Публікація:
Концепція молекулярного розпізнавання на основі "синтетичних рецепторів" та її застосування для створення приладів визначення речовин

Немає доступних мініатюр

Дата

2017

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження. Процес теоретичного та експериментального встановлення наявності ліганд-рецепторного розпізнавання молекул шаблону «синтетичними рецепторами» та наукове обґрунтування технології їх виготовлення. Предмет дослідження. Нанорозмірні МІПи з максимально гомогенними молекулярними відбитками, доступністю і великою кількістю ділянок молекулярного розпізнавання, як нові функціональні матеріали для виробництва сенсорної електронної техніки. Методи дослідження: наукометричні методи з використанням мультидисциплінарної бази Scopus; молекулярної механіки; квантово-хімічні методи класу теорії функціоналу густини; методи планування експерименту; спектрофотометрії; електронної мікроскопії; динамічного розсіювання світла; хімічної модифікації; поверхневого плазмонного резонансу; гетерогенного твердофазного імуноаналізу («ELISA»); чисельні методи розв'язку систем звичайних диференційних рівнянь. Наукова новизна отриманих результатів. 1. Теоретично й експериментально сформовано та верифіковано концепцію технології створення «синтетичних рецепторів 2. Удосконалено алгоритмічну модель раціонального вибору функціонального мономера в технології молекулярного імпринтингу, тільки чутливість, а й специфічність синтетичного рецептора до різних речовин-мішеней. 3. Вперше встановлено вплив типу функціонального мономера на кількісний вихід синтезованих МІП-наночастинок під час твердофазного синтезу на поверхні з іммобілізованими молекулами шаблону4 5. Удосконалено модель технологічного процесу створення МІПів високої специфічності. 6. Вперше визначено коефіцієнт дисоціації (Kd = 8.7 × 10−8 ± 1.5 ×10−9 M) комплексу «АМПК-МІП – меламін Практичне значення отриманих результатів Загальну схему науково-обґрунтованого технологічного процесу створення високоспецифічних сенсорних елементів із «синтетичними рецепторами» на основі нанорозмірних МІПів може бути використано під час виготовлення чутливих елементів у ферментних, флуоресцентних сенсорах, у сенсорах на основі польових транзисторів, п'єзоелектричних сенсорах, а також в елементах функціональної електроніки, зокрема, біоелектроніки і хемотроніки. Розроблено технологію виготовлення і конструкцію мікрофлюїдного чіпа (Пат. № 60060 Україна, МПК G01N 27/48. 5. Технологічний процес синтезу молекулярно імпринтованих полімерів на скляних мікросферах з іммобілізованими молекулами шаблону пройшов апробацію в Інституті приладобудування (м. Харків), що підтверджено актом випробування. 6. Дослідний технологічний процес пройшов апробацію в ГП «Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудування» (м. Харків), що підтверджено актом випробування. 7. Сенсорні ELISA-елементи з «синтетичними рецепторами,впроваджено у наукову практику кафедри фтизіатрії та пульмонології Харківської медичної академії післядипломної освіти в ході дослідження біологічних рідин людини (акт впровадження). 8. Результати проведених досліджень використовуються в навчальному процесі ХНУРЕ

Опис

Ключові слова

синтетични рецептори, молекулярне розпізнавання, сенсорна електронна техніка, спектрофотометрія, динамічне розсіювання світла, хімічна модифікація, флуоресцентні сенсори, п'єзоелектричні сенсори

Бібліографічний опис

Концепція молекулярного розпізнавання на основі "синтетичних рецепторів" та її застосування для створення приладів визначення речовин» : звіт про НДР (заключ.) : 292 / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; керівник К. М. Музика. – Харків, 2017. – 195 с.

DOI

Колекції