Застосування модифікованного методу Ньютона при комп’ютерному моделюванні нестаціонарних режимів по ділянці трубопроводу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Глущенко, Б. С.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об'єкт дослідження – нестаціонарний неізотермічний режим течії газу (ННРТГ) по ділянці трубопроводу (ДТ). Мета роботи – проведення системного аналізу проблеми моделювання ННРТГ; вибір математичної моделі (ММ) ННРТГ по ДТ; застосування методу скінчених різниць з використанням методу Ньютона (МН) та модифікованого методу Ньютона (ММН) для розв’язання системи рівнянь ММ; розробка на їх основі алгоритмів моделювання ННРТГ по ДТ; створення програмного продук-ту (ПП), який розраховує параметри газового потоку при ННРТГ по ДТ з вико-ристанням цих алгоритмів; порівняльний аналіз результатів комп’ютерного мо-делювання, отриманих на основі розробленого ПП
Опис
Ключові слова
модифікований метод Ньютона, нестаціонарний неі-зотермічний режим течії газу, диференціальні рівнянння, рі-вномірна скінченно-різницева сітка, частинні похідні
Цитування
Глущенко Б. С. Застосування модифікованного методу Ньютона при комп’ютерному моделюванні нестаціонарних режимів по ділянці трубопроводу : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 124 Системний аналіз / Б. С. Глущенко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Прикладної математики . – Харків, 2019. – 90 с.