Кваліфікаційні роботи магістрів (Маг_КРіСТЗІ)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 20 з 99
 • Публікація
  Дослідження ефективності ідентифікації особи за клавіатурним почерком з урахуванням сили тиску на клавіші
  (2024) Зеленський І. Б.
  Об’єкт дослідження – біометричні системи ідентифікації особи. Предмет дослідження – аутентифікація за клавіатурним почерком. Метою цієї роботи є підвищення інформаційної безпеки комп’ютерних систем на основі аналізу клавіатурного почерку. За допомогою бази даних «Queen Mary University Keystroke benchmark dataset» та програмного забезпечення Orange проведено дослідження впливу на точність ідентифікації за клавіатурним почерком часових параметрів, ди наміки зміни тиску на клавіші та їх комбінацій. Експериментально підтвер джено, що і для задач мультикласової класифікації і для задач двокласової класифікації на основі ознак тиску на клавіші можна отримати точність іден тифікації не менше 99 %.
 • Публікація
  Комплексна тема: Домашня сонячна електростанція. Підтема 2. Скорочення непродуктивних енерговитрат
  (2024) Власов, Ю. А.
  Розглянуто особливості роботи сонячної панелі малої потужності (до 25 Вт) в умовах, коли вона є не допоміжним, не резервним, а основним джерелом електропостачання домогосподарства, що може мати місце при тривалих вимк неннях електромережі. Показано, що однією з задач у цьому випадку є змен шення втрат енергії на роботу схеми керування (контролера) сонячної панелі. Запропоновано функціональну та електричну принципову схему пристрою, який дозволяє суттєво зменшити ці втрати.
 • Публікація
  Комплексна тема : Домашня сонячна електростанція. Підтема 1. Оптимізація орієнтації панелі
  (2024) Верягін, В. В.
  Розглянуто особливості роботи сонячної панелі, коли вона встановлена в оптимальних умовах: частина горизонту закрита, а оптимальний кут нахилу і поворот реалізувати неможливо. Виконано моделювання кута наклону і кута повороту для отримання максимальної виробки. Отримані результати, що до зволяють збільшити вироблення сонячної панелі. Модель застосовна для будь яких умов.
 • Публікація
  Аналіз вразливостей клієнтської частини вебзастосунків
  (2024) Снєга, М. М.
  Об'єкт дослідження – клієнтська частина вебзастосунків, яка використовується для відображення інформації та надання послуг користувачам в Інтернеті. Мета роботи – вивчення вразливостей клієнтської частини вебзастосунків та способів їх використання зловмисниками для атак. У даній кваліфікаційній роботі було проведено: - аналіз вразливостей клієнтської частини вебзастосунків, включаючи вразливості програмного забезпечення, проблеми безпеки та вразливості у відображенні; - дослідження методів, якими зловмисники можуть використовувати вразливості клієнтської частини для атак, такі як використання шкідливого коду, атаки з використанням AJAX, а також Cross Site Scripting (XSS) та інші; - розробка рекомендацій щодо підвищення безпеки клієнтської частини вебзастосунків. Результати дослідження свідчать про те, що клієнтська частина вебзастосунків також може бути вразливою до різноманітних атак. Ці атаки можуть призвести до порушення безпеки даних користувачів і інших проблем безпеки. Запропоновані заходи допоможуть забезпечити безпеку клієнтської частини вебзастосунків та захистити користувачів від можливих загроз.
 • Публікація
  Дослідження пошукового металодетектора
  (2024) Сапоцький, Ю. А.
  Метою магістерської роботи є проведення дослідження металодетектора, призначеного для пошуку закладних пристроїв та інших небезпечних об’єктів у діелектричних та слабопровідних середовищах. Був проведений аналіз взаємодії котушки зі струмом з провідниками та феромагнетиками. Галузь використання – системи технічного захисту інформації. Об’єктом магістерської роботи є дослідження металодетекторів, принципи їх дії, структурні схеми різних типів. Мета магістерської роботи: засвоєння теоретичних знань в галузі спеціальних досліджень для технічного захисту інформації, набуття умінь проводити аналіз сучасних засобів пошуку. Задача магістерської роботи: проаналізувати принципи дії різних металодетекторів і дослідити конкретний тип – пошукового металодетектора для виявлення закладних пристроїв та інших небезпечних об’єктів. Метою даної атестаційної роботи є проведення аналізу роботи МД різних видів, їх параметрів та дослідження пошукового металодетектора типу GARRETT. У роботі описана методика пошуку закладних пристроїв у приміщенні для технічного захисту інформації і правила огляду підконтрольних осіб для виявлення заборонених предметів.
 • Публікація
  Пошук радіозакладних пристроїв
  (2024) Сапоцька, К. М.
  Метою магістерської роботи є аналіз засобів та методів захисту інформації для їх подальшого застосування на об‘єктах інформаційної діяльності. Для досягнення мети у роботі були виконані наступні завдання: - розглянуто основні поняття апаратних закладних пристроїв, канали несанкціонованого знімання інформації через закладні організаційні заходи для не потрапляння закладних пристроїв на об’єкт інформаційної діяльності; - аналіз засобів і методів які використовуються для виявлення апаратних закладних пристроїв; - обґрунтування обраних засобів для виявлення апаратних закладних пристроїв. Об’єктом магістерської роботи є захист інформації від витоку через радіозакладні пристрої. Предметом магістерської роботи є засоби і методи захисту інформації, що підлягає захисту.
 • Публікація
  Дослідження ефективності ідентифікації особи за графічним паролем
  (2024) Пономаренко, В. О.
  Об’єкт дослідження – біометричні системи ідентифікації особистості. Предмет дослідження – аутентифікація за цифровим рукописним під писом. Метою цієї роботи є підвищення інформаційної безпеки комп’ютерних систем на основі аналізу цифрового рукописного підпису. За допомогою бази даних «The MOBISIG signature database» та програ много забезпечення Orange проведено дослідження впливу на точність іден тифікації за цифровим рукописним підписом різних інформативних ознак: динамічних параметрів руху кінчика пальця екраном, параметрів взаємодії з екраном (тиск та розмір «плями» від пальця) та параметрів, що характеризу ють положення смартфону в руці користувача та коливання смартфону в просторі в процесі введення цифрового рукописного підпису.
 • Публікація
  Діелектрична резонаторна антена для систем виявлення радіозакладок
  (2024) Петренко, М. Ю.
  Метою даної роботи була розробка та дослідження малогабаритної діелек тричної резонаторної антени для систем виявлення радіозакладок. У роботі наведено огляд історії появи, основ теорії та застосування діелек тричних резонаторних антен. Виконаний розрахунок та розробка конструкції мікросмужкового Т подібного дільника потужності для збудження ДРА та моделювання його з ме тою визначення розмірів, які забезпечують найбільшу широкосмуговість. Про ведено дослідження ДРА для визначення оптимальних розмірів резонатора і параметрів діелектрика, при яких можливий режим осьового випромінювання. Методи розрахунку та дослідження базувалися на сучасній теорії ДРА та комп'ютерному моделюванні. Область застосування – антенні системи мікрохвильового діапазону для систем виявлення радіозакладок, а також МІМО антени.
 • Публікація
  Порівняльний аналіз алгоритмів генерування та вбудовування цифрових водяних знаків у 2D зображення
  (2024) Мосолов, В. В.
  В роботі розглянуто основні алгоритми створення цифрових водяних знаків (ЦВЗ) для файлів-зображень. Зазначено, що основною проблемою при реалізації технологій створення ЦВЗ є збереження якості маркованих при вбудовуванні ЦВЗ файлів при їх використанні за основним призначенням у поєднанні з достовірністю подальшого відновлення ЦВЗ. Проведено експериментальні дослідження чотирьох алгоритмів вбудо вування ЦВЗ, що базуються на дискретних перетвореннях. В якості критерії при порівнянні було обрано: візуальну непомітність вбудовування, прихова ну пропускна здатність, стійкість до спотворень.
 • Публікація
  Організаційний захист електронних інформаційних ресурсів на підприємстві
  (2024) Кулько, П. О.
  Об’єкт дослідження – електронні інформаційні ресурси. Предмет дослідження – система захисту електронних інформаційних ресурсів на підприємстві. У кваліфікаційній роботі розглянуто визначення інформаційних ресурсів, електронних інформаційних ресурсів, їх структура, засоби захисту електронних ресурсів від несанкціонованого доступу та засоби технічного захисту інформації. Проведений аналіз щодо використання електронних підписів, підходу з моделлю верифікації облікових даних (Verifiable credentials), бази даних. Розглянуто підприємство, яке розробляє освітні проекти, проведений аналіз можливих каналів витоків інформації. Галузь використання – системи технічного захисту інформації.
 • Публікація
  Методи захисту інформації в системах електронного документообігу
  (2024) Федотов, В. В.
  Метою роботи є підвищення інформаційної захищеності систем документообігу на основі біометричних технологій. Запропоновано декілька варіацій нечітких екстракторів для генерації криптографічних ключів та паролів на основі параметрів клавіатурного почерку. Проведено серію обчислювальних експериментів з оцінки ефективності запропонованих методик, визначено оптимальні параметри нечітких екстракторів. Найкращий результат становив: FRR=0.054, FAR=0.018 при довжині ключа 200 біт.
 • Публікація
  Забезпечення інформаційної безпеки в програмних системах шляхом попереднього статичного аналізу коду
  (2024) Еленгаупт, В. В.
  У роботі досліджено важливість інформаційної безпеки в програмних системах, проаналізовано існуючі методи забезпечення цієї безпеки, з акцентом на розробці статичного аналізатора коду для мови програмування Crystal. Робота підкреслює значення статичного аналізу коду у виявленні потенційних вразливостей на ранніх етапах розробки, підвищуючи загальну безпеку програмних продуктів
 • Публікація
  Комплекс технічного захисту інформації для об’єкта інформаційної діяльності
  (2024) Алфьорова, М. О.
  Об’єкт розробки - Комплекс технічного захисту інформації.Мета кваліфікаційної роботи: подальша систематизація, засвоєння і поглиблення теоретичних знань з ТЗІ та набуття умінь самостійно проводити практичні роботи з аналізу ТКВІ, розробляти пропозиції по захисту інформації, їх документально оформляти. Задача кваліфікаційної роботи: практично та теоретично дослідити процес побудови комплексної системи технічного захисту інформації на об’єкті інформаційної діяльності. Метод дослідження: розгляд нормативно-правової бази, теоретичних аспектів в області ТЗІ, практичне застосування знань з побудови КСТЗІ.
 • Публікація
  Спектрально-енергетичні властивості багаточастотних сигналів
  (2022) Загута, Є. А.
  В кваліфікаційній роботі досліджено спектральну ефективність та зава-достійкість OFDM, SEFDM, CMT та SMT сигналів. В дослідженнях спектра-льної ефективності оцінювались смуга частот, рівень бічних пелюсток, мож-ливість формування порожньої області в ліцензованому частотному інтерва-лі. В дослідженнях завадостійкості оцінювалось необхідне відношення сиг-нал/шум для забезпечення рівня помилкового прийому 0.000001.
 • Публікація
  Комплексна система захисту електронних інформаційних ресурсів підприємства
  (2022) Тарасенко, Б. В.
  Об’єкт дослідження – інформаційні ресурси підприємства. Предмет дослідження – комплексна система захисту інформаційних ресурсів підприємства. У роботі розглянуто визначення інформаційних ресурсів, структура інформаційних ресурсів, засоби захисту електронних ресурсів від DDoS-атак, несанкціонованого доступу та засоби технічного захисту інформації. Розглянуто підприємство, яке надає юридичні послуги громадянам, зроблено аналіз можливих каналів витоків інформації. У роботі запропоновано комплексний захист електронних інформаційних ресурсів підприємства у сфері надання юридичних послуг. Галузь використання – системи технічного захисту інформації.
 • Публікація
  Дослідження інформативних ознак сенсорного почерку власників мобільних пристроїв
  (2022) Кураксін, Д. О.
  Дослідження інформативних ознак сенсорного почерку власників мобільних пристроїв
 • Публікація
  Компенсатор нелінійних спотворень мережного струму
  (2022) Семченко, К. Р.
  В роботі наведені теоретичні дослідження проблеми забезпечення якості електроенергії. Виявлено основну причину погіршення якості електроенергії - нелінійні навантаження, які утворюються різного роду споживачами. Для практичного вирішення проблеми погіршення якості електроенергії, тобто для захисту від спотворень форми струму і напруги, викликаних наявністю в мережі нелінійних навантажень використовуються активні фільтри. Результати: проведено моделювання пристрою компенсації спільно з нелінійним навантаженням. Отримано модель пристрою, рівень деталізації якої дозволяє змінювати в широких межах (від ідеального випадку до обліку характеристик мікроконтролера і елементів пристрою). Для розрахунку в проекті обраний LCL-фільтр, завдання якого полягає в фільтрації частоти комутації силових ключів активного фільтра.
 • Публікація
  Проєктування багаточастотної активної монопольної друкованої антени осциляторного типу на основі хаотичних схем
  (2022) Сонін, О. І.
  Мета роботи – розробка засобами комп’ютерного моделювання багаточастотної активної монопольної друкованої антени осциляторного типу на основі хаотичної схеми Колпітца та дослідження їх характеристик. Генератор хаосу Колпітса інтегрований разом з друкованою монопольною антеною реалізує активну антену осциляторного типу, яка є навантаженням та одночасно випромінювачем генератора хаотичних коливань. Змінюючи напругу зміщення генератора, антена може працювати на одній або кількох частотах. Область застосування – безконтактні (радіочастотні) електронні ідентифікатори, системи захищеного радіозв'язку
 • Публікація
  Аналiз впливу завад на прийом шумоподiбного сигналу шляхом математичного моделювання
  (2022) Чередніченко, О. Р.
  Объект исследования – влияние помех и параметров системы приема ШПС на помехоустойчивость с помощью моделирования. Цель работы – разработать модель, пригодную для проведения исследова-ния помехоустойчивости системы приема ШПС; провести моделирование для случая узкополосной помехи. Методы решений – аналитический обзор, компьютерное моделирование. Результаты работы могут иметь практическую ценность для лучшего пони-мания влияния помех на систему приема ШПС, что позволит улучшить как суще-ствующие системы, использующие ШПС, так и средства их подавления
 • Публікація
  Прототипування генератора псевдовипадкових чисел для системи парольного захисту
  (2022) Коновченко, А. І.
  Об’єкт дослідження – алгоритми генерації паролів та методи їх обробки і зберігання. Предмет дослідження – системи, що використовуються для генерування та зберігання паролів їх різновиди й області використання. Методи дослідження: аналіз та узагальнення існуючих систем та алгоритмів, моделювання алгоритмів. Генератори випадкових паролів – це програмне забезпечення, яке приймає вхідні данні від генератора випадкових або псевдовипадкових чисел та автоматично генерує пароль за заданими параметрами. Генератори випадкових паролів часто є частиною менеджерів паролів. Менеджер паролів – це комп’ютерна програма, яка дозволяє користувачам зберігати, генерувати та керувати паролями для локальних додатків та онлайн сервісів.