Кваліфікаційні роботи магістрів (Маг_ІУС)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 20 з 137
 • Публікація
  Дослідження методів векторного пошуку при побудові персоналізованого переліку товарів в рекомендаційних системах
  (2024) Зобова, А. М.
  У роботі виконано огляд методів векторного пошуку при побудові персоналізованого переліку товарів в рекомендаційних системах. Проаналізовано існуючі методи створення рекомендацій. На підставі проведеного аналізу запропоновано покращений метод векторного пошуку з використанням попередньої обробки вхідного тексту. В ході дослідження отримані такі результати: визначені існуючі методи створення рекомендацій; проведено їхній порівняльний аналіз; визначені існуючі методи векторного пошуку; проаналізовані існуючі моделі для створення текстових вбудовувань та векторні бази даних; розроблено опис удосконаленого методу; проведена експериментальна перевірка по удосконаленому методу.
 • Публікація
  Дослідження методів прогнозування результатів змагань в інформаційній системі федерації підводного спорту
  (2024) Уварова, В. О.
  Кваліфікаційна робота спрямована на вивчення і дослідження методів вирішення задачі прогнозування результатів змагань у підводному спорті, які засновані на використанні рейтингових показників спортсменів. Обʼєктом дослідження в роботі є процеси прогнозування результатів змагань у підводному спорті. Предметом дослідження є методи вирішення задачі прогнозування результатів змагань у підводному спорті, які засновані на використанні рейтингових показників спортсменів. Мета кваліфікаційної роботи – дослідження методів прогнозування результатів змагань у підводному спорті та розробка комбінованого методу для ефективного вирішення задачі прогнозування в інформаційній системі федерації підводного спорту та підводної діяльності України. Для досягнення поставленої мети у магістерській кваліфікаційній роботі реалізовано такі задачі дослідження: проаналізовано існуючі моделі та методи вирішення задачі прогнозування результатів змагань у підводному спорті; вдосконалено існуючі методи прогнозування результатів змагань з урахуванням характерних особливостей підводного спорту, розроблено комбінований метод прогнозування результатів змагань; практично реалізовано методи вирішення задачі прогнозування результатів змагань у підводному спорті; експериментально перевірено розроблений метод технології вирішення задачі прогнозування результатів змагань.
 • Публікація
  Дослідження методів формування рекомендацій вибору спеціальності для абітурієнтів в ІС навчального закладу
  (2024) Юрченко, А. О.
  Об'єкт дослідження є процес побудови рекомендацій вибору спеціальності абітурієнтам, котрі здобули повну загальну середню освіту і мають на меті вступити на навчання до закладів освіти. Предмет дослідження – методи формування рекомендацій вибору спеціальності для абітурієнтів. Мета роботи – аналіз методів формування рекомендацій вибору спеціальності і проектування системи рекомендацій для абітурієнтів, що вступають до закладів освіти. Розроблено систему на основі метода колаборативної фільтрації та експериментально перевірено її роботу.
 • Публікація
  Дослідження методів формування пояснень при зміні вимог користувача в рекомендаційних cистемах
  (2024) Тимченко, Л. О.
  У роботі виконано огляд методів формування пояснень у проектах рекомендаційних систем. Проаналізовано існуючі методи формування пояснень. На підставі проведеного аналізу запропоновано покращений метод формування пояснень у проектах рекомендаційних систем з урахуванням темпоральної динаміки змін уподобань користувача. В процесі дослідження отримані такі результати: визначені існуючі методи надання рекомендацій; визначені існуючі властивості пояснень у рекомендаційних системах; визначені існуючі методи формування пояснень у інтелектуальних системах; визначені існуючі методи формування пояснень у рекомендаційних системах; виконана класифікація методів формування пояснень та опис удосконаленого методу на основі темпоріалу; проведено експериментальну перевірку удосконаленого методу.
 • Публікація
  Дослідження методів оцінювання ефективності ІС стрімінгу відеоконтенту
  (2024) Сичова, М. А.
  Об’єктом дослідження магістерської кваліфікаційної роботи є процес оцінювання ефективності інформаційних систем потокового передавання відеоконтенту у глобальній мережі Інтернет. Предметом дослідження магістерської кваліфікаційної роботи є методи оцінювання ефективності інформаційних систем потокового передавання відеоконтенту. Метою магістерської кваліфікаційної роботи є дослідження методів оцінювання ефективності інформаційної системи потокового передавання відеоконтенту.
 • Публікація
  Дослідження методів формування тривимірних зображень мікрооб'єктів в медичних інформаційних системах
  (2024) Титар, О. В.
  Об’єкт дослідження: процеси формування зображень тривимірних об’єктів. Досліджено різні методи отримання 3D-зображень, їх переваги та обмеження, а також їх застосування в медичних інформаційних системах. Предмет дослідження: Методи формування тривимірних зображень мікрооб'єктів в медичних діагностичних інформаційних системах. Метою кваліфікаційної роботи є надати уявлення про поточний стан 3D візуалізації в МІС, дослідження та удосконалення існуючих моделей і методів 3D-візуалізації для діагностики захворювань, використання цього у медичних закладах. Для вивчення практичного застосування методу інтерферометрії в тривимірному зображенні мікрооб’єктів було проведено дослідження голографічної цифрової мікроскопії, що дозволило реалізувати удосконалений метод ГЦМ шляхом включення поляризаційного контрасту в інтерферметрію та подальшої комп’ютерної обробки інтерферограми (відняття фону, корекція фази, відновлення амплітуди, фільтрація шумів, відтворення 3D зображення). Новизна результатів дослідження для МІДС було розроблено удосконалений метод інтерферометрії, що значно покращує тривимірні зображення в мікроскопії та підвищує ефективність діагностики в МІС.
 • Публікація
  Дослідження методів формування рекомендацій товарів з урахуванням погодних умов для інтернет-магазину одягу
  (2024) Свіргодська, Т. В.
  Об’єктом дослідження є процес формування рекомендацій одягу з урахуванням кліматичних показників локації користувача для інтернет магазину. Μeтa рοбοти – дослідження процесу формування рекомендацій одягу з урахуванням кліматичних показників локації користувача для інтернет магазину. З мeтοю дοслiджeння процесу формування рекомендацій булο рοзглянутο οснοвнi мeтοди формування рекомендацій тa удосконалено метод для формування рекомендацій одягу з урахуванням кліматичних показників локації користувача. Β xοдi квaлiфiкaцiйнοї рοбοти розглянуто тaкi питaння: аналіз існуючих методів вирішення задачі формування рекомендацій товарів та постановка задачі дослідження; удосконалення методу вирішення задачі формування рекомендацій товарів з урахуванням кліматичних показників локації користувача; розробка інформаційної технології дослідження методів формування рекомендацій товарів з урахуванням кліматичних показників локації користувача для інтернет магазину одягу; експериментальна перевірка удосконаленого методу.
 • Публікація
  Дослідження методів та технологій автоматизації вибору інструментальних засобів для адміністрування мережевої інфраструктури
  (2024) Сорокін, Д. О.
  Об’єкт дослідження – інструментальні засоби для адміністрування мережевої інфраструктури. Предмет дослідження – дослідження методів та технологій автоматизації вибору інструментальних засобів для адміністрування мережевої інфраструктури. Мета дослідження – пошук та розробка шляхів підвищення ефективності реалізації процесу вибору інструментальних засобів для мережевої інфраструктури
 • Публікація
  Дослідження мовних моделей в задачах розробки програмного забезпечення інформаційних систем з використанням методології Kanban
  (2024) Столярова, О. К.
  Кваліфікаційна робота зосереджена на дослідженні використання мовних моделей (LLM) для покращення ефективності розробки програмного забезпечення в методології Kanban. Розглянуто використання LLM, зокрема GPT-4, в процесів створення User Story в системі Kanban. Практичні результати роботи включають прискорення описання User Story у системі Kanban та покращення їх детальності. Задачі дослідження охоплюють аналіз особливостей розробки програмного забезпечення за методологією Kanban, аналіз великих мовних моделей, вивчення підходів до побудови запитів до LLM, а також експериментальну перевірку запропонованого методу. В роботі використано використовує ланцюжки промптів для взаємодії з мовними моделями, такими як GPT-4. Також робота включає в себе використання GitHub Actions для автоматизації процесів та аналіз результатів за допомогою пайплайнів. Робота є обґрунтованою і структурованою, використання LLM для оптимізації розробки в системі Kanban є цікавою та актуальною темою. Подальший вивід можна зробити, розглядаючи конкретні дані та результати експериментальної перевірки. В ході дослідження отримані такі результати: досліджено особливості процесу розробки програмного забезпечення, проаналізовані існуючі LLM та методи побудови промптів для створення прецеденту User Story; проведено експериментальна перевірка по удосконаленому методу написання User Story.
 • Публікація
  Дослідження методів прогнозування нормативних запасів ІС комп’ютерного магазину
  (2024) Шихиєв, Е. М.
  Об’єкт дослідження – процес прогнозування нормативних запасів комп’ютерного магазину. Предметом дослідження є методи прогнозування нормативних запасів. Метою кваліфікаційної роботи є дослідження методів прогнозування та вибір оптимального методу прогнозування для модуля прогнозування нормативних запасів інформаційної системи комп’ютерний магазин. Під час виконання роботи проведено аналіз об’єкта дослідження, досліджено проблеми використання методів прогнозування. Досліджено якісні і кількісні методи прогнозування. Обґрунтовано вибір методу прогнозування для комп’ютерного магазину. Проведено практичне використання результатів дослідження. Галузь застосування задачі, яка розглядається, це нові магазини комп’ютерної техніки, які не мають історичних даних продажів
 • Публікація
  Дослідження методів оцінювання ефективності функціонування ІС центрів сертифікації електронно-цифрових підписів
  (2024) Соловйова, Є. І.
  Метою кваліфікаційної роботи є дослідження методів оцінювання ефективності функціонування інформаційних систем центрів сертифікації ключів з метою вибору найефективнішої інформаційної системи для роботи з електронно-цифровими підписами. Об’єктом дослідження в рамках цієї магістерської кваліфікаційної роботи є інформаційні системи центрів сертифікації ключів. Предметом дослідження є методи оцінювання ефективності функціонування інформаційних систем центрів сертифікації ключів. В ході дослідження отримані такі результати: проаналізовано центри сертифікації ключів та особливості їх інформаційних систем, проведено аналіз існуючих методів оцінювання ефективності функціонування інформаційних систем центрів сертифікації ключів із вибором тих, що найкраще підходять для роботи в галузі електронно-цифрових підписів, сформовано критерій оцінювання ефективності функціонування інформаційних систем центрів сертифікації ключів, запропоновано метод оцінювання ефективності функціонування інформаційних систем центрів сертифікації ключів, було наведено методику використання запропонованого методу та проведено його апробацію.
 • Публікація
  Дослідження методів оцінки пояснень в інтелектуальних інформаційних системах
  (2024) Серафимов, Д. Я.
  У даній роботі виконано аналіз методів оцінки пояснень в контексті інтелектуальних інформаційних систем. Було досліджено властивостей цих систем, їх здатності до генерування пояснень та різноманітним підходам оцінювання цих пояснень. Досліджено існуючі методи побудови пояснень, що включає в себе оцінку їх ефективності. Розглянуто методи побудови пояснень та методи оцінки пояснень. Окрема увага приділена дослідженню критеріїв оцінки пояснень. В роботі також представлено удосконалення можливісного методу оцінки пояснень, що полягає у проведенні відбору та упорядкуванні за значенням складності всіх коректних пояснень, з відхиленням чутливості не більше заданого значення. Завершальна частина роботи присвячена програмній реалізації удосконаленого методу оцінки, включаючи експериментальну перевірку його ефективності. Результати дослідження підтверджують значення удосконаленого методу оцінки пояснень у поліпшенні функціональності та користувацького досвіду в інтелектуальних інформаційних системах.
 • Публікація
  Дослідження та використання методу розгортання Enterprise-додатків в K8S кластері
  (2024) Пироженко, В. С.
  Об'єкт дослідження – Enterprise-додатки Kubernetes. Предмет дослідження – імперативний метод, декларативний метод, менеджери пакетів, концепція GitOps, оператори Kubernetes та системи неперервної інтеграції та постачання (CI/CD). Мета роботи – вдосконалення методу розгортання додатків у Kubernetes з метою ефективного впровадження підприємницьких програм в це середовище. Дослідження, проведені у цій роботі, базуються на використанні методів CI/CD та пакетного менеджера. На основі результатів виконаних досліджень був модифікований метод для розгортання Enterprise-додатку з використанням CI/CD. Модифікований метод може використовуватися більшістю організацій з типовою лінійно функціональною організаційною структурою
 • Публікація
  Дослідження методів аналізу часових рядів для прийняття рішень у CRM системах торговельних компаній
  (2024) Охріменко, Д. В.
  У роботі проведено аналіз часових рядів, які характеризують динаміку взаємодії з клієнтами у CRM-системах торговельних компаній. Розглянуто різні методи аналізу часових рядів, такі як метод експоненціального згладжування, та нейроні мережі на основі багатошарового перцептрону та LSTM. Запропоновано критерії оцінки ефективності прийняття рішень на основі часових рядів та методи їх реалізації. Об’єктом дослідження є процес прийняття рішень у CRM-системах торговельних компаній на основі аналізу часових рядів. Предметом дослідження є методи аналізу часових рядів та їх застосування для підвищення ефективності CRM-систем. Метою даної роботи є дослідження методів аналізу часових рядів для прийняття рішень у CRM-системах торговельних компаній та розробка рекомендацій для їх використання Для досягнення даної методи необхідно провести аналіз сучасного стану CRM-систем, дослідити існуючі методи аналізу часових рядів, розробити критерії оцінки роботи методів, експериментально перевірити розроблені рішення.
 • Публікація
  Дослідження моделей черг у хмарних обчисленнях для ІС ІТ-компаній
  (2024) Обушко, Д. Р.
  Об’єкт дослідження – процеси розміщення, впорядкування та обробки заявок у черзі ІС ІТ-компаній, працюючих з хмарними ресурсами в якості IaaS. Предметом дослідження є моделі черг та їх використання при проектуванні або модернізації інформаційних систем ІТ-компаній задля підвищення ефективності функціонування останніх. Мета роботи – вдосконалення моделі системи масового обслуговування для вирішення задач оптимального використання хмарних ресурсів IT-компаній. Створення моделі черг, що забезпечує високий рівень стабільності та надійності ІС. Методи дослідження – системний аналіз, методи і засоби побудови схем систем масового обслуговування, методи і засоби Q-схем, методи і засоби моделювання структури програмного забезпечення. В кваліфікаційній роботі виконано аналіз існуючих моделей систем масового обслуговування, структурний аналіз потоку черги, побудовано схеми алгоритму роботи таких систем, в тому числі модифікованої.
 • Публікація
  Дослідження методів оцінювання якості програмного забезпечення для страхових компаній
  (2024) Лісоіван, Т. Б.
  Об'єкт дослідження – процеси оцінки якості програмного забезпечення в страхових компаніях. Предмет дослідження – методи оцінки якості програмного забезпечення в контексті страхових компаній. Метою дослідження є аналіз методів оцінювання якості програмного забезпечення та вибір оптимальних підходів для їх застосування у страхових компаніях. Основна увага в роботі приділяється виявленню та аналізу критеріїв якості, які є найбільш релевантними для страхових компаній. Дослідження також включає аналіз сучасних методів та інструментів оцінювання якості, що можуть бути адаптовані для потреб страхового сектору. Результати дослідження вносять важливий вклад у практику оцінювання якості програмного забезпечення у страхових компаніях, пропонуючи рекомендації щодо вибору та впровадження найбільш ефективних методів та практик. Ця робота може служити цінним джерелом для страхових компаній, які прагнуть оптимізувати якість своїх програмних продуктів та послуг, забезпечуючи високий рівень задоволення клієнтів та оперативної ефективності.
 • Публікація
  Дослідження та використання технології розподіленого реєстру при розробці ІС в сфері фінансів
  (2024) Млієвський, К. Ю.
  Об’єктом дослідження є процес розробки інформаційних управляючих систем з використанням технології розподіленого реєстру. Предметом дослідження є моделі та технології, що базуються на використанні децентралізованих облікових систем та блокчейн-протоколів у сфері надання фінансових послуг. Метою дослідження є аналіз існуючих підходів, виявлення особливостей та розробка рекомендацій щодо підвищення безпеки та надійності для визначення факторів аналізу та впровадження розподілених технологій в інформаційних облікових системах, а також вивчення економічного впливу технології розподіленого реєстру на сферу фінансів та визначення переваг та наслідків її впровадження.
 • Публікація
  Дослідження методів оцінювання задоволеності клієнтів в системах E-commerce
  (2024) Лагута, М. С.
  Об'єктом дослідження є системи E-commerce, які забезпечують онлайн торгівлю товарами та послугами. Предметом дослідження є моделі аналізу задоволеності клієнтів у контексті E-commerce, їхні взаємозв'язки та вплив на бізнес-показники. Метою даної роботи - дослідження полягає в аналізі існуючих моделей та методів оцінки задоволеності клієнтів у системах E-commerce та розробці нових, більш ефективних підходів до цієї задачі. Використано підхід до систем E-commerce на основі аналізу та розробці нових, більш ефективних підходів до цієї задачі.
 • Публікація
  Дослідження методів інтелектуального аналізу процесів при побудові бізнес правил в задачах процесного управління
  (2024) Коженевський, А. О.
  В роботі виконано дослідження властивостей бізнес-процесів. Проведено аналіз характеристик процесного управління, а також аналіз задач та методів Process Mining в контексті управління бізнес-процесами. Виконано структуризацію бізнес-правил із урахуванням їх ієрархії. Об’єктом дослідження магістерської кваліфікаційної роботи є бізнес процеси. Предметом дослідження є методи інтелектуального аналізу процесів для процесного управління з використанням бізнес правил. В роботі виконано дослідження властивостей бізнес-процесів. Проведено аналіз характеристик процесного управління, а також аналіз задач та методів Process Mining в контексті управління бізнес-процесами. Виконано структуризацію бізнес-правил із урахуванням їх ієрархії. Набув подальшого розвитку методу інтелектуального аналізу Alpha-Miner в контексті виявлення бізнес-правил на основі аналізу журналів подій. Метод виділяє частково упорядковані пари подій з різних трас логу з тим, щоб в подальшому сформувати з них прототипи бізнес-правил «як є».
 • Публікація
  Дослідження моделей соціальних мереж в задачах виявлення уподобань користувачів
  (2024) Куликова, О. В.
  Об’єктом дослідження є процес визначення вподобань користувачів у соціальних мережах. Предметом дослідження є методи та моделі визначення вподобань користувачів соціальних мереж на основі рекомендаційних систем. Мета роботи – дослідження методів та моделей для ефективного визначення вподобань користувачів у соціальних мережах. Дослідження зосереджено на використанні моделей рекомендаційних систем як основного інструменту для аналізу та прогнозування індивідуальних інтересів користувачів. Методи дослідження: модель Neu-CF, багатошаровий персептрон та нейронні колаборативні шари для моделювання взаємодій користувачів та об'єктів, поєднування матричної факторизації та архітектури MLP для ефективного прогнозування рекоменд