Публікація:
Електродинамічні особливості взаємодії полів НВЧ апертурних резонаторних вимірювальних перетворювачів з діелектричними об’єктами

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2010

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню і кількісному опису фізичних процесів, що визначають метрологічні характеристики ближньопольових резонаторних вимірювальних перетворювачів для НВЧ діагностики діелектричних матеріалів і серед. У роботі запропонована вдосконалена чисельна електродинамічна модель резонаторного вимірювального перетворювача з коаксіальною апертурою, придатна для дослідження метрологічних властивостей, аналізу характеристик, оптимізації і побудови характеристик перетворення резонаторного вимірювального перетворювача, вживаних для вологометрії сипких матеріалів, мікрохвильової скануючої мікроскопії, виміру вологовмісту в малорозмірних біооб’єктах. Виконані дослідження переконливо свідчать про те, що при використанні коаксіальної вимірювальної апертури для дослідження діелектриків з 2 tgd 2 10< - , зневага впливом втрат на випромінювання при чисельному моделюванні неприпустимо. Для апертур 2 R l > 0,01 при проведенні теоретичного опису характеристик перетворення резонаторного вимірювального перетворювача, необхідно враховувати втрати на випромінювання, зважаючи на їх значний внесок і істотне падіння добротності резонатора. Thesis is devoted to research and the quantitative description of the physical processes defining metrological characteristics of resonant near-field measuring converters for the microwave diagnostics of dielectric materials and mediums. In work the advanced numerical electrodynamic model resonant measuring converter with the coaxial aperture is offered. On the basis of the this model research of metrological properties, the analysis of characteristics and optimization constructions of characteristics of transformation resonant measuring converter are spent. The executed researches authenticate that at use of the coaxial measuring aperture for research dielectrics with 2 2 tgd < 10- , the neglect influence of losses on radiation at numerical modelling is inadmissible. For the microwave aquametry with apertures 2 R l > 0,01 at carrying out of the theoretical description of transformation characteristics resonant measuring converter it is necessary to consider losses on radiation.

Опис

Ключові слова

НВЧ резонатор, резонаторний вимірювальний перетворювач, апертура, характеристики перетворення, мікрохвильова скануюча мікроскопія, microwave resonator, resonant measuring converter, aperture, characteristics of transformation, scanning microwave microscopy

Бібліографічний опис

Полєтаєв Д. О. Електродинамічні особливості взаємодії полів НВЧ апертурних резонаторних вимірювальних перетворювачів з діелектричними об’єктами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.01 – "Фізика приладів, елементів і систем" / Д. О. Полєтаєв ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х., 2010. – 21 с.

DOI

Колекції