Автореферати

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 454
 • Документ
  Розвиток методів високоточного визначення параметрів руху низькоорбітальних космічних апаратів по бортовим спостереженням сигналів глобальних навігаційних супутникових систем
  (ХНУРЕ, 2023) Яковченко, О. І.
  Актуальність теми: обладнання низькоорбітальних космічних апаратів (НКА) приймачами сигналів глобальних навігаційних супутникових систем (ГНСС), зокрема системи GPS, відкриває унікальні можливості наукових дослі­джень в таких областях, як геодезія, геодинаміка, уточнення фігури геоїда, мо­ніторинг космічної погоди, метеорологія та ін.
 • Документ
  Моделі автоматизованого аналізу та діагностування поліморфних вірусів у комп'ютерних системах та мережах
  (ХНУРЕ, 2021) Саприкін, О. С.
  Мета дослідження – істотне зменшення часу і вартості розпізнавання поліморфних мутаторів шляхом розробки і впровадження федеративної архітектури cloud-edge комп'ютингу на основі ML-sandbox і векторно- огічних методів пошуку zero-day шкідливих кодів для захисту інфраструктури кіберфізичного простору. Поліморфний мутатор – механізм управління логічною і синтаксичною модифікацією коду шкідливої програми для її маскування від детектування існуючими антивірусними сервісами. Наукова новизна результатів досліджень: 1) Вперше запропоновано федеративну ML-архітектуру sandbox комп'ютингу. 2) Удосконалено структурну модель ML-комп'ютингу. 3) Удосконалено матрично-логічний метод діагностування шкідливих кодів. 4) Удосконалено векторно-матричний метод діагностування шкідливих кодів. 5) Вперше запропоновано методи: детектування модифікованих шкідливих кодів; детектування досліджуваного зразка заздалегідь встановленими антивірусними рішеннями; діагностування поліморфних шкідливих програм за допомогою Yara правил; створення URL сигнатур нового покоління, що дає можливість скоротити розмір бази даних на 75%. The aim of the study is to significantly reduce the time and cost of recognizing polymorphic mutators by developing and implementing a federated cloud-edge computing architecture based on ML-sandbox and vector-logical methods for finding zero-day malicious codes to protect cyberspace infrastructure. Scientific novelty of research results: 1) Рroposed a federal ML-architecture sandbox computing. 2) Improved structural model of ML-computing. 3) Improved matrix- logical method of diagnosing malicious code. 4) Improved vector-matrix method of diagnosing malicious codes. 5) Рroposed methods: detection modified malicious codes; detection of the test sample by pre-installed anti-virus solutions; diagnosing polymorphic malware using Yara rules; creation of URLs of signatures of new generation, it allows to reduce the size of a database by 75%.
 • Документ
  Моделі, методи та інформаційна технологія вибору варіанта проєктного рішення реінжинірингу спеціалізованих інформаційних систем
  (ХНУРЕ, 2021) Чиркова, К. С.
  Дисертаційна робота присвячена розв’язанню актуальної науково-практичної задачі розробки нових і вдосконалення існуючих моделей, методів та інформаційної технології вибору варіанта проєктного рішення реінжинірингу спеціалізованих інформаційних систем. Виконано теоретичне обґрунтування пошуку варіантів проєктних рішень реінжинірингу спеціалізованих інформаційних систем з метою забезпечення максимального показника функціонування спеціалізованих інформаційних систем, що в свою чергу забезпечує максимальне поліпшення ключових соціально-значущих показників діяльності спеціалізованих підприємств. Удосконалено модель інформаційного супроводу бізнес-процесів спеціалізованою інформаційною системою, побудовану на основі даталогічної моделі даних, яка дозволяє визначати взаємозв’язок організаційно-технічних компонентів спеціалізованої інформаційної системи з бізнес-процесами та вплив даних на ключові соціально-значущі показники діяльності підприємства. Отримав подальший розвиток метод визначення ступеню автоматизації організаційно-технічних компонентів спеціалізованої інформаційної системи, який дозволяє визначити набори даних, що вводяться та обробляються за допомогою певних організаційно-технічних компонентів, а також, визначати організаційно-технічні компоненти, що забезпечують виконання вузьких критичних дій. Отримала подальший розвиток модель показника функціонування спеціалізованої інформаційної системи, яка, на базі методу функціонально-вартісного аналізу дозволяє визначати розрахунковий показник функціонування спеціалізованої інформаційної системи, який, в свою чергу, визначає ефективність функціонування спеціалізованої інформаційної системи. Вперше розроблено метод оцінювання варіантів проєктних рішень реінжинірингу організаційно-технічних компонентів спеціалізованих інформаційних систем, який дозволяє на етапі вибору варіантів проєктних рішень реінжинірингу спеціалізованої інформаційної системи порівнювати варіанти за узагальненим критерієм, що зв’язує розрахунковий показник функціонування спеціалізованої інформаційної системи з ключовими соціально-значущими показниками діяльності підприємства, здійснювати вибір оптимального варіанта проєктного рішення реінжинірингу спеціалізованих інформаційних систем при обмеженнях витратних ресурсів. Розроблена інформаційна технологія вибору варіанта проєктного рішення реінжинірингу спеціалізованих інформаційних систем. Дана інформаційна технологія представляє собою покрокове, у відповідній послідовності, застосування розроблених моделей та методів. Розглянуто основні особливості практичної реалізації запропонованої інформаційної технології вибору варіанта проєктного рішення реінжинірингу спеціалізованих інформаційних систем. Результати досліджень можуть бути використані при оцінюванні ефективності спеціалізованих інформаційних систем вузько спеціалізованих підприємств, діяльність яких оцінюються ключовими соціально-значущими показниками. Проведені експериментальні дослідження, що довели покращення показників функціонування спеціалізованої інформаційної системи після впровадження визначеного за допомогою розробленої інформаційної технології оптимального варіанта проєктного рішення реінжинірингу спеціалізованої інформаційної системи.The dissertation work is devoted to solving the current scientific and practical problem of developing new and improving existing models, methods and information technology of choosing a design solution for reengineering of specialized information systems. Theoretical substantiation of search of variants of design decisions of reengineering of specialized information systems for the purpose of maintenance of the maximum indicator of functioning of specialized information systems is carried out that in turn provides the maximum improvement of key socially significant indicators of activity of the specialized enterprises. The model of information support of business processes by a specialized information system, built on the basis of a datalogical model, which allows to determine the relationship of organizational and technical components of a specialized information system with business processes and the impact of data on key socially significant indicators of enterprise. The method of determining the degree of automation of organizational and technical components of a specialized information system, which allows to determine data sets that are entered and processed using certain organizational and technical components, as well as to determine organizational and technical components that ensure narrow critical actions. The model of the indicator of functioning of the specialized information system was further developed, which, based on the method of functional-cost analysis allows to determine the calculated functioning of the specialized information system, which, in turn, determines the efficiency of the specialized information system. For the first time the method of estimation of variants of design decisions of reengineering of organizational and technical components of specialized information systems is developed activity of the enterprise, to carry out a choice of the optimum variant of the design decision of reengineering of specialized information systems at restrictions of expense resources. For the first time the method of estimation of variants of design decisions of reengineering of organizational and technical components of specialized information systems is developed, which allows at the stage of choosing design solutions for reengineering of a specialized information system to compare options for a generalized criterion that connects the calculated performance of a specialized information system with key socially significant indicators of the enterprise, to choose the best design solution for specialized engineering reengineering with limited resource resources. The information technology of a choice of a variant of the design decision of reengineering of specialized information systems is developed. This information technology is a step-by-step, in the appropriate sequence, the application of developed models and methods. The basic features of practical realization of the offered information technology of a choice of a variant of the design decision of reengineering of specialized information systems are considered. The results of research can be used in studies of the effectiveness of specialized information systems of narrowly specialized enterprises, the effectiveness of which is assessed by key socially significant indicators. Experimental researches have been carried out, which have proved the improvement of the performance indicators of the specialized information systems after the introduction of the optimal variant of the design solution of the reengineering of the specialized information systems determined with the help of the developed information technology.
 • Документ
  Принципи характеризації матеріалів за ефективним атомним номером при радіографічному контролі
  (ХНУРЕ, 2021) Ополонін, О. Д.
  Дисертація присвячена проблемі характеризації матеріалів за ефективним атомним номером Zeff при радіографічному контролі (медична діагностика, митний догляд, тощо). За результатами роботи набув подальшого розвитку метод двоенергетичної абсорбціометрії (Dual-energy X-ray Absorptiometry- DXA, раніше DEXA), що базується на вимірюванні ослаблення рентгенівського випромінювання (РВ) об’єктом контролю (ОК) у двох енергетичних діапазонах. В роботі запропоновано новий фізичний метод характеризації матеріалів за Zeff, що дозволяє визначити параметр, пропорційний масовому коефіцієнту ослаблення m, який є пов’язаним з Zeff та не залежить від товщини та щільності матеріалу ОК. Метод пройшов експериментальну апробацію. Проведено моделювання співвідношення сигналів двоенергетичного детектора на базі сцинтиляційних кристалів ZnSe товщиною 0,5мм та CsI товщиною 4мм для ОК різної товщини та з різним ефективним атомним номером (від Zeff = 6.93 до Z=29). На базі створених двох макетних зразків цифрових радіографічних систем отримано низку радіографічних зображень тестових об’єктів контролю у різних енергетичних діапазонах. Отриманні радіографічні зображення дозволили провести порівняння різних методів характеризації матеріалів за Zeff. В роботі розглянуто основні фактори, що впливають на точність характеризації матеріалів за Zeff: розсіяне випромінювання; пульсації потоку рентгенівського випромінювання; розкид параметрів детекторів, шуми квантування АЦП, тощо. The dissertation solves the problem of increasing the informativity of radiographic control by improving the method of separation of substances and materials by the effective atomic number Zeff. For the first time, a method for separating substances according to Zeff has been proposed, which makes it possible, using signals from two- and multi- energy detectors, to determine a parameter, proportional to the mass attenuation coefficient m in the energy range 20 — 150 keV. The signal ratio of a dual-energy detector based on 0.5 mm thick ZnSe scintillation crystals and 4 mm thick CsI for test objects with different effective atomic number (from Zeff = 6.93 to Z = 29) was modeled. Based on the created two prototypes of digital radiographic systems, a number of radiographic images of test objects in different energy ranges were obtained. The obtained radiographic images allowed to compare different methods of characterization of materials and substances according to Zeff, and also confirmed the effectiveness of the proposed method in medicine, customs control, etc. The key factors influencing the accuracy of Zeff characterization of materials and substances are investigated.
 • Документ
  Технологія виробництва комбінованих детекторів іонізуючого випромінювання
  (ХНУРЕ, 2021) Непокупна, Т. А.
  У роботі вирішено науково-прикладне завдання підвищення чутливості реєстрації детекторів альфа-, бета-частинок і фотонів гамма-випромінювання, а також просторового розділення детекторів для реєстрації фотонів рентгенівських квантів (для візуалізації об’єктів) за рахунок розроблення технологічних процесів виготовлення комбінованих детекторів великої площі. У дисертаційній роботі проведено огляд та аналіз вимог до сучасних детекторів іонізуючого випромінювання, сформульовано вимоги до складових елементів комбінованих детекторів, а також встановлено технологічні операції їхнього виготовлення. Запропоновано технологію виробництва складових елементів комбінованих детекторів для реєстрації фотонів гамма-випромінювання з площею вхідної поверхні від 1000 см2 на основі матеріалів, що відрізняються за лінійними коефіцієнтами теплового розширення у 4,5 – 7 разів для роботи в інтервалі температур від –50ОС до +70ОС. Розроблено технологічний процес виробництва спектрометричних та лічильних комбінованих детекторів для реєстрації фотонів гамма-випромінювання з площею вхідної поверхні від 1000 см2 на основі монокристалічних пластин NaI:Tl, оптично з'єднаних з пластиною сцинтиляційного полістролу. Енергетичне розділення комбінованого детектора не перевищує 8,5% під час опромінення колімованим джерелом 137Cs (Еγ = 662 кеВ). Чутливість реєстрації фотонів гамма-квантів на 30% – 67% більше, ніж у детектора NaI:Tl (Еγ= 33 кеВ – 2600 кеВ). Вдосконалено технологічні операції виготовлення лічильних комбінованих детекторів для реєстрації фотонів гамма-випромінювання з площею вхідної поверхні від 1000 см2 на основі композиційного сцинтилятора СsI:Tl, оптично з'єднаного з пластиною сцинтиляційного полістролу. Детектори мають чутливість реєстрації фотонів гамма-квантів на 22% більше під час опромінення джерелом 137Cs та на 78% більше під час опромінення джерелом 241Am порівняно з детектором на основі сцинтиляційного полістиролу. Удосконалено та впроваджено у виробництво технологічний процес виготовлення спектрометричних комбінованих детекторів альфа- та бета-частинок з площею вхідної поверхні до 180 см2 на основі гетерогенного шару ZnSe:Al та світлопровідного шару з ПММА. Оптимальне поглинання альфа-частинок детектором забезпечується за рахунок альфа-чутливого підшару товщиною 0,05 –0,1 мм, що складається з гранул ZnSe:Al розміром 5–63 мкм та водорозчинного акрилатного лаку як основи. Для виготовлення бета-чутливого підшару комбінованого детектора використаний композитний сцинтилятор ZnSe:Al товщиною 0,7 мм з гранул розміром 100–140 мкм, що пропускає не менш ніж 11% світла та забезпечує відносну ефективність реєстрації бета-частинок ~30 %. Детектори мають чутливість реєстрації альфа- та бета-частинок 0,32 імп/с·Бк та 0,34 імп/с·Бк під час опромінення джерелами 239Pu та 90Sr-90Y, відповідно, що на 26% та 14% більше, ніж у детекторів на основі ZnS:Ag та сцинтиляційної пластмаси. У роботі удосконалено технологічні операції виготовлення комбінованих детекторів фотонів низькоенергетичного рентгенівського випромінювання (для візуалізації об’єктів) з площею вхідної поверхні до 400 см2 на основі композиційного сцинтиляційного шару товщиною 0,1 мм з гранул GAGG:Ce або CsI:Tl розміром 1–15 мкм, який з’єднаний з волоконно-оптичною пластиною. Удосконалено процес твердофазного синтезу гранул GAGG:Ce, в результаті чого визначено оптимальну концентрацію Ce3+, що забезпечує максимальний світловий вихід сцинтиляційного шару GAGG:Ce. Розроблені комбіновані детектори GAGG:Ce мають просторове розділення 5 пар ліній/мм, що на 25% краще, ніж у плоскопанельних детекторів з матрицею на тонкоплівкових транзисторах, виготовлених на основі екранів CsI:Tl або Gd2O2S:Tb. The scientific and applied problem of increasing of sensitivity of detectors of alpha and beta particles and gamma photons, as well as increasing of spatial resolution of low-energy X-ray photons detectors (for objects visualizing) was solved in the work by developing of technological processes of large area combined detectors manufacturing. The requirements for the elements of combined detectors were formulated. The technological process of production of elements of gamma radiation combined detectors with size of input window from 1000 cm2 based on materials which differ of coefficients of linear thermal expansion by 4.5 – 7 times for operation in the temperature range from -50OC to + 70OC was developed. The technological process of production of spectrometric gamma radiation combined detectors with size of input window from 1000 cm2 based on NaI:Tl single crystal plates and scintillation polysteryne was developed. The energy resolution was 8.5% when irradiated with collimated 137Cs source (Еγ = 662 keV) and sensitivity was higher than that of the NaI:Tl detector. The technological operations of production of counting gamma radiation combined detectors with size of input window from 1000 cm2 based on CsI:Tl composite scintillator and scintillation polysteryne were improved. Sensitivity of detectors was higher than that of detector based on scintillation polysteryne. The technological process of production of alpha-beta spectrometric combined detectors with size of input window up to 180 cm2 based on ZnSe:Al heterogeneous layers and PMMA light guide layer was imrpoved. Sensitivity of detectors was higher than that of detector basrd on ZnS:Ag and plastic scintillator. Technological operations of production of combined detectors of low energy X-ray radiation (for objects visualizing) with size of input window up to 400 cm2 were improved. Detectors based on composite scintillator made of GAGG:Ce granules obtained by solid-phase synthesis or CsI:Tl polished crystal granules and coupled with fiber-optic plate. The spatial resolution of detectors were better than that of X-ray flat panel detectors with a Thin- Film Transistor array based on CsI:Tl or Gd2O2S:Tb scintillation screens.