Кафедра фізичного виховання та спорту (ФВС)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 20 з 129
 • Публікація
  Використання інформаційних технологій в управлінні складними ієрархічно впорядкованими нелінійними системами, які знаходяться у стані конфліктної взаємодії
  (ХНУРЕ, 2018) Литвиненко, А.; Губницька, Ю.
  В статті представлено метод корекції поведінки складних систем, побудований на основі синтезу класичних евристичних підходів теорії спорту та даних міждисциплінарних досліджень відкритих ієрархічно впорядкованих нелінійних (синергетичних) систем. The article presents the method for the correction of the behavior of complex systems, based on the synthesis of classical heuristic approaches to the theory of sport and data of interdisciplinary research of open hierarchically ordered nonlinear (synergetic) systems.
 • Публікація
  Організація самостійної роботи студентів у процесі занять фізичною культурою
  (Харківська державна академія фізичної культури, 2022) Гелета, Д. Д.; Горшанкова, Т. О.
  Застосування сучасних технологій у процесі фізичного виховання показало,що робота з електронними ресурсами спрямована на прояв у студентів самостійності. Мета самостійної роботи полягає у формуванні самостійності. Інформаційні технології можуть успішно використовуватися в освітньому процесі для освоєння студентами навчального матеріалу, а також активно у процесі самонавчання та самоосвіти. Впровадження комп'ютерної технологій у освітнє середовище університету дозволило успішніше вирішувати питання організації самостійної роботи у процесі фізичного виховання. Самостійна робота передбачає забезпечення студентів дидактичним матеріалом щодо вивчення дисципліни у вигляді робочих програм, навчальних посібників, методичних рекомендацій, контрольних завдань, консультацій та ін.
 • Публікація
  Психологія стресу і заняття спортом як засіб боротьби со стресом у студентів
  (2022) Гелета, Д. Д.; Горшанкова, Т. О.
  У цій статті здійснено аналіз такого феномену як стрес; розглянуті сучасні теорії, що розкривають сутність цього явища. Розкрито форми прояву страху (переляк, тривога, стан страху, втома), а також фактори, що сприяють появі цього феномену. Подано комплекс практичних вправ як засіб боротьби зі стресом у студентів. В умовах сучасного суспільства феномен стресу постійно супроводжує людину протягом всього життя. Вперше, коли людина може зустрітися з цим феноменом –під час навчання у школі та надалі в університеті. Вибір майбутньої професії, підготовка та проходження вступних іспитів, недосипання, підготовка до екзаменаційної сесії тощо, призводять до виникнення різних стресових ситуацій.
 • Публікація
  Біг як засіб зміцнення здоров'я та формування фізичних якостей студентів
  (2022) Гелета, Д. Д.; Горшанкова, Т. А.
  У статті розглядається вплив бігу на зміцнення здоров'я студента, результати проведеного дослідження метою якого було виявити ставлення студентів до бігу, дізнатися чи потребують студенти інформації про вплив бігу на здоров'я. Розроблено методичні рекомендації про те, як правильно та максимально сприятливо для здоров'я займатися оздоровчим бігом. Введення фізичної підготовки до проекту фізичного навчання учнів наголошує на значущості та необхідності зосередженого застосування засобів фізичної культури та спорту у професійній підготовки студентів. Масове захоплення бігом є однією з найпростіших і найдоступніших засобів, водночас вплив бігу на організм людини дуже великий. Основними мотиваціями молоді до занять бігом є: зміцнення здоров'я, профілактика захворювань, підвищення працездатності. Прагнення покращити свої результати у спорті, прагнення пізнати свій організм, свої можливості. Але найсильнішим стимулом занять бігом є задоволення та почуття радості, яке приносить біг. Спираючись на той факт, що заняття оздоровчим бігом приносять стільки користі для організму, які займаються, можна зробити висновок, що їх необхідно пропагувати серед людей різного віку, оскільки це найкращий спосіб профілактики організму від багатьох хвороб, на який йде мінімальна кількість витрат часу і коштів. А від занять оздоровчим бігом, крім здоров'я, можна отримати моральне задоволення, підвищити настрій і працездатність.
 • Публікація
  Фізична рекреація як основа збереження здоров’я молоді
  (2023) Гелета, Д. Д.; Горшанкова, Т. О.
  Сьогодні рекреація є самостійним науковим напрямком, що формується на межі багатьох наук: географії, економіки, соціології, медицини, фізіології, екології, курортології, теорії фізичного виховання, теорії містобудування тощо. Науковий напрямок, що вивчає рекреацію називають рекреологією. Рекреологія вивчає закономірності педагогічно організованого відновлення працездатності засобами фізичної культури. Об’єктом рекреології є технологія фізичної рекреації. Предмет рекреології – понятійний апарат, засоби, методи, організаційні форми використання фізичної рекреації для відновлення працездатності, вивчення соціально-економічних, фізіологічних, психічних явищ і процесів під час відпочинку й оздоровлення різних категорій населення. Як бачимо, рекреація характеризується не стільки тривалістю, скільки своїм змістом, активністю занять. За цієї умови відновні процеси протікають швидше: рекреація є не лише засобом компенсації виробничої та невиробничої втоми, але й засобом, що задовольняє природну потребу людини у спілкуванні з природою, сприяє зміні вражень і профілактиці захворювань. Отже, дозвілля і фізична рекреація як одна з форм його проведення є важливими факторами вдосконалення психофізичного стану людини, її духовного світу, системи ціннісних орієнтацій. Серед перспектив подальших досліджень можна назвати розробку заходів, спрямованих на популяризацію активних форм відпочинку серед молоді, підвищення рухової активності, задоволення рекреаційних потреб молодих людей.
 • Публікація
  Вплив занять оздоровчою гімнастикою ХАДУ на функциональні, фізичні показники та статуру жінок другого зрілого віку
  (ХДАФК, 2022) Церковна, О. В.; Грохова, Г. П.; Філенко, Л. В.
  Здоров'я – одна з найважливіших цінностей людини, що визначає її гармонійний розвиток, здатність до праці та здійснення біологічних та соціальних функцій [1], тому проблема пошуку шляхів береження та зміцнення здоров'я різних груп населення завжди була і залишається актуальною. Підтримувати здоров'я необхідно в будь-якому віці, але чим старшою стає людина, тим більше її організм потребує правильної регулярної рухової активності. Сучасні жінки 45-55 років активно займаються трудовою діяльністю, і при цьому виконують низку соціальних функцій, таких як виховання дітей, побутова діяльність, громадська активність. Церковна Е., Осипов, та інші. (2017). У нашому дослідженні розглянуто вплив оздоровчої гімнастики ХАДУ на функціональні, фізичні показники постави жінок другого зрілого віку.
 • Публікація
  Повышенная скорость в боксе
  (2023) Хромих, Р.
  Якість швидкості в спорті включає: власне швидкість рухів, частоту їх і швидкість рухової реакції. Важливу роль у швидкості рухів і дій грають вольові зусилля спортсмена, його психологічна налаштованість. Швидкість боксера характеризується його здатністю до ефективного здійснення простої і складної реакції.
 • Публікація
  Пошук шляхів оптимізації навчального процесу з фізичного виховання в технічному закладі вищої освіти в умовах військового часу
  (2023) Церковна, О. В.; Філенко, Л. В.; Пасько, В. В.; Помещикова, І. П.; Пащенко, Н. О.
  З початком бойових дій освітній процес зазнав значних змін. З метою пошуку шляхів оптимізації навчального процесу з фізичного виховання у закладах вищої освіти нами було досліджено зміни стану здоров'я, способу життя, появу симптомів стресу з початком воєнних дій. Стрес, викликаний військовими діями, разом із збільшенням часу, що проводився за комп'ютером і низькою руховою активністю, спричинили погіршення здоров'я у 39% опитаних студентів. Визначено найактуальніші теми для студентів в умовах воєнного часу, навчальний курс доповнено матеріалом з актуальних для студентів тем. Створено та запропоновано студентам методичні рекомендації щодо зняття стресу та виходу зі стресового стану. У пошуках нових шляхів залучення студентів до фізичної активності запропоновано взяти участь у масових спортивно-патріотичних заходах. Зміна програми курсу та впровадження нових тем та форм у навчальний процес показали свою ефективність та отримали позитивну оцінку серед студентів.
 • Публікація
  Development of speed-strength abilities of 11-12 year old rugby players using a set of special exercises
  (2023) Tserkovna, O.; Pasko, V.; Nesen, O.; Tsos, A.; Pomeshchikova, I.; Filenko, L.
  abilities of rugby players at the stage of preliminary basic training. Material of the study: the study involved 24 young athletes aged 11–12 years who trained at the stage of preliminary basic training. Research methods: indicators of speed-strength abilities of 11-12 year old rugby players were determined using the following tests: 30 m run from a high start, standing long jump, triple jump, 30 m run with a ball, shuttle run (3x10 m), passing the ball in pairs. Results: a different degree of correlation was established between the indicators of test exercises that were used to determine the speed-strength abilities of 11-12-year-old rugby players: between the results of tests of running 30 meters from a high start, standing long jump, a triple jump from a place and running to 30 meters with the ball, and between the 30 meters run with the ball and the shuttle run 3 x 10 meters - a significant relationship (r=0,712-0,817). Between the results of standing long jump, a shuttle run of 3 to 10 meters and the number of ball passes on the spot in pairs, there is a low degree of manifestation (r = 0,309-0,455). Between the indicators of other test exercises that were used in our study, a moderately pronounced relationship was established (r=0,499-0,674). Conclusions: the effectiveness of the use of complexes of special exercises for the development of speed-strength abilities of rugby players at the stage of preliminary basic training has been proven. Significant differences between the test results of the control and experimental groups were established: 30 m run, standing long jump, triple jump, 30 m run with the ball, passing the ball in pairs.
 • Публікація
  Інформаційні технології on-line навчання з фізичної культури
  (2023) Церковна, О. В.; Філенко, Л. В.; Філенко, І.; Пасько, В. В.
  Мета дослідження: виявлення впливу занять із застосуванням дистанційних on-line технологій при проведенні занять з фізичної культури на показники функціонування серцево-судинної системи та рівень зацікавленості у учнів 5-6 класів. Методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних джерел; систематизації, алгоритмізації та програмування інтерактивних занять з фізичної культури; анкетування та опитування; інструментальні методи; методи математичної статистики. Висновки: застосування інформаційних технологій дистанційного навчання з фізичної культури свідчить про високий рівень впливу на зацікавленість та мотивацію учнів до занять, покращення показників функціонування серцево-судинної системи під впливом фізичних навантажень.
 • Публікація
  Моделі фізичної та технічноїпідготовленості регбістів 18-19 років
  (2023) Церковна, О. В.; Пасько, В. В.; Мітова, О. О.; Плахотнюк, О. І.; Філенко, Л. В.
  Мета: розробити моделі фізичної та технічної підготовленості регбістів 18-19 років з урахуванням ігрового амплуа. Матеріал і методи: у дослідженнях для визначення модельних рівнів підготовленості були відібрані показники десяти гравців (5 нападників і 5 захисників) резерву та кандидатів до національної збірної України. Формування команди відбувалося на основі модельних характеристик фізичної та технічної підготовленості десяти регбістів високої кваліфікації (5 нападників і 5 захисників), які входять до складу національної збірної України. Результати: представлені моделі фізичної і технічної підготовленості, основу яких складають спеціально підібрані тести. Вони дають можливість визначити рівень розвитку найбільш важливих рухових здібностей регбістів та визначити міру відповідності модельному рівню. Висновки: При порівнянні показників підготовленості було встановлено, що рівень загальної фізичної підготовленості регбістів 18-19 років складав 90% від показників кваліфікованих регбістів. Занадто низькими показниками відносно модельних були: згинання/розгинання рук в упорі лежачи у захисників та нападників – 85%, підтягування з вису у захисників – 78% і у нападників – 75%, жим штанги лежачи у нападників – 83%, підйом штанги на груди у нападників – 80%, присідання зі штангою на плечах у захисників – 88% і у нападників – 87%. Рівень спеціальної фізичної підготовленості – приблизно 95% від показників кваліфікованих регбістів. Рівень технічної підготовленості становив у середньому 89%, але деякі показники були значно нижчими: передача м’яча в парах у нападників – 87%, захопи за 30 с у захисників та нападників – 83%, удар м’яча «свічка» у захисників –88% і у нападників – 86%, «дроп-удар» у захисників – 84% і удар по воротах у захисників та нападників – 84%.
 • Публікація
  Component uncertainties evaluation at manufacture of calibration standard – cadmium solution in HNO3
  (Издательство «Софттрейд», 2022) Zakhvatova, T. E.; Yegorov, A. B.; Nekrasova, K. V.
  This paper discusses the preparation of a calibration solution for atomic absorption spectrometry based on the corresponding high-purity metal. A solution of 1000 mg of cadmium Cd in 1 liter of nitric acid HNO3 is considered.
 • Публікація
  Біг як ефективний засіб оздоровлення
  (ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, 2022) Захватова, Т. Є.
  В цій публікації ми розповідаємо про необхідність використання фізичних вправ для покращення здоров'я, зняття стресу під час воєнного часу.
 • Публікація
  Фізичне виховання для здобувачів вищої освіти
  (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2023) Захватова, Т. Є
  У цій публікації ми розглядаємо необхідність занять фізичними вправами для здобувачів вищої освіти 1-5 курсів університету. Збереження та зміцнення здоров'я студентів у період навчання у закладах вищої освіти.
 • Публікація
  Особливості секційної роботи зі спортивної аеробіки та черліденгу в період пандемії COVID-19
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021) Семашко, С. А.; Крівєнцова, О. В.
  Розглянуто шляхи забезпечення роботи студентської збірної команди зі спортивної аеробіки та черліденгу в період пандемії COVID-19. Наведено схему тренувань та запропонований комплекс вправ для дистанційної роботи з командою задля збереження, підтримки та набуття спортивної форми. Рассмотрены пути обеспечения работы студенческой сборной команды по спортивной аэробике и черлиденгу в период пандемии COVID-19. Приведена схема тренировок и предложен комплекс упражнений для дистанционной работы с командой для сохранения, поддержки и обретения спортивной формы. Ways to ensure the work of the student team in sports aerobics and cheerleading during the pandemic COVID-19 are considered. The scheme of trainings is given and the complex of exercises for remote work with a team for preservation, support and acquisition of a sports form is offered.
 • Публікація
  Методика спортивної підготовки національного виду спорту – хортингу в фізичному вихованні студентів
  (ХНУРЕ, 2021) Литвиненко, А. М.
  У навчальному посібнику викладено методику застосування тренувальних засобів національного виду спортивних єдиноборств – хортингу в фізичному вихованні студентів. Теоретичний матеріал, методи, методичні прийоми, тренувальні та змагальні вправи, тестові завдання адаптовані для застосування на лекційних та практичних заняттях з навчальної дисципліни «фізичне виховання» з урахуванням рівня підготовленості студентів. Рекомендується викладачам фізичного виховання, студентам денної форми навчання усіх спеціальностей.
 • Публікація
  Changes in the physical form of students during the COVID-19 Pandemic
  (Видавнича група «Наукові перспективи», 2022) Zakhvatova, Tetiana; Yegorov, Andriy; Nekrasova, Klavdiia
  This research aim is to study the changes of young people's physical fitness during the first year of quarantine restrictions driven by the pandemic situation.
 • Публікація
  Фізичне виховання студентів на основі української бойової культури
  (ХДАФК, 2022) Литвиненко, А. М.
  У тезах відображено стан, проблеми та перспективи психолого-педагогічної підготовки студентів в умовах сучасного освітнього простору й воєнного стану в Україні. Система підготовки сучасного національного виду спортивних єдиноборств – хортингу має великий арсенал ефективних методик фізичного та духовного вдосконалення студентської молоді і повинна знайти широке застосування в системі закладів вищої освіти України.
 • Публікація
  Побудова інформаційних моделей змагальної діяльності в бойовому хортингу
  (ХДАФК, 2022) Литвиненко, А. М.; Ашанін, В. С.
  В статті розглянуто питання застосування сучасних інформаційних технологій для оптимізації тренувальної діяльності в українському національному виді спортивних єдиноборств – бойовому хортингу. Застосована междисциплінарна методологія комплексного дослідного підходу до побудови моделей спортивної підготовки. The article considers the use of modern information technologies to optimize training activities in the Ukrainian national type of martial arts - combat horting. The interdisciplinary methodology of the complex research approach to construction of models of sports training is applied.
 • Публікація
  Повышение эффективности соревновательной деятельности в баскетболе с помощью применения информационных технологий
  (2021) Церковная, Е. В.; Строкач, С. Г.
  В работе демонстрируются возможности использования информационных технологий для повышения эффективности соревновательной деятельности в баскетболе. Приведено описание авторской компьютерной программы «БАСКЕТ+» для оперативного управления соревновательной деятельностью в баскетболе. Разработанная программа позволяет более объективно подходить к комплектованию команды на соревнования (особенно для сборных команд) к определению состава на эту игру, оценивать вклад того или иного спортсмена в результаты игры, определять недостатки спортсменов.