Кафедра соціальної інформатики (СІ)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 20 з 48
 • Публікація
  Доцільність використання знанняорієнтованих соціальних мереж в Інтернеті для безперервного навчання співробітників сил охорони правопорядку
  (НАНГУ, 2019) Данилов, А. Д.
  Підготовка кадрів вищої кваліфікації є одним з основних завдань держави, адже саме від якості підготовлених фахівців залежить ефективність функціонування всіх секторів діяльності держави та суспільства. Особливо важливою є підготовка фахівців, робота яких пов´язана із забезпеченням сталого функціонування суспільства. До таких первинних сфер діяльності належать органи охорони здоров’я, органи охорони правопорядку, органи держуправління, органи контролю та забезпечення екологічної безпеки держави та інші. Важливою складової ефективного сучасного фахівця є саме постійне підвищення інтелектуального капіталу та формування нових компетенцій. В сучасних умовах функціонування суспільства обсяг необхідної інформації постійно збільшується, що відповідно впливає на вимоги, що формуються до представників окремих професій. Для представників сил охорони правопорядку отримання актуальної необхідної інформації є особливо важливим, адже саме від їх обізнаності та прийнятих рішень, на основі отриманої інформації, може залежати життя людини. Також важливим є своєчасне інформування представників правопорядку про зміни законодавства в Україні, в зручній для них формі, що дозволяє їм ефективно діяти у межах правового поля. Для вирішення питань розповсюдження інформації між співробітниками сил охорони правопорядку та студентами університетів, пов´язаних з підготовкою таких фахівців, пропонується використовувати сучасний інструмент управління знаннями – знанняорієнтовані соціальні мережі в Інтернеті.
 • Публікація
  Актуальність використання безкоштовних конструкторів сайтів соціальних мереж для побудови демонстраційних версій нішевих знанняорієнтованих соціальних мереж в Інтернеті
  (ХНУБА, 2018) Данилов, А. Д.
  Функціонування сучасних організацій тісно пов'язано з використанням інтернет-технологій. Будь-яка сучасна компанія має свій сайт або сторінку в соціальній мережі, яка дозволяє спілкуватися з постійними та потенційними клієнтами, формувати імідж організації, збирати необхідну маркетингову інформацію, формувати клієнтську базу, відстежувати та корегувати відношення клієнтів до політики компанії та багато іншого. Ефективність використання сайту залежить від багатьох критеріїв, серед яких можна виділити: якість, доступність, зручність в користуванні, ступінь орієнтації сайту на користувача та предметну галузь, в якій працює організація, та інше. Особливо важливо враховувати орієнтацію на користувача та предметну галузь при розробці та впроваджені вузькоспеціалізованих (нішевих) сайтів соціальних мереж, які орієнтовані на конкретний сегмент користувачів мережі Інтернет.
 • Публікація
  Актуальність застосування знанняорієнтованих соціальних мереж в Інтернеті для проведення міждисциплінарних та трансдисциплінарних досліджень
  (ХНУРЕ, 2018) Данилов, А. Д.
  The paper analyzes the relevance of the use of knowledge-oriented social networks in Internet for the formation of scientific teams with a view to conducting interdisciplinary and transdisciplinary research. The creation and use of such social networks will allow scientific teams to increase their competitiveness and open new directions of scientific research.
 • Публікація
  Актуальність використання соціальних мереж в Інтернеті для збору та аналізу вимог при розробці сучасного програмного забезпечення
  (ХНУБА, 2017) Данилов, А. Д.
  Одним из наиболее важных этапов в разработке программного обеспечения является сбор и анализ требований. Именно от этих этапов зависит основной функционал будущего продукта, особенности его использования и сфера применения. Особенно актуальным является использование социальных сетей в Интернете в качестве инструмента по сбору требований для молодых компаний или при создании стартапов. Сбор и анализ требований в социальной сети позволит выявить пожелания и виденье продукта потенциальными заказчиками и потребителями задолго до начала разработки.
 • Публікація
  Анализ актуальности применения современных информационных технологий в учебном процессе.
  (Технологічний інститут СНУ ім. В. Даля, 2014) Данилов, А. Д.; Григель, Г. В.
  На сегодняшний день уже невозможно представить образовательный процесс без информационных систем и компьютерных программ. Дальнейшие исследования информационных технологий позволят внести улучшения в проведение и организацию учебного процесса, минимизировать затраты, создать благоприятные условия для получения и передачи знаний.
 • Публікація
  Новые формы обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий
  (Технологічний інститут СНУ ім. В. Даля, 2014) Данилов, А. Д.; Гнітеєва, Р. Р.; Романченко, К. В.
  The given work is devoted to the analysis of the application of information and communication technologies in the educational process for the realization which help the teacher must master the new tools of learning.
 • Публікація
  Анализ актуальности разработки нишевых знаниеориентированных социальных сетей в сфере образования
  (Технологічний інститут СНУ ім. В. Даля, 2014) Данилов, А. Д.
  Развитие информационных технологий приводит к необходимости применения наиболее современных методов ведения бизнеса и подготовки соответствующих кадров в каждой предметной области. Большая часть различных функций обеспечивающих работу отраслей жизнедеятельности человечества переходит в информационную сферу. В наше время очень трудно представить любую сферу человеческой деятельности, которая не опиралась бы на информационные технологии и не зависела от сети Интернет. Особенно это касается наиболее значительных отраслей, которые в большей степени определяют развитие общества. Одной из таких отраслей является образование, которое формирует систему знаний. Благодаря качественно поставленной системы обучения организации могут получить современных высококвалифицированных специалистов. В связи с повсеместной экономией финансов и повышения мобильности студентов, в учебных заведениях проводится политика внедрения дистанционного образования. Отсутствие фиксированных по времени пар позволит студентам заниматься самообразованием в удобное для них время, что даст возможность устроиться на полный рабочий день и параллельно с образованием получать опыт работы (особенно актуально для студентов выпускников). Для внедрения эффективного дистанционного образования необходима разработка современных знаниеориентированных инструментов.
 • Публікація
  Использование знаниеориентированных социальных сетей как инструмента поддержки образовательного процесса
  (БГУИР, 2017) Данилов, А. Д.
  The paper discusses the advantages and peculiarities of using knowledge-oriented social networks in Internet for support educational process in order to diminishing the expenditure of learning, increase the number of students and improve the quality of education. The use of such knowledge management tools in the education system will allow significantly increase the competitiveness of the university.
 • Публікація
  Применение системологического классификационного анализа при создании интеллектуальных систем поддержки принятия решений
  (ХНУРЭ, 2001) Соловьева, Е. А.; Нестеренко, О. А.
  Розглядаються питання використання знанієориентованих технологій для створення засобів підтримки вирішення задач анализу та ідентификації під час прийняття рішень. Для аналітичної та інформаційної підтримки лиця, що приймає рішення, запропонована об'єктивна інформаційна основа у вигляді класифікаційної моделі структурованного описання альтернатив та методи підтримки вирішення задач ідентифікації, засновані на ній. Запропонований підхід до організації бази знань у системі підтримки прийняття рішень враховує останні досягнення концептуального класифікаційного моделювання, зокрема, новий системологічний классифікаційний аналіз, який дозволяе розробляти классифікаційні моделі, що відображают природні закономірності навколишньої дійсності.
 • Публікація
  О смысле слов как объекте моделирования
  (ТАРТУ, 1987) Соловьева, Е. А.; Маторин, С. И.
  В данной работе делается попутка уточнить понятие «смысл простого знака ЕЯ» и определить подход к моделированию смысла на основе понимания знака человеком.
 • Публікація
  Концептуальное моделирование произвольной проблемной области для интеллектуальных систем и технологий на основе естественной классификационной схемы
  (ХНУРЭ, 1999) Соловьева, Е. А.
  Рассматриваются проблемы концептуального моделирования для интеллектуальных систем и технологий и перспективы использования при моделировании естественной классификации. Проводятся результаты исследования закономерностей естественной классификации. Впервые предлагается формальный критерий естественной классификационной схемы. Предлагаются показатели степени естественности концептуальной классификационной модели.
 • Публікація
  Исследование особенностей нечетких пространств толерантности для моделирования понятийных знаний на основе гипертекстовых структур.
  (ХНУРЭ, 2001) Соловьева, Е. А.; Павлов, П. Ф.
  В целях моделирования понятийных знаний на основе гипертекстовых структур анализируются особенности нечетких пространств толерантности, вводятся понятия позволяющие описать такие пространства.
 • Публікація
  Актуальность разработки специализированных социальных сетей в Интернете с помощью бесплатных сервисов
  (ХНУБА, 2014) Данилов, А. Д.
  Интеграция всех сфер жизнедеятельности общества в сеть Интернет приводит к необходимости изучения и использования информационных ресурсов для повышения имиджа компании и ее успешного функционирования. Особенно важным является использование социальных сетей в Интернете для организаций с небольшим финансированием или без него за счет большого количества бесплатных средств и интеренет-сервисов. Более подробно хотелось бы рассмотреть наиболее востребованные на данный момент инструменты по продвижению товаров и услуг в Интернете – социальные сети. На данный момент существует большое количество сервисов для построения собственной социальной сети, которые предоставляют платный, бесплатный и условно бесплатный функционал. Более подробно рассмотрим средства для построения сайтов и социальных сетей относящиеся к бесплатным или условно бесплатным.
 • Публікація
  Анализ целесообразности использования бесплатных конструкторов сайтов социальных сетей для повышения конкурентоспособности организаций
  (ХНУБА, 2015) Данилов, А. Д.
  В условиях функционирования современного информационного общества необходимым условием устойчивого развития организации является наличие интернет-ресурса обеспечивающего присутствие компании в интернет-среде. Такие сайты являются интернет-визиткой организации и позволяют представить ее потенциальным клиентам. При разработке сайта организация может столкнуться с рядом проблем. Основной проблемой для молодых, бюджетных или общественных организаций становиться проблема финансирования. Часто разработка сайта связана с большими затратами. Одним из наиболее простых и целесообразных решений является разработка сайта при помощи конструктора сайтов, при этом необходимо учитывать, что наиболее востребованными являются сайты с функциями социальных сетей, которые позволяют более эффективно привлечь пользователей к активному использованию сайта.
 • Публікація
  Особенности применения знаниеориентированных социальных сетей в интернете при подготовке высококвалифицированных специалистов
  (НУЦЗУ, 2015) Данилов, А. Д.
  Потребность людей в общении и глобализация общества привела к активному развитию информационно-коммуникационных технологий, которые обеспечивают взаимодействие людей на любых расстояниях. Практической реализацией таких технологий стали различные сетевые сообщества. Они позволяют обмениваться информацией между людьми с общими интересами, которые в реальной жизни не способны создавать коммуникативные связи. Одним из наиболее успешных и практичных инструментов поддержки коммуникаций стали социальные сети в Интернете.
 • Публікація
  О применении системологического классификационного анализа знаний в процессе построения нишевых социальных сетей
  (ITHEA, 2012) Данилов, А. Д.; Соловйова, К. О.
  Знания являются главным ресурсом организации, государства, человека; основным фактором повышения их конкурентоспособности и устойчивого развития. В связи с увеличением спроса на знания, многие фирмы начинают все чаще использовать перспективные инструменты управления знаниями, например социальные сети. Рассматривается актуальная задача повышенияэффективности функционирования социальных сетей на основе использования знаний и ноосферной системной методологии - системологии. С этой целью разработана модель (диаграммы: контекстная и 2-х уровней декомпозиции) процесса создания (выбора) и внедрения сайта социальной сети в организации. Важной составляющей частью этого процесса является систематизация знаний о той предметной области, для которой разрабатывается система функций нишевой социальной сети. Применение нового метода системологического классификационного анализа при систематизации знаний позволит: получить социальную сеть, наилучшим образом адаптированную для соответствующей предметной области, к потребностям конкретной организации; определить целесообразность использования различных функций в той или иной социальной сети. Это также позволит сделать систему функций адекватной, удобной и интуитивно понятной пользователю, за счет их содержательного размещения с учетом функционального назначения социальной сети. Приведен фрагмент базовой классификации функций социальных сетей, построенный на основе системологического классификационного анализа и реализованный в виде онтологии в программном средстве построения онтологий Protégé 3.2. Приведен фрагмент классификации договоров, использованной при создании эффективного меню социальной сети, а также его реализация в конструкторе построения социальной сети Tabba. Применение социальных сетей, адаптированных под требования пользователей, поможет компаниям существенно увеличить свой интеллектуальный капитал, без использования крупных инвестиций; позволит улучшить использование таких сетей для самосовершенствования и развития.
 • Публікація
  К вопросу об особенностях построения знаниеориентированных социальных сетей в интернете в сфере обучения
  (ITHEA, 2014) Данилов, А. Д.
  Рассмотрены аспекты разработки знаниеориентированных нишевых социальных сетей в области образования для повышения скорости обучения и качества образования за счет использования современного ноосферного метода – системологического классификационного анализа.
 • Публікація
  Інформаційний аналіз системи соціально-педагогічної профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі
  (2018) Олійник, В. О.
  This article is devoted to the information analysis of the system social- pedagogical prevention negative behavior among young people. The relevance of the research topic is conditioned by the modern stage of development of the Ukrainian state, characterized by instability of financial, economic and political systems, which determines the devaluation of cultural and spiritual values of public life. The manifestation of such a devaluation of social priorities is the activation of various forms of deviant behavior young people, among which the phenomenon of student violence acquires intense development.
 • Публікація
  Анализ соответствия компетенций аналитиков консолидированной информации требованиям к должности Business Analyst в IT-компаниях.
  (ХНУРЕ, 2016) Панасовская, Ю. В.
  The paper considered the issue of the importance of having the appropriate level of professionalism of employees of the organization for the effective implementation organization’s mission. This work is devoted to analysis of accordance competencies Consolidated Information Analysts requirements of the position Business Analysts in IT-company.
 • Публікація
  Целесообразность применения обучающих сайтов для формирования компетенций менеджмента знаний у сотрудников организаций.
  (ХНУРЕ, 2016) Панасовская, Ю. В.; Брагида, Н. П.
  The work is devoted to the relevance of the use of training sites in the formation process of knowledge management competencies. The article identifies the major advantages of using the training sites. Training sites provide the learning and testing employees. These processes become less labor intensive and less costly.