Кафедра іноземної мови (ІМ)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 20 з 22
 • Публікація
  Intercultural communication: linguistic and cultural barriers
  (ХНУРЕ, 2020) Sereda, A.
  Questions of achieving effectiveness of intercultural communication, its linguistic and cultural-anthropological aspects are considered. Various factors influence the success of communication: communicative intentions, goals and relationships of communicants, their social status, education, culture, level of knowledge about an object, etc. The problem of achieving successful intercultural communication is interdisciplinary. A person is considered as the owner of a special cognitive system, which is an interconnected thinking, consciousness, speech and he processes and stores information. The extraction of information from memory occurs in verbal form. Language is a cognitive-communicative system, but context, degree of awareness of interlocutors, and their background knowledge are important for communication. Linguistic and cultural barriers of intercultural communication are considered, as well as the place of machine translation in communication.
 • Публікація
  Педагогічне моделювання як продуктивний метод організації процесу дистанційної освіти у вищих навчальних закладах
  (CPM "ASF", 2019) Плотнікова, М. A.; Глубока, С. В.
  Стаття присвячена дослідженню процесу розвитку дистанційної освіти, яка здійснюється засобами моделювання. Уточнено сутність понять "розвиток особистості студента", "педагогічне моделювання", "модель організації дистанційної освіти", акцентується увага на сукупності властивостей та ознак прогнозованої моделі та готовності закладу до впровадження змін та перетворень. Доведено, що дистанційна освіта являє собою відкриту систему навчання, яка передбачає активне спілкування між викладачем і студентом за допомогою сучасних технологій та мультимедії.
 • Публікація
  Структурно-семантичний синтаксис: складні речення з компонентом наслідку
  (Харків: ФОП Панов А.М., 2019) Кринська, Н. В.; Дорошенко, С. І.
  У монографії здійснено комплексний аналіз семантико-синтаксичної категорії наслідку в книжних стилях сучасної української мови в межах різних типів складного речення – складнопідрядного, складносурядного і безспо-лучникового. Визначено граматичні і семантичні засоби оформлення відно-шення причини і наслідку в структурах складного речення, обґрунтовано наявність у сучасній українській літературній мові новостворених підрядних наслідкових сполучників та слів і прийменниково-займенникових поєднань, які в межах складносурядних і безсполучникових речень функціонують як експлікатори наслідку.
 • Публікація
  Активізація навчальної діяльності студентів за допомогою методів активного навчання в вищих навчальних закладах
  (CPM "ASF", 2018) Валійова, Т. Б.
  У статті розглядаються методи активного навчання з урахуванням професійної спрямованості студентів в вищих навчальних закладах. Проаналізовано класифікацію методів навчання урахуванням професійної спрямованості. Доведено, що формування та активізація навчальної діяльності -- тривалий і складний процес, успішність якого залежить від умов, цілеспрямованих на образ, обумовлений відповідністю внутрішніх і зовнішніх факторів суб'єкта, призначений забезпечити гармонійний взаємовплив цього суб'єкта з навколишнім світом.
 • Публікація
  Формування культури професійного спілкування у процесі фахової підготовки фахівців
  (Scientific Journal VIRTUS, 2018) П’ятикоп, І. Б.; Буковська, І. Ю.
 • Публікація
  Впровадження інноваційних технологій в навчальному процесі у вищих навчальних закладах
  (2013) П’ятикоп, І. Б.
  Стаття аналізує необхідність використання нових педагогічних технологій викладання іноземних мов в немовних вузах в умовах нових економічних відносин та жорсткої конкуренції на ринку.
 • Публікація
  Управління аудиторною роботою студентівна заняттях з іноземної мови в немовних вузах
  (Center of modern pedagogy `` Learning without Frontiers``(Canada), 2017) Тер-Ованес’ян, В. Г.; Вем’ян, В. Г.
  Важливою особливістю заняття з іноземної мови є чітка залежність вправ від мети. Адекватнніст вправ означає їх відповідність тому виду мовної діяльності, який розвивається на даному занятті.Вправи -це основний засіб закріплення вивченої інформації і повторення раніше пройденого матеріалу. Саме багаторазове використання певних правил на практиці і дає свій позитивнй резльтат.
 • Публікація
  Дистанційне навчання як умова ефективного рішення завдань модернізації освіти
  (Національна академія наук України, Науково-учбовий центр прикладної інформатики. Інститут освітньої та молодіжної політики, 2015) Тер-Ованес’ян, В. Г.; Вем’ян, В. Г.
  Сутність дистанційного навчання є оперування мовою вреальному часі в різних пофесійних ситуаціях,що здійснюється задля формування цілісного й персоналізованногообразу світу, розвитку творчої активності і автономності студента та усвідомлення міжкультурних особливосей представників різних лінгвокультурних спільнот.
 • Публікація
  Мовне професійне спілкування – невід’ємна частина майбутньої діяльності фахівця
  (2018) Тер-Ованес’ян, В. Г.; Вем’ян, В. Г.
  У статті розглядається мовне професійне спілкування, як вимога відвищення ефективної професійної освіти, рівня підготовки випускників вищих навчальних закладів до майбутньої професійної діяльності на сучасному етапі
 • Публікація
  Впровадження комп`ютерної комунікації в навчанні іноземних мов у вищих навчальних закладах
  (Науково-методичне видання Кіровоград Україна, 2013) Тер-Ованесьян, В. Г.; Вем’ян, В. Г.
  У статті досліджено проблему вибору технологій навчання, які можуть бути ефективно застосовані для розвитку технічної творчості майбутніх інженерів-педагогів. Для повноцінної професійно-педагогічної комунікації викладачу треба використовувати інформаційні ресурси комп`ютерних технологій ( діалог "людина-комп`ютер"),працювати носіями інформації, здійснювати швидко і кваліфіковано пощук даних із різних джерел інформаф\ції.
 • Публікація
  Дуальна форма професійної освіти як умова ефективного рішення завдань модернізації освіти
  (Рівненський державний гуманітарний університет, 2015) Тер-Ованес’ян, В. Г.; Вем’ян, В. Г.
  Дуальна форма професійної освіти нині розглядається як успішно адаптований до умов ринкової економіки освітній феномен. Потрібна нова форма підготовки фахівців на основі соціального партнерства підприємств і професійних шкіл. Дуальна форма освіти на ранніх стадіях навчання забезпечує набуття студентами цільової підготовки, певних професійних компетенцій, а також таких особистісних якостей, як уміння працювати в команді, навичок оптимального вибору технологічного рішення, відповідальності за доручену ділянку діяльності. У процесі роботи він по-новому осмислює майбутню спеціальність і приймає обґрунтоване рішення про правильність вибору професії.
 • Публікація
  English for IT students
  (Харків : Компанія СМІТ, 2015) Смицька, Т. В.; Сукнов, М. П.
  Даний навчальний посібник відповідає сучасним вимогам щодо підходу до вивчення англійської мови в вузі і поєднує матеріал щодо всіх видів контрольної мовленнєвої компетенції, передбачених програмами
 • Публікація
  Комунікативне тестування як система контролю володіння іноземною мовою засобом спілкування.
  (CPM<>, 2017) Буковська, І. Ю.; П'ятикоп, І. Б.
  У статті проаналізовано комунікативне тестування як перевірка володіння іноземною мовою засобом спілкування. Тест та процедура тестування враховують закономірності практичного застосування мови під час здійснення реального іншомовного спілкування. Розглянуто об’єкт тестування при комунікативному підході як комунікативна компетенція, яка є здатністю здійснювати мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної мовленнєвої поведінки відповідно до різноманітних завдань і ситуацій спілкування.
 • Публікація
  Вивчення професійної лексики на заняттях з англійської мови в вищих навчельних закладах.
  (CPM "ASF", 2018) Савченко, І. В.; Вергун, Т. І.
  Стаття розкриває зміст навчання професійно-спрямованої лексики на заняттях з англійської мови. Проаналізовано комунікативний та практичний підхід до процесу навчання. Запропоновано аспекти нових освітніх концепцій впровадження ефективних комунікативних технологій.Показано використання оптимальних та допоміжних засобів навчання, які входять до склпду навчально-методичних комплексів. Описано комунікативні вміння, які сформовані на основі мовних знань.
 • Публікація
  Лексичний нонсенс Едварда Ліра:особливості утворення та перекладу
  (2016) Валійова, Т. Б.; Вороніна, К. В.
  Статтю присвячено дослідженню особливостей формування авторських лексичних нонсенських формацій та їх перекладу українською. Виявлено, що у випадку з перекладом лексичних нонсенсів для всього художнього твору, що їх містить, обидва етапи перекладацького процесу значно ускладнюють етап інтерпретації та етап утворення пепекладацького відповідника.
 • Публікація
  Interactive methods of the English language teaching in contemporary higher education
  (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Chęstochowie, 2017) Kuznetsova, H. S.
  The main theoretical questions of nature and content of interactive technology of the English language teaching in contemporary higher education are highlighted in the article. The widespread interactive methods (Brainstorming, Discussion, Cluster, Role playing and Case study) are analyzed. The article reveals significance and topicality of interactive methods of the English language teaching in educational process of higher school. The criteria and basic principles of the methodology of cooperation are considered in the article.
 • Публікація
  Особливості англомовного перекладу української авторської казки (на матеріалі творів Ю. Ярмиша)
  (Міжнародний гуманітарний університет, 2017) Валійова, Т. Б.; Вороніна, К. В.
  У статті досліджені особливості перекладу українських авторських казок англійською мовою. Наведені визначення авторської казки та ії провідні характеристики. Визначені різновиди безеквівалентної лексики, наявні у казках, та встановлені способи відтворення цієї лексики засобами цільової мови.
 • Публікація
  Information technology in foreign language teaching
  (ХДУХТ, 2017) Кузнецова, Г. С.
  Pозглянуто теоретичні питання щодо використання інформаційних технологій у викладанні іноземної мови, визначено основні інформаційні ресурси та засоби, з’ясовано їхню важливість та актуальність.
 • Публікація
  Jabberwocky українською
  (Запорізький національний університет, 2017) Валійова, Т. Б.; Вороніна, К. В.
  Статтю присвячено вивченню особливостей перекладу лексичного нонсенсу в контексті поетичного твору. Встановлено, що онтологічні характеристики нонсенсу чинять суттєвий вплив як на інтерпретацію лексем-нонсенсів, так і на створення перекладацьких відповідників.Розкрита провідна роль перекладача, його професійних та особистісних характеристик під час здійснення обох етапів процесу перекладу: етапу сприйняття твору, що містить нонсенс, та етапу створення остаточного відповідника.
 • Публікація
  Мотивація студентів під час навчання іноземної мови та вплив інтернет-ресурсів на її підвищення
  (Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2012) Борисова, А. О.; Архипова, В. О.; Колесник, А. О.
  Розглянуто визначення мотивації вивчення іноземних мов та основні види мотивації. Проаналізовано шляхи підвищення мотивації студентів у немовних ВНЗ та вплив інтернет-ресурсів на підвищення мотивації.