Кафедра інформаційних управляючих систем (ІУС)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 20 з 567
 • Публікація
  Development of a method for the interactive construction of explanations in intelligent information systems based on the probabilistic approach
  (ХНУРЕ, 2021) Chalyi, S.; Leshchynskyi, V.
  Subject: the use of the apparatus of temporal logic and probabilistic approaches to construct an explanation of the results of the work of an intelligent system in order to increase the efficiency of using the solutions and recommendations obtained. Purpose: development of a method for constructing explanations in intelligent systems with the ability to form and evaluate several alternative interpretations of the results of the operation of such a system. Tasks: justification for the use of the black box principle for interactive construction of explanations; development of a pattern explanation model that provides for probabilistic estimation; development of a method of interactive construction of explanations on the basis of the probabilistic approach. Methods: methods of data analysis, methods of system analysis, methods of constructing explanations, models of knowledge representation. Results: A model of the explanation pattern is proposed, which contains temporal regulations reflecting the sequence of user interaction with an intelligent system, which allows the formation of explanations based on a comparison of the actions of the current user and other well-known users. An interactive method for constructing explanations based on a probabilistic approach has been developed; the method uses patterns of user interaction with an intelligent system and contains phases of constructing patterns of explanations and forming explanations using the obtained patterns. The method organizes the received explanations according to the likelihood of use, which makes it possible to form target and alternative explanations for the user. Conclusions: The use of the black box principle for the development of a probabilistic approach to the construction of explanations in intelligent systems has been substantiated. A model of a pattern of explanations based on temporal regulations is proposed. The model reflects the sequence of user interaction with the intelligent system when receiving decisions and recommendations and contains an interaction pattern as part of temporal regulations that have weight, and also determines the likelihood of using the user interaction pattern. An interactive method for constructing explanations has been developed, considering the interaction of the user with the intelligent system. The method includes phases and stages of the formation of regulations and patterns of user interaction with the determination of the probability of their implementation, as well as the ordering of patterns according to the probability of their implementation. The implementation of the method was carried out when constructing explanations for recommender systems.
 • Публікація
  Method for evaluating the efficiency of upgrading specialized information systems
  (ХНУРЕ, 2019) Mikhnova, A.; Mikhnov, D.; Chyrkova, K.
  The subject of the study in the article is the process of modernization of automated workingplaces of specialized information systems of the organization. The purpose of the work is to develop a method for evaluating the efficiency of modernization of automated workingplaces specialized information systems, which allows, on the basis of analysis of the degree of automation of workingplaces and its impact on the performance of an organization, to determine a rational variant of the project solution in the context of budget constraints. The following tasks are solved in the article: analysis of the peculiarities of evaluating the effectiveness of specialized information systems; substantiation of influence of completeness and reliability of data of receiving information from automated workingplaces on the performance indicators of the organization; development of forming stages of the method of estimating the efficiency of modernization of automated workingplaces; practical testing of the method. The following methods are used: system analysis, functional-cost analysis, modeling of decision making. The following results were obtained: a method of evaluating the effectiveness of modernization of automated workingplaces of specialized information systems, which can be applied to organizations whose performance indicators are directly dependent on the completeness and reliability of the primary data of business processes, is proposed;; the calculation of the rational version of the modernization of the automated workingplaces of the specialized information system of the regional blood service center with limited financing of the system modernization using the method was performed. Conclusions: application of the method of efficiency estimation of modernization at the stage of planning of expenses for improvement of the automated workingplaces of the specialized information system of the organization will allow to identify the automated workingplaces on which the increase of degree of automation will lead to the most significant potential values of activity indicators of the organization. The practical implementation of the method makes it possible to conclude on its performance both at the stage of modernization of the information system of the organization and at the stage of development of the new system.
 • Публікація
  Використання темпоральних правил в задачах захисту інформації в комп’ютерних системах
  (ХНУРЕ, 2018) Левикін, В.; Чала, О.
  Розглянуто проблему виявлення вторгнень в роботу комп’ютерної системи. Показано, що комбінація існуючих підходів виявлення аномалій та виявлення зловживань дає можливість підвищити ефективність виявлення атак. Запропоновано підхід до виявлення вторгнень в роботу комп’ютерної системи з використанням логічних фактів та темпоральних правил, що дозволяє комбінувати виявлення аномальних станів та переходів до цих станів, які свідчать про втручання. Кожен зважений факт відображає стан одного із процесів в комп’ютерній системі. Факт задається на основі вектору змінних, які містять значення атрибутів об’єктів предметної області. Темпоральні правила задають типові зв’язки між станами процесу. Виявлення аномалій виконується шляхом порівняння ваги поточного стану з вагами нормальних та аномальних станів для аналогічних векторів змінних. Виявлення втручань реалізовано шляхом порівняння ваг темпоральних правил, що поєднують нормальний та аномальний факти. The problem of detecting intrusions in the computer system is considered. It has been shown that the combination of existing approaches to detecting abnormalities and detecting abuses enables to increase the effectiveness of detecting attacks. The approach to detecting intrusions into the work of a computer system with the use of logical facts and temporal rules is proposed, which allows combining the detection of abnormal states and transitions to these states that indicate intervention. Each weighted fact reflects the state of one of the processes in the computer system. The fact is set on the basis of a vector of variables that contain the values of the attributes of objects in the subject area. Temporal rules specify typical relationships between process states. Detection of anomalies is performed by comparing the weight of the current state with the weights of normal and abnormal states for similar vectors of variables. Detection of interventions is realized by comparing the weight of the temporal rules, which combine normal and abnormal facts.
 • Публікація
  Дослідження технологій формування інфраструктури комп'ютерної мережі
  (ХНУРЕ, 2018) Саєнко, В.; Савченко, Р.
  Розглядаються питання щодо керування конфігурацією мережі. Конфігурація сервера комп'ютерної мережі розглядається як логічна конфігурація, сформована на основі сервісів у операційній системі Windows. Всі сервіси поділяються на кілька груп: обов'язкові, звичайні, спеціальні, помилкові, додаткові, невідомі. Критерії повноти функціональності, критерії рівня сервісу, технології вибору сервісів та технологічних змін у структурі-конфігурації мережевої інфраструктурі. Цей підхід забезпечує більш ефективне рішення для управління комп'ютерними мережами The questions on network Configuration Management are considered. The computer configuration is considered as a logical configuration formed on the basis of services in the Windows operating system. All services are divided on a several groups: mandatory, ordinary, special, false, additional, unknown. The criteria for completeness of functionality, service level criteria, service selection technologies and technology changes in the structure-configuration of network infrastructure. This approach provides a more effective solution for computer networks management.
 • Публікація
  Исследование технологий повышения эффективности приложений для систем Internet of Things
  (ХНУРЕ, 2018) Саенко, В.; Руденко, Р.
  Рассмотрены вопросы повышения эффективности систем Интернета вещей. Предлагается методология повышения эффективности функционирования системы Интернета вещей, основанная на улучшении отдельных компонентов, выборе протоколов коммуникаций, распределении трафика и формировании распределенной топологии обработки данных. Актуальность данной темы обусловлена стремительным развитием Интернета вещей и отсутствием методологии повышения эффективности функционирования системы. The issues of improving the efficiency of the Internet of Things are considered. A methodology is proposed for improving the performance of the Internet of Things system based on improving individual components, choosing communication protocols, distributing traffic, and creating a distributed data processing topology. The relevance of this topic is due to the rapid development of the Internet of Things and the lack of a methodology to improve the efficiency of the system
 • Публікація
  Дослідження технологій розробки серверних додатків для систем internet оf things
  (ХНУРЕ, 2018) Саенко, В.; Кошелєва, Д.
  Концепція IoT стрімко розвивається, особливо в контексті хмарних технологій. Кількість платформ для систем IoT постійно зростає, хоча основні лідери залишаються постійними. Але все ж існує проблема вибору найкращої платформи для розробки власного додатку розумних речей. Далі наведений аналіз найпопулярніших на сьогодні IoT платформ, представлені оцінки по виділеним критеріям і розроблені рекомендації для вибору конкретної платформи. The concept of IoT is rapidly evolving, especially in the context of cloud-based technologies. The number of platforms for IoT systems is steadily increasing, although the main leaders remain constant. But still there is a problem choosing the best platform for developing your own smart stuff application. The following is an analysis of the most popular today's IoT platforms, it is presented ratings for selected criteria, and developed recommendations for choosing a specific platform.
 • Публікація
  Дослідження технологій формування інфраструктури комп’ютерної мережі з хмарними сервісами
  (ХНУРЕ, 2018) Саенко, В.; Зьомша, Д.
  Розглянуті питання інтеграції хмарних сервисів у інфраструктуру комп'ютерній мережі. У якості базового рішення розглядається інфраструктура на основі Windows Server 2016 та Azure Cloud. Різні варіанти хмарних архітектур забезпечують гнучкість та відмовостійкість системи. The questions on integration cloud services into computer network infrastructure are considered. Windows Server 2016 and Azure Cloud are chosen as a basis for the infrastructure. Various options for cloud architectures provide the flexibility and resiliency of the system.
 • Публікація
  Аналіз досвіду роботи команди іт-проекту
  (ХНУРЕ, 2018) Васильцова, Н.; Панфьорова, І.
  Проаналізовано існуючі оцінки команд виконавців ІТ-проекту. Запропоновані кількісні показники, які характеризують досвід виконавців та засновані на формальних моделях описів архітектури інформаційної системи. Розроблено метод оцінювання досвіду виконавців ІТ-проекту створення інформаційної системи, який базується на запропонованих показниках. The existing estimations of teams of executors of the IT project are analyzed. Proposed quantitative indicators that characterize the experience of performers and based on formal models of the description of the architecture of the information system. The method of estimating the experience of the IT project executors creating an information system based on the proposed indicators is developed
 • Публікація
  Модель оцінювання можливостей процесу іт-компанії
  (ХНУРЕ, 2018) Євланов, М.; Неумивакіна, О.; Корнєєва, Є.
  Проаналізовано сучасні підходи до оцінювання рівнів можливостей процесів. Визначено атрибути процесу як оцінки рівнів окремого процесу. Розроблено модифікацію теоретико-категорної моделі аналітичного представлення автоматизованого бізнеспроцесу. Запропонована модифікація дозволяє використовувати теоретико-категорну модель для оцінювання рівніві можливостей процесів ІТ-компанії. The modern approaches to estimating the levels of process possibilities are analyzed. The attributes of the process as the estimation of levels of a separate process are determined. A modification of the theoretically-categorical model of the analytical representation of the automated business process has been developed. The proposed modification allows us to use the theoretically-categorical model for estimating the level of opportunities of the processes of the IT company.
 • Публікація
  Академическая технология изучения облачных сервисов IBM Cloud в ХНУРЭ
  (ХНУРЕ, 2018) Саенко, В.
  Рассмотрены вопросы формирования образовательных технологий в области интенсивного изучения облачных сервисов. Предлагается образовательная технология для университетов. Эта технология предоставляет интенсивный процесс обучения. Технология позволяет студентам изучать облачные технологии за короткое время. Технология помогает разработать облачное приложение и получить академический сертификат. В качестве базовой облачной платформы была выбрана IBM Cloud. The issues of education technologies on intensive cloud service study are considered. An educational technology for universities is proposed. This technology provides an intensive learning process. The technology allows students to study cloud technologies in a short time. It helps to develop a cloud application and get an academic certificate. As a basic cloud platform has been chosen IBM Cloud.
 • Публікація
  Вибір алгоритму визначення рейтингової оцінки підприємства при управлінні проектами
  (ХНУРЕ, 2018) Бредіхін, В.; Бредіхін, Д.
  Досліджено методи економічного аналізу інвестиційних проектів потенційних одержувачів інвестицій за європейськими стандартами. Розглянуто систему показників для рейтингової оцінки підприємства та розбито їх на групи. Проаналізовано тенденцію модифікації алгоритму для визначення рейтингової оцінки потенційних одержувачів інвестицій за європейськими стандартами. Визначено переваги та недоліки цих модифікацій та перевірено роботу алгоритмів на умовному прикладі. The methods of economic analysis of investment projects of potential beneficiaries of investments according to European standards are investigated. The system of indicators for the rating estimation of the enterprise is considered and divided into some groups. The tendency of valuation rating algorithm modifications of potential investments recipients according to the European standards is analyzed. The advantages and disadvantages of these modifications are determined and the algorithms work on the conditional example is checked.
 • Публікація
  Дослідження моделей використання засобів машинного навчання для генерації тест-кейсів у IT-проєктах
  (ХНУРЕ, 2023) Альошкін, О. А.
  This work is focused on research of the application of artificial intelligence for generating test cases in IT projects. With the growing complexity of software development, automated solutions are needed to ensure code quality and efficient testing. One of the jobs where machine learning can help is generating test cases. Two methods for generating test cases, genetic algorithm and Q learning, are examined and compared in this work. The results highlight their potential benefits and limitations of using these algorithms.
 • Публікація
  Інтелектуальний аналіз гнучкого процесу розробки ІТ-проєкту
  (ХНУРЕ, 2023) Скрипаль, К. А.
  This work is devoted to the assessment of the effectiveness of unstructured processes and methods of coloring by means of intellectual analysis. The main constructions of intellectual analysis are considered. A comparative calculation of the efficiency before the implementation of the system (process mining) was carried out. It has been established that the company works more efficiently with the implemented system (process mining).
 • Публікація
  Автоматизація процесу супроводження ургентних замовлень на компоненти крові в центрі служби крові
  (ХНУРЕ, 2023) Кравченко, В. О.
  This thesis explores the development of an algorithm called «Automation of the process of supporting urgent cases on blood components in the blood service center» which aims to automate the management of urgent orders and donor calls for blood donation. The algorithm simplifies order processing, reduces the workload of personnel, and speeds up the search for donors. During the work Use Case and Activity diagrams were created. A module «Tracking of urgent orders for blood components» will be created in the future for the information system of the blood center, based on the algorithm and diagrams developed.
 • Публікація
  IТ-сервіс супроводу укладання договорів на виробництво інформаційної системи приладобудівного заводу
  (ХНУРЕ, 2023) Проскурний, А. В.
  The article describes the relevance of using IT technologies for enterprise management. There is defined the enterprise selected for automation. The enterprise's operation processes for entering into contracts and documenting flow are described. The article describes the problems of the existing management system that show up at the main stages. There are defined the reasons and benefits to develop an IT service. The purpose is to increase the efficiency of the enterprise. The functionality of the IT service is described.
 • Публікація
  Дослідження моделей послідовностей робіт з обмеженнями в ІТ-проєктах процесного управління
  (ХНУРЕ, 2023) Галайда, О. А.
  Activity in the modern world is supported by advanced information systems and technologies, which help to make decisions, analyze data and process information. As a result, an invisible part of such systems has become the ability to efficiently save, create, automatically generate and process large amounts of information, knowledge, and data. Have your own hand, process management and necessary warehouse activity, which can be reached by singing goals. In the context of IT-projects, as a foldable process of work, the sequence of these works is the key warehouse efficient process of management. With this, it’s important to secure the annihilation, which can affect on the performance of works to bring the project to a halt.
 • Публікація
  Дослідження методів пошуку текстової інформації та їх використання в іт-проєктах електронної комерції
  (ХНУРЕ, 2023) Семенець, К. Є.
  In the modern digital world, the success of IT companies often depends on the effectiveness of search on their resources. This paper examines the problem of relevant search in e-commerce IT projects, as well as existing methods to address specific issues related to this topic, their advantages and disadvantages. The study justifies the relevance of the problem, determines the purpose of the research, and outlines ways to solve these problems.
 • Публікація
  Дослідження моделей використання засобів штучного інтелекту для планування IT-проєктів
  (ХНУРЕ, 2023) Краснєнков, І. О.
  This work is focused on research of the application of artificial intelligence for planning of IT projects. During process planning the project manager may face many limitations that should be considered and affect the schedule of the project. The use of genetic and evolution algorithms may slightly improve existing working schedules and propose new. The results of this research show the perspectives ways of the mentioned algorithms application.
 • Публікація
  Дослідження моделей життєвого циклу артефактів в іт проектах процесного управління
  (ХНУРЕ, 2023) Шуба, Д. І.
  This work aims to explore Artifact Lifecycle Discovery in IT projects of process management. It involves analyzing the complete lifecycle of software artifacts, including their creation, usage, and maintenance. The paper investigates various methods and tools for discovering artifacts in software development, such as software repository mining, code analysis, and version control systems. Additionally, the paper analyzes the limitations and challenges of existing methods and proposes new techniques for enhancing the accuracy and reliability of Artifact Lifecycle Discovery. This research can benefit software developers, project managers, and stakeholders by providing a better understanding of software artifacts and improving the software development process.
 • Публікація
  Розробка системи для організації роботи користувачів та користувацької активності
  (ХНУРЕ, 2023) Луговський, О. В.
  The purpose of this development is to organize the company's work and automate the business process of monitoring the user activity of the company's employees. The main elements of the system are the workflow and data on the amount of time it took the employee to complete the task. To solve this problem, a set of modern technologies is used, which are included in the development of a web application, such as: Spring Framework, Hibernate and Vue JS. They allow flexible use of the application regardless of the platform and the number of users at the same time using the application.