Алгебро-логічні моделі та метод побудови ланцюгів лексичних одиниць в системах штучного інтелекту

Зображення мініатюри
Дата
2013
Автори
Федорова, Т. М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено розробці математичної моделі словозмінної класифікації частин мови італійської мови та математичних моделей у вигляді логічних мереж словозміни дієслів української мови та іменників італійської мови для підвищення ефективності обробки інформації в природномовних системах; крім того – подальшому розвитку методу знаходження n-го лінійного логічного перетворення для побудови ланцюгів в лексикографічній системі електронних тлумачних словників. У роботі вперше побудовано математичну модель словозмінної класифікації частин мови, яка характеризується системою ознак (граматичних категорій), що визначають словозміни зазначених класів слів та їх значення в італійській мові. За рахунок введення додаткових класів слів модель дозволяє уникнути неоднозначності в результатах морфологічного аналізу при побудові автоматизованих електронних перекладних словників. Також у роботі вперше запропоновано і досліджено модель флексійної обробки дієслів української мови у вигляді логічної мережі, яка характеризується системою бінарних відношень та формулами відповідних предикатів, що дало можливість реалізовувати їх на програмно – алгоритмічному рівні та використовувати для автоматичного вирішення задач аналізу, синтезу та нормалізації словоформи. Також набув подальшого розвитку метод знаходження n-го лінійного логічного перетворення для побудови ланцюгів в лексикографічній системі електронних тлумачних словників. Цей метод характеризується завданням початкової семантичної залежності на кожному етапі обчислення, що дало можливість уникнути тавтології та циклічних посилань для корегування словникових статей в лексикографічній системі тлумачного типу. лінійне логічне перетворення. Dissertation is devoted to the development of the mathematical models of inflection classification of speech parts Italian language and of mathematical models of inflection Ukrainian verbs and Italian nouns in the form of logical networks to efficiency increase of information processing in natural language systems. Besides, it is devoted to the improvement of finding the n-th linear logical transformation method to chains construction in lexicographical system of electronic explanatory dictionaries. The mathematical model of inflection classification of speech parts Italian language is constructed for the first time. It is characterized by the system of criterions (grammatical categories) that determine the inflection of these words classes and their meanings. The model allows obviating ambiguity in the results of the morphological analysis in construction of automated electronic translation dictionaries through the insertion of additional words classes. Also the model of inflectional processing Ukrainian verbs in the form of logic networks is proposed and explored for the first time. It is characterized by the system of binary relations and formulas of corresponding predicates. This allowed to realizing them on the program – algorithmic level and using to automatically solve the problems of analysis, synthesis and normalization of word forms. The method of n-th linear logical transformation to chains construction in lexicographical system of electronic explanatory dictionaries was further developed. This method is characterized by giving the initial semantic depending on each stage of calculation. This allowed to avoiding of tautology and circular references to correcting dictionaries articles in lexicographical system of explanatory type.
Опис
Ключові слова
логічна мережа, модель, флексійна обробка, лексичні одиниці, ланцюг, тлумачний словник, лінійне логічне перетворення, explanatory dictionary, logical network, model, inflection processing, lexical units, chain, linear logical conversion
Цитування
Федорова Т. М. Алгебро-логічні моделі та метод побудови ланцюгів лексичних одиниць в системах штучного інтелекту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 "Системи та засоби штучного інтелекту" / Т. М. Федорова ; МОН України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. - Х., 2013. - 20 с.
Колекції