Публікація:
Автоматизація побудови та обробки продукційних правил для діагностування комп'ютерних систем

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2013

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У дисертації розроблено метод перетворення довільного вербального опису дефектів комп'ютерної системи у вигляді інтелектуальних словників несправностей на логічні продукційні правила. Запропоновано новий метод синтезу діагностичних продукційних правил із застосуванням бінарних дерев рішень і теорії перемикальних функцій, що дало можливість мінімізувати число правил і прискорити анализ продукційних систем при обмеженій кількості діагностичних параметрів і наявності неповної та суперечливої інформації. Розвинено метод діагностування комп'ютерних систем з використанням нечіткої логіки шляхом опису стану та класифікаційних діагностичних ознак у вигляді нечітких змінних, що дозволило збільшити швидкодію експертної діагностичної системи. The aim of the thesis research is develop methods of functional diagnostics of computer systems and networks using structural level simulations for at improving of diagnosis by improving the intellectual formation of expert knowledge, and their implementation in fuzzy expert systems. Object of research is the process of diagnosing faulty functional states of computer systems and networks. The subject of the research – methods of automating the generation and processing of production rules for diagnosis of computer systems. A method for converting an arbitrary verbal descriptions of defects computer system in the form of intelligent dictionaries faults in logic production rules. Proposed new method for synthesis of diagnostic production rules using binary decision trees and the theory of switching functions, making it possible to minimize the number of rules and speed up the analysis of productive systems in limited number of diagnostic parameters and the presence of incomplete and conflicting information. Improved method for diagnosis of computer systems, based on the expert knowledge representation in the form of production rules using binary relations values of diagnostic parameters that can diagnose arbitrary state of a computer system. Developed methods of diagnosing computer systems using fuzzy logic by describing the status and classification of diagnostic features as fuzzy variables, which increased the diagnostic performance of the expert system.

Опис

Ключові слова

комп'ютерна система, діагностика, експертна система, продукційні правила, бінарні відношення, дерево рішень, computer system, diagnosis, expert system, production rules, binary relation, decision tree

Бібліографічний опис

Давидов А. А. Автоматизація побудови та обробки продукційних правил для діагностування комп'ютерних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти" / А. А. Давидов ; МОН України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. - Х., 2013. - 20 с.

DOI

Колекції