Кафедра економічної кібернетики (ЕК)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 785
 • Документ
  Аналіз методів оцінки фінансового стану підприємства придатних до прогнозування на формальному рівні в умовах нестабільного розвитку економіки
  (2023) Мельников, О. Ф.; Кобзев, І. В.; Мельников, О. О.
  У статті проведено аналіз моделей, за допомогою яких може бути побудований неперервний комплексний показник фінансового стану підприємства, доведено їх недостатня точність в умовах нестабільного розвитку економіки України, якщо вони використовуються по одинці. Це стосується як зарубіжних, так і вітчизняних моделей. Недостатня точність оцінки рівня фінансового стану підприємства не дозволяє коректно оцінити стійкість фінансового стану та дослідити його динаміку, що заважає побудові правильних інференцій для прийняття управлінських рішень. У зв’язку з цим досліджено можливість підвищення достовірності оцінки рівня фінансового стану підприємства в умовах нестабільного розвитку економіки України за рахунок використання групи моделей для декількох підприємств, або для одного підприємства за кілька періодів, які виявляють узгоджені результати за певним формальним критерієм. Результати оцінки фінансового стану за базовою групою моделей повинні мати суттєво більшу точність і достовірність згідно з основними положеннями теорії ймовірностей. З’ясовано, що складання синтетичної моделі за певним формальним критерієм узгодженості оцінок рівня фінансового стану певних моделей загальної сукупності дозволяє визначити локальну систему показників, яка містить різні показники базових систем локальної групи моделей. Тобто визначити систему фінансових показників на формальному рівні, які найбільш впливають на фінансовий стан в досліджуваної (локальної) економічної ситуації.
 • Документ
  Визначення навчальних потреб у професійній підготовці державних службовців
  (Іnternational Science Group, 2023) Кобзев, І. В.; Мельников, О. Ф.; Мельников, О. О.; Петров, К.
  Сьогодні до роботи в органах державної влади має стати новий державний службовець, здатний на основі та в межах закону виявляти самостійність, творчість і підприємливість, бути дисциплінованим і готовим приймати нестандартні рішення, визнавати, дотримувати і захищати права та свободи людини і громадянина. Наукове обґрунтування організаційно-функціональних, соціальних, економічних та інших заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування системи професійної підготовки, повинно спиратися на досягнення вітчизняної та світової науки. Тому наукове розроблення засад удосконалення системи підвищення кваліфікації державних службовців набуло актуального значення
 • Документ
  Digitalization of public administration
  (2023) Kobzev, I. V.; Мельников, О. Ф.; Petrov, K. E.; Melnykov, O. O.
  На сучасному етапі світова економіка вступає в новий етап цифрового розвитку, який характеризується в тому числі активної трансформацією інститутів і механізмів публічного управління. В останнє десятиліття проблеми підвищення ефективності та якості управління виступають найважливішим напрямком досліджень, результати яких визначають принципи реформування інститутів державного управління
 • Документ
  Методики аналізу фінансового стану підприємства
  (Іnternational Science Group, 2023) Мельников, О. Ф.; Петров, К. Е.; Кобзев, І. В.; Мельников, О. О.
  У ході посилення процесів економічної глобалізації успішне функціонування підприємств значною мірою залежить не тільки від рівня фінансового стану, але і від рівня його стійкості. Тільки в умовах використання обох показників підприємство здатне генерувати чинники позитивних кількісних і якісних змін для нормального функціонування в теперішній час і зростання виробничого потенціалу в майбутньому. Тому на нинішньому етапі ринкових реформ забезпечення фінансової стійкості підприємств є одним з gріоритетних проблем фінансового менеджменту
 • Документ
  Науково-методичне забезпечення оцінювання конкурентних переваг підприємств на засадах маркетингу у ризикованих умовах господарювання
  (ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2023) Соколова Л. В.; Дюжев В. Г.; Аль-Фахор Ескндер Суліаман Салти
  У статті досліджено, що у сучасних умовах агресивного та турбулентного зовнішнього середовища потребує подальших досліджень питання осучаснення науково-методичних підходів до процесу оцінювання конкурентних переваг підприємств промислового сектору. Визначено значущість та актуальність розгляду у повоєнний період питань науково-методологічної спрямованості щодо підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств на основі їх конкурентних переваг на засадах маркетингу. Запропоновано провадити формування сукупності показників конкурентних переваг підприємства у форматі комплексу маркетингу «5Р’s». Доведено доцільність застосування імітаційної моделі оцінювання конкурентних переваг на основі індексного інтегрального показника в ризикованих умовах господарювання. The article focuses on the insufficient attention of scientists to the issue of ensuring the competitive advantages of enterprises of the industrial sector and their assessment on the basis of marketing. It is noted that in conditions of turbulence in the external environment, the assessment of the competitive advantages of an industrial enterprise usually precedes the stage of assessing the level of its competitiveness, and subsequently the formation of its corporate strategy. The importance, relevance and necessity of further research in the direction of improving scientific and methodical approaches to the rocess of evaluating the competitive advantages of industrial enterprises in the modern conditions of an aggressive external environment have been determined. A scheme for the implementation of the process of ensuring the development of scientific and methodological support for the evaluation of the competitive advantages of the enterprise on the basis of marketing has been drawn up. This scheme contains ten main meaningful blocks (stages). The content of each stage is considered. The implementation of the proposed scientific and methodological approach required the selection of the main groups of competitive advantages of the investigated enterprise and the reference enterprise. For this, it was proposed to use the format of the "5P's" marketing complex, which consists of product, price, place, promotion and financial position. The components of each group of this marketing complex, which are actually related to the competitiveness of the company's products, are considered. A coordinated group of independent experts was formed. They evaluated the local indicators (elements) of each group of the complex according to the selected point scale and the specific weight of each group. Next, the averaged composite score was calculated for each local indicator and each component of the "5P's" marketing complex. A simulation model has been synthesized for calculating the index integral indicator of the assessment of competitive advantages in the conditions of risky business. The analysis of the obtained calculation data allows to investigate the dependence of the influence of inflation on the numerical value of the index of the integral indicator of the assessment of the competitive advantages of the investigated enterprise in the conditions of business risk.