Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1163
Title: Електродинамічні особливості взаємодії полів НВЧ апертурних резонаторних вимірювальних перетворювачів з діелектричними об’єктами
Authors: Полєтаєв, Д. О.
Keywords: НВЧ резонатор
резонаторний вимірювальний перетворювач
апертура
характеристики перетворення
мікрохвильова скануюча мікроскопія
microwave resonator
resonant measuring converter
aperture
characteristics of transformation
scanning microwave microscopy
Issue Date: 2010
Citation: Полєтаєв Д. О. Електродинамічні особливості взаємодії полів НВЧ апертурних резонаторних вимірювальних перетворювачів з діелектричними об’єктами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.01 – "Фізика приладів, елементів і систем" / Д. О. Полєтаєв ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х., 2010. – 21 с.
Abstract: Дисертація присвячена дослідженню і кількісному опису фізичних процесів, що визначають метрологічні характеристики ближньопольових резонаторних вимірювальних перетворювачів для НВЧ діагностики діелектричних матеріалів і серед. У роботі запропонована вдосконалена чисельна електродинамічна модель резонаторного вимірювального перетворювача з коаксіальною апертурою, придатна для дослідження метрологічних властивостей, аналізу характеристик, оптимізації і побудови характеристик перетворення резонаторного вимірювального перетворювача, вживаних для вологометрії сипких матеріалів, мікрохвильової скануючої мікроскопії, виміру вологовмісту в малорозмірних біооб’єктах. Виконані дослідження переконливо свідчать про те, що при використанні коаксіальної вимірювальної апертури для дослідження діелектриків з 2 tgd 2 10< - , зневага впливом втрат на випромінювання при чисельному моделюванні неприпустимо. Для апертур 2 R l > 0,01 при проведенні теоретичного опису характеристик перетворення резонаторного вимірювального перетворювача, необхідно враховувати втрати на випромінювання, зважаючи на їх значний внесок і істотне падіння добротності резонатора. Thesis is devoted to research and the quantitative description of the physical processes defining metrological characteristics of resonant near-field measuring converters for the microwave diagnostics of dielectric materials and mediums. In work the advanced numerical electrodynamic model resonant measuring converter with the coaxial aperture is offered. On the basis of the this model research of metrological properties, the analysis of characteristics and optimization constructions of characteristics of transformation resonant measuring converter are spent. The executed researches authenticate that at use of the coaxial measuring aperture for research dielectrics with 2 2 tgd < 10- , the neglect influence of losses on radiation at numerical modelling is inadmissible. For the microwave aquametry with apertures 2 R l > 0,01 at carrying out of the theoretical description of transformation characteristics resonant measuring converter it is necessary to consider losses on radiation.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1163
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Poletaev.pdf354.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.