Кафедра мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв (Маг_МЕЕПП)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 83
 • Документ
  Математичне моделювання комплексірованного зображення оптичної і тепловізійної системи
  (2020) Євтушенко, Б. В.
  Мета роботи – удосконалення ймовірності правильного виявлення сигналу за допомогою комплексування зображень с декількох систем, збільшення загальної ефективності системи виявлення різних об’єктів, в тому числі безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Метод дослідження – в якості теоретичного методу був використаний літературний аналіз в якому розглянуті основні сучасні методи комплексування зображень та їх недоліки.. Моделювання та розрахунок імовірностних характеристик за допомогою розробленого методу оцінки зоражень виступило в ролі експерементального дослідження
 • Документ
  Поліпшення дальності виявлення ІЧ випромінювання об'єктів тепловізійною системою
  (2020) Єгіян, Г. Д.
  Мета роботи – поліпшення дальності виявлення ІЧ випромінювання об'єктів тепловізійною системою. Метод дослідження – аналітичний, експериментальний. При виконанні атестаційної роботи були розглянуті сучасні тепловізійні системи. Проаналізовано останні розробки в області ІЧ-випромінювання. Розроблено та розраховано алгоритм розрахунку дальності дії тепловізійної системи. Розроблено тепловізор на основі нової мікроболометричної матриці. Отримані результати свідчать про актуальність розвитку даного напрямку та вказують на перспективу дослідження в цій сфері
 • Документ
  Вiртуaльнa нaукoвo-дoслiдницькa лaбoрaтoрiя збуджeння тa пoширeння eлeктрoмaгнiтних хвиль у рiзних сeрeдoвищaх
  (2020) Вoлoшин, Р. М.
  Мeтa рoбoти – ствoрeння вiртуaльнoгo iнструмeнтaрiю в сeрeдoвищi Labview для дoслiджeння рiзних типiв хвиль у прямoкутнoму хвилeвoдi. Мeтoд дoслiджeння – aнaлiз лiтeрaтури, aнaлiз пoдiбних кoнструкцiй, кoмп'ютeрнe мoдeлювaння тa прoeктувaння. У диплoмнoму прoeктi синтeзoвaнo вiртуaльний стeнд у сeрeдoвищi LabView, який дaє мoжливiсть прoвeсти iмiтaцiйнe мoдeлювaння для визнaчeння пaрaмeтрiв eлeктрoмaгнiтнoї хвилi в прямoкутнoму хвилeвoдi
 • Документ
  Фотопоглинання з внутрішнім підсиленням у багатошарових надгратках
  (2020) Попов, М. Г.
  Метою даної атестаційної роботи є дослідження прозорості багатосекційного фотодетектору інфрачервоного випромінювання на основі короткохвильової та довгохвильової секцій, створеного на основі GaAs/AlGaAs. Метод дослідження – квантово-механічне моделювання руху носіїв у багатошарових КРС на основі розв′язання стаціонарного рівняння Шредінгера. У роботі досліджено прозорість чотирисекційної наноструктури фотоприйча інфрачервоного діапазону спектру у стаціонарному стані і під впливом зовнішнього сталого електричного поля.
 • Документ
  Розповсюдження і поглинання оптичного випромінювання у багатошарових надгратках
  (2020) Орлов, В. М.
  Метою даної атестаційної роботи є дослідження енергетичного спектру частинок і квазічастинок у багатошаровій КРС, яка знаходиться під впливом зовнішнього, сталого у часі просторово симетричного електричного поля. Метод дослідження – квантово-механічне моделювання руху носіїв у багатошарових КРС У роботі досліджено механізми виникнення енергетичних мінізон частинок і квазічастинок у багатошарових наноструктурах, оптичні переходи і оптичне підсилення у багатошарових КРС.