Кафедра мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв (Маг_МЕЕПП)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 58
 • Документ
  Дослідження методів вдосконалення детекторів іонізуючого випромінювання на основі мікро- та наноелементів
  (2022) Вакула, М. Б.
  The object of study is the interaction of ionizing radiation with the semiconductor material of the ionizing radiation detector based on CdZnTe. The relevance of the work is that it is aimed at increasing the efficiency of detecting ionizing radiation by radiation detectors that are used in many areas of human activity: particle physics, astrophysics, nuclear physics and technology, customs control, medicine, biology, laser physics and optical communication technology. The main types of ionizing radiation detectors, their main characteristics, noise sources in semiconductor detectors and methods of increasing their sensitivity are considered in this work.
 • Документ
  Застосування напівпровідникових детекторів на основі кристалів CdZnTe в системах медичної діагностики
  (2021) Виплавін, І. Л.
  Розглянуто проблеми медичної радіології та вимірювання доз іонізуючого випромінювання, що отримують пацієнти та обслуговуючий медичний персонал під час процедур радіаційної діагностики та терапії. Описано принципи роботи та будову напівпровідникових детекторів іонізуючого випромінювання. Серед таких детекторів одними з найбільш ефективних та перспективних є датчики на основі телуриду кадмію і цинку (CdZnTe). Вони, зокрема, не потребують охолодження до кріогенних температур. Детально розглянуто вплив включень телуру на ефективність детекторів на основі телуриду кадмію-цинку, наведено графіки розподілу концентрацій включень в зразках кристалу, визначено час життя електронів в кристалі CdZnTe з типовою концентрацією включень телуру
 • Документ
  Електрохемілюмінесцентні сенсори на основі електродів модифікованих тонкими органічними плівками
  (2021) Красносельський, С. O.
  Мета роботи: створити чутливі оптохемотронні сенсори на основі електрогенерованої хемілюминесценції (ЕХЛ) шляхом модіфіцікаціі поверхні електродів (ITO–електроди) плівками Ленгмюра–Блоджетт. Дослідити властивості отриманих плівок. Підібрати сореагент (аналіт), здатний давати ЕХЛ–сигнал з отриманими сенсорами
 • Документ
  Квантові точки для використання у електроаналітичних системах
  (2021) Красносельський, А. O.
  Предмет дослідження: використання електроду з нанесеною полімерною плівкою з наночастинок CdSe/ZnS у комплексі електрохемілюменісцентного аналізатора. Мета роботи: продемонструвати правильність гіпотези про можливість електрохемілюмінесценції (ЕХЛ) при використанні електрода з полімерною наноплівкою CdSe/ZnS, а також перевірити можливість використання цього електрода на прикладі сореагенту (трипропіламін), як моделі біогенних амінів. Методи дослідження: підготовка та налаштування обладнання, приготування фосфатного буферного розчину, нанесення тонких плівок CdSe/ZnS та проведення дослідження електрохемілюменісценції. Результати дослідження: було показано, що електроди з нанесеними тонкими плівками, які містили квантові точки CdSe/ZnS, можна використовувати для ЕХЛ-аналізу та було доведено, на прикладі співреагента трипропіламіна, їх здатність детектувати біогенні аміни.
 • Документ
  Генерація надкоротких світлових імпульсів інжекційними напівпровідниковими лазерами
  (2021) Дашкo, O. O.
  Мета рoбoти – прoектування та кoнструювання системи для генерацiї надкoрoтких свiтлoвих iмпульсiв iнжекцiйними напiвпрoвiдникoвими лазерами. Метoд дoслiдження – теoретичний: аналiз iснуючих систем генерацiї надкoрoтких свiтлoвих iмпульсiв iнжекцiйними напiвпрoвiдникoвими лазерами та рoзгляд принципiв їх рoбoти, а такoж дискретних елементiв з яких складаються системи. У першoму рoздiлi атестацiйнoї рoбoти рoзглянутi oснoвнi принципи на кoтрих заснoванo рoбoту iнжекцiйних напiвпрoвiдникoвих лазерiв. Дoслiдженнi аналoги серед iснуючих пристрoїв, заснoваних на рiзнoманiтних принципах дiї. У другoму та третьoму рoздiлах oбранo oснoвнi принципи для пoдальшoї пoбудoви елементiв системи. Пoдана iнфoрмацiя щoдo кoнструювання oснoвних елементiв генерацiї надкoрoтких iмпульсiв, електричних принципoвих схем та друкoваних плат