Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/12249
Title: Improvement of the method of scenario analysis of functional requirements to an information systems
Authors: Mohammed, M. Q,
Muhamed, S. Q,
Ievlanov, M.
Gazetdinova, Z.
Keywords: functional requirements
method of scenario analysis
Use Case diagram
knowledge-oriented model
architecture description
Issue Date: 2019
Citation: Mohammed Mohammed Q,. Muhamed Saif Q, Ievlanov M., Gazetdinova Z.. Improvement of the method of scenario analysis of functional requirements to an information systems // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – № 3/2 (99). – Р. 25-35.
Abstract: Розглянуто задачу вдосконалення базового методу сценарного аналізу функціональних вимог до інформаційної системи (ІС). Проаналізовано результати досліджень методів сценарного аналізу функціональних вимог до ІС. Головним їх недоліком визнано необхідність виконання цих методів аналітиками виключно вручну. Для усунення цього недоліку запропоновано вдосконалити базовий метод сценарного аналізу за рахунок використання моделей і методів, основаних на формальному представленні знань. Для формального опису представлення сценарію виконання функціональної вимоги на рівні знань запропоновано використовувати модель структурних паттернів проектування функціональних вимог. Показано, що формальний опис знань, які вилучаються з діаграм Use Case, є частковим випадком даної моделі. Запропоновано модель підкласу структурних паттернів проектування сценаріїв виконання функціональних вимог. Розроблено вдосконалений метод сценарного аналізу функціональних вимог до ІС. Суть вдосконалення полягає у виділенні з публікацій сценаріїв виконання функціональних вимог знань та наступному аналізі знання-орієнтованих описів цих сценаріїв з метою виявлення дублюючих один інший сценаріїв виконання різних функціональних вимог до ІС. Для виявлення та усунення випадків подібного дублювання запропоновано використовувати вдосконалений метод синтезу варіантів описів архітектури створюваної ІС. Наведено приклад апробації вдосконаленого методу сценарного аналізу функціональних вимог під час аналізу функціональних вимог до проекту функціонального модуля безпеки праці. Результати апробації підтверджують достовірність запропонованого методу. Запропонований вдосконалений метод сценарного аналізу функціональних вимог до ІС дозволяє отримати описи архітектури створюваної ІС на основі значно меншого обсягу інформації про функціональні вимоги до цієї ІС. We have considered a task on improving the base method for scenario analysis of the functional requirements to an information system (IS). The results from studies of the methods for scenario analysis of the functional requirements to IS have been analyzed. Their main drawback in our opinion is the need for the implementation of these methods by analysts manually only. To overcome this shortcoming, it has been proposed to improve the base method for scenario analysis by using the models and methods based on a formal knowledge representation. For a formal description of the representation of a scenario for implementing a functional requirement at the level of knowledge, it has been proposed to use a model of structural patterns in the design of functional requirements. It has been shown that the formal description of knowledge derived from the Use Case diagrams is a special case of a given model. We have proposed a model of the subclass of structural patterns for designing scenarios for the implementation of functional requirements. An improved method of scenario analysis of functional requirements to IS has been constructed. The essence of improvement is the selection from the publications of scenarios for meeting the requirements of knowledge and a subsequent analysis of knowledge-oriented descriptions of these scenarios in order to identify overlapping scenarios for the implementation of various functional requirements to IS. To identify and address the cases of such duplication, it has been proposed to use the improved method of synthesis of architecture descriptions variants for a created IS. An example is provided of testing the improved method of scenario analysis of functional requirements in the course of analysis of functional requirements to a project of the functional module of labor safety. The verification results confirm reliability of the proposed method. The proposed improved method for scenario analysis of functional requirements to IS makes it possible to obtain a description of the architecture of a created IS based on a much smaller amount of information on the functional requirements to IS.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/12249
Appears in Collections:Кафедра інформаційних управляючих систем (ІУС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EEJET 3_2(99)_25-35.pdf378.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.