieiev,V.; Maksymova, S.; Klymenko, O.; Vzhesniewski, M.
The development of new design solutions for Radioshuttle will increase the storage density of heterogeneous goods, increase the efficiency and productivity of warehouse logistics, reduce the cost of renting warehouse space and reduce the negative impact on the environment, which makes this development extremely relevant and necessary in modern logistics. Authors proposed to improve the designs of the Radioshuttle, through the use of the Mecanum Wheel. To test this, the authors designed a 3D model of a Radioshuttle with a Mecanum Wheel using Autodesk Fusion 360 while maintaining overall dimensions and a 3D model of rack structure
Документ
Шляхи імплементації європейської політики впровадження цифрових технологій
(НДІ ПЗІР НАПрН України, 2022) Єфремова, К. В.; Хаустова, М. Г.; Шматков, Д. І.; Мамаєв, І. О.; Новіков, Є. А.; Шаповалова, О. В.
Монографію присвячено дослідженню питань правового забезпечення цифрової трансформації суспільства та економіки на шляху до членства в ЄС. Розкриті питання застосування міжнародного досвіду реалізації програм та стратегій цифровізації в державній політиці України. Робота містить окремі дослідження з актуальних напрямків правового забезпечення права інтелектуальної власності на цифрових платформах та роль інноваційних платформ в цифровому розвитку ЄС на прикладі спільнот знань та інновацій, розкрито правові проблеми забезпечення ефективності функціонування публічних реєстрів та мереж трансферу технологій тощо. Видання призначене для на фахівців, науковців, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, а також, усіх тих, хто цікавиться проблемами правового регулювання цифрової економіки, використанням цифрових технологій та процесами цифровізації. The monograph is dedicated to researching issues of legal support for the digital transformation of society and the economy on the way to EU membership. The issues of application of international experience in the implementation of digitalization programs and strategies in the state policy of Ukraine are revealed. The work contains separate studies on the current directions of legal enforcement of intellectual property rights on digital platforms and the role of innovative platforms in the digital development of the EU using the example of communities of knowledge and innovation, legal problems of ensuring the effectiveness of the functioning of public registers and technology transfer networks, etc. are disclosed. The publication is intended for specialists, scientists, teachers, graduate students, students of higher education institutions, as well as all those who are interested in the problems of legal regulation of the digital economy, the use of digital technologies and digitalization processes.
Документ
Стан та правове регулювання малого та середнього інноваційного підприємництва: регіональний аспект
(НДІ ПЗІР НАПрН України, 2021) Борисов, І. В.; Глібко, С. В.; Георгієвський, Ю. В.; Коритін Д. С.; Єфремова, К. В.; Завадська, А. Т.; Коритін, Д. С.; Кохан, В. П.; Любчич, А. М.; Розгон, О. В.; Семенова, М. В.; Токарєва, К. О.; Шматков, Д. І.
Монографію присвячено дослідженню питань правового регулювання малого та середнього підприємництва, зокрема, підтримки МСП з виявленням недоліків та наданням пропозицій щодо їх усунення. Пропозиції, сформульовані у представленому науковому виданні, враховують переваги існуючих інноваційних структур та організацій у сфері наукової та науково-технічної діяльності, організацій інфраструктури у сфері підприємництва. Наукове видання розраховано на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів юридичних закладів вищої освіти, спеціалістів у сфері правового регулювання господарської діяльності в Україні, а також усіх тих, хто цікавиться актуальними проблемами правового забезпечення діяльності МСП. The monograph is devoted to the study of legal regulation of small and medium -sized enterprises, in particular, supporting SMEs with the identification of shortcomings and providing proposals for their elimination. The proposals, formulated in the scientific publication presented, take into account the benefits of existing innovative structures and organizations in the field of scientific and technical activity, organizations of infrastructure in the field of entrepreneurship. The scientific publication is designed for scientists, teachers, doctoral students, graduate students, students of legal institutions of higher education, specialists in the field of legal regulation of economic activity in Ukraine, as well as all those who are interested in topical problems of legal support of SMEs.
Документ
Збірник пропозицій до проєктів нормативно-правових актів НДІ ПЗІР НАПрН України за 2021-2022 роки
(НДІ ПЗІР НАПрН України, 2022) Глібко, С. В.; Любчич, А. М.
Збірник містить науково-правові висновки, надані на проєкти законів та постанов Кабінету Міністрів України науковими співробітниками Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України у період за 2021–2022 роки. Призначений для студентів, аспірантів, науковців і юристів-практиків. The collection contains scientific and legal conclusions provided on the projects of laws and resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine by scientific staff of the Research Institute of Legal Support of Innovative Development of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine in the period for 2021–2022. Designed for students, graduate students, scientists and practitioners.