ISSN: 2310-8061

Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки «ElAr КhNURE» є інституціальним репозиторієм, що містить публікації наукових праць та досліджень науково-педагогічних працівників, інших співробітників, здобувачів вищої освіти ХНУРЕ, а також публікації сторонніх наукових організацій. Серед них монографії, статті з наукових журналів та збірників, матеріали науково-практичних заходів, наукові публікації (розміщуються за умови наявності рецензії наукового керівника) та кваліфікаційні роботи студентів (розміщуються за дозволом автора КвР).

З усіх питань звертатися до адміністратора ElAr KhNURE за адресою: yuliia.derevianko@nure.ua

 

Останні подання

Публікація
Модель впливу технологічних параметрів 3D-друку на можливість друку без підтримок
(2024) Пилипенко, В. В.
Актуальність теми – дослідження моделі впливу технологічних параметрів 3D-друку на можливість друку без підтримок є дуже актуальним у сучасному світі. Зростання інтересу до 3D-друку та його використання в різних сферах, включаючи промисловість, медицину, дизайн і багато інших, викликає потребу вдосконалення існуючої технології 3D-друку задля зменшення витрат часу та матеріалів. Дослідження впливу технологічних параметрів, таких як швидкість друку, температура екструзії, матеріал та інші, на можливість друку без підтримок, а також запровадження нових апаратних та програмних шляхів вирішення проблеми може відкрити нові можливості для вирішення технічних викликів. Ефективні засоби друку без підтримок можуть сприяти зменшенню витрат матеріалу, часу та зусиль, що важливо для підвищення продуктивності та вигідності процесу 3D-друку, а також дати можливість друкувати більш точні та затребувані елементи. 3D-друк найбільш широко використовується у виробництві одиночних екземплярів, де важливо досягти високих стандартів якості для деталі, таких як точні розміри та гладкість поверхні. При наявності підтримок, ці параметри значно погіршуються через обмеження, які накладає використання підтримок. Мета роботи – розробити модель впливу технологічних параметрів 3D- друку на можливість друку без підтримок. Методи дослідження – в якості методів дослідження використовувалися змішані методи, що включають в себе емпіричний метод, зокрема використовувалися експериментальні дослідження, зрівняння, виміри, структурний аналіз. Об’єкт дослідження – технологія 3D-друку без підтримок методом FDM. Предмет дослідження – модель впливу технологічних параметрів 3D-друку на можливість друку без підтримок. Із теоретичного методу використовувалися аналіз, уявне модулювання, індукція та дедукція.
Публікація
Розробка автоматизованого модуля моніторингу параметрів об’єктів критичної інфраструктури
(2024) Рак, О. О.
Метою роботи є підвищення ефективності керування параметрів об’єктів критичної інфраструктури. Об’єктом дослідження є процес віддаленого керування параметрів об'єктів критичної інфраструктури. Предметом дослідження є модуль віддаленого керування параметрів об’єктів критичної інфраструктури. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: – провести аналіз літератури за темою дослідження; – провести аналіз існуючі розробки; – визначити принципи створення модулю віддаленого керування параметрів об’єктів критичної інфраструктури; – обрати необхідне обладнання для розробки модуля; – розробити программу автоматизованого модуля моніторингу параметрів об’єктів критичної інфраструктури.
Публікація
Розробка методу одночасної локалізації і картографування на пересіченій місцевості в режимі реального часу
(2024) Сухачов, К. І.
Мета роботи – симуляція та моделювання роботи алгоритму побудови карт навколишнього середовища інтелектуального робота і визначення його місцезнаходження та орієнтації у просторі за допомогою пакетів ROS 2 для покрашення точності і стабільності позиціонування, розпізнавання та контролю у невідомій пересіченій місцевості у режимі реального часу. Об’єкт дослідження – процес одночасної локалізації і картографування в режимі реального часу. Предмет дослідження – гібридне фільтрування AMCL-EKF для оцінки положення на основі SLAM на ускладненому рельєфі пересіченій місцевості. Методи дослідження – розширений фільтр Калмана, адаптивна локалізація Монте-Карло, одночасна локалізація та картографування. Завданнями цієї роботи є синтез поєднання методів SLAM та розробка нових підходів для розв'язання проблем одночасної локалізації і картографування. Для досягнення поставлених завдань був використаний підхід поєднання локальних гібридних частинок-Калманівського фільтрування та глобального відстеження положення на основі SLAM, базуючись на можливостях адаптивної локалізації методу Монте-Карло. Такий підхід розширює технології, не замінюючи існуючі робочі пропозиції, і дозволяє використовувати сучасні методи для всебічного виявлення та розпізнавання навколишнього середовища за допомогою ефективного локалізаційного та картографічного підходу надаючи більш точні результати з використанням менших ресурсів.
Публікація
Удосконалення методу намотування дротів на станках з ЧПУ у роботизованому виробництві
(2024) Толстий, М. В.
Об’єкт дослідження – процес контролю намотування металевих дротів на основі даних з сенсорів. Предмет дослідження – системи та методи контролю на роботизованому виробництві з використанням станків ЧПУ. Мета роботи – удосконалення методу контролю системи намотування дроту на станках з ЧПУ з врахуванням параметрів зміни натягу. Методи дослідження – аналіз існуючих прототипів та методів намотування. Практична цінність полягає у зменшенні витрат та часу на виготовлення готової продукції, за рахунок зменшення кількості бракованих деталей, які так чи інакше виникають під час намотування. Отримані результати розробки можна застосовувати у дослідженнях методів намотування що допоможе контролювати процес і мінімізувати затрати від браку. Також результат розробки буде передано для використання в одиничному виробництві. Результати кваліфікаційної роботи апробовані на збірниках наукових статей [1-2].
Публікація
Імітаційне моделювання технологічного процесу складання приладів з модульною конструкцією
(2024) Федосєєв, Є. Г.
Об'єкт досліджень – технологічний процес складання радіоелектронних приладів з модульною конструкцією у роботизованому виробництві. Предмет дослідження – радіоелектронні прилади з модульною конструкцією. Мета роботи – розробка та дослідження імітаційної моделі технологічного процесу складання радіоелектронних приладів з модульною конструкцією у роботизованому виробництві. Проаналізовано конструкція модульних приладів та технологічний процес їх складання, методи імітаційного моделювання. Розроблено структурну та функціональні схеми зазначеного процесу, математичні моделі процесу та його основних структурних елементів. На основі розроблених схем та моделей розроблено імітаційну модель технологічного процесу складання у середовищі Plant Simulation а також виконано дослідження її роботи. У середовищі Matlab із застосуванням додатка Robot Toolbox про імітована робот промислового маніпулятора, як одного з елементів технічного забезпечення технологічного процесу складання приладів з модульною конструкцією.