Стан господарської діяльності окремих об’єднаних територіальних громад Харківської області

Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Глібко, С. В.
Кохан, В. П.
Внукова, Н. М.
Розгон, О. В.
Подрез-Ряполова, І. В.
Водорєзова, С. Р.
Георгієвський, Ю. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НДІ ПЗІР НАПрН України
Анотація
У представленому науково-практичному посібнику комплексно досліджуються питання розвитку малого та середнього підприємництва в межах визначених об’єднаних територіальних громад Харківської області. У посібнику розглянуті правові засади створення та діяльності об’єднаних територіальних громад в Україні, обсяг їх повноважень у сфері господарювання, виявлена низка правових проблем, що потребують регулювання на законодавчому рівні та наведено шляхи вдосконалення чинного законодавства в сфері місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Дається сутнісна характеристика стану господарської діяльності в межах досліджених громад, запропоновано науково-практичні рекомендації щодо перспектив розвитку визначених об’єднаних територіальних громад Харківської області. Науково-практичний посібник призначений для студентів, магістрантів, аспірантів ЗВО, наукових співробітників, практикуючих юристів, фахівців області підприємництва та інших категорій користувачів, які цікавляться станом і розвитком сфери діяльності ОТГ. // The scientific and practical manual presented comprehensively examines the development of small and medium-sized enterprises within the limited united territorial communities of Kharkiv region. The manual discusses the legal principles of creation and activity of united territorial communities in Ukraine, the scope of their powers in the sphere of management, a number of legal problems that require regulation at the legislative level are revealed and ways to improve the current legislation in the field of local self -government and territorial organization of power in Ukraine are presented. The essential characteristics of the state of economic activity within the researched communities are given, scientific and practical recommendations on the prospects of development of certain united territorial communities of Kharkiv region are proposed. The scientific-practical guide is intended for students, undergraduates, graduate students, researchers, practitioners, specialists in the field of entrepreneurship and other categories of users who are interested in the state and development of the field of activity of the united territorial communities.
Опис
Ключові слова
об'єднані територіальні громади, Харків, господарська діяльність, залучення інвестицій, економічний розвиток, МСП, united territorial communities, Kharkiv, economic activity, attracting investments, economical development, SME
Цитування
Стан господарської діяльності окремих об’єднаних територіальних громад Харківської області : наук.-практ. посіб. / за заг. ред. С. В. Глібка, Ю. В. Георгієвського, Н. М. Внукової. – Харків : НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020. – 88 с.