Публікація:
Дослідження методів та технологій Smart-антен у системах мобільного зв'язку 5G

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Мета роботи – аналітична оцінка продуктивності алгоритмів адаптивного формування діаграми спрямованості smart-антени для застосування у системах мобільного зв'язку 5G. Об'єкт дослідження – smart-антена в системі мобільного зв’язку 5G. Предмет дослідження – методи формування променю в технологіях smart-антен. Методи дослідження – аналіз, формалізація, синтез, моделювання, порів-няння. У роботі проводиться аналіз передумов використання smart-антен в систе-мах мобільного зв’язку 5G. Розроблені питання синтезу smart-антени у вигляді лінійної рівномірної ан-тенної решітки. Проводиться аналіз методів адаптивного формування діаграми спрямованості smart-антени, а саме метод найменших середніх квадратів (LMS – Least Mean Square), рекурсивний алгоритм найменших квадратів (RLS – Recursive Least Square), алгоритм постійного модуля (CMA – Constant Modulus Algorithm), які використовуються для обчислення комплексних вагових коефіцієнтів лінійної антенної решітки і формування променя діаграми спрямованості. Синтезована математична модель для дослідження процесу формування діа-грами спрямованості smart-антени з використанням оптимальних алгоритмів LMS, RLS, CMA. Проведено математичне моделювання в пакеті математичного моделювання MatLab працездатності алгоритмів LMS, RLS і CMA. з використанням різної кількості антенних елементів та різних відстаней між елементами антенної решітки та інших параметрів.

Опис

Ключові слова

5G, смарт-антена, діаграма спрямованості, рекурсивний алгоритм найменших квадратів, алгоритм постійного модуля

Бібліографічний опис

Андрущенко О. В. Дослідження методів та технологій Smart-антен у системах мобільного зв'язку 5G : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / О. В. Андрущенко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2024. – 88 с.

DOI