Кваліфікаційні роботи магістрів (Маг_ЕК)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 20 з 79
 • Публікація
  Оцінювання рівня економічної безпеки підприємства
  (2022) Задорожний, С. В.
  Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та удосконалення науково-методичного забезпечення оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. Розкрито сутність і функціональні складові економічної безпеки підприємства. Систематизовано фактори впливу на економічну безпеку підприємства. Проаналізовано сучасні критерії та показники оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. Здійснено аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності ТОВ «Автостек». Здійснено оцінку фінансового стану підприємства в контексті забезпечення економічної безпеки. Виявлено потенційні загрози економічній безпеці ТОВ «Автостек» та розроблено заходи щодо їх усунення. Запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. Здійснено оцінювання рівня економічної безпеки ТОВ «Автостек».
 • Публікація
  Моделювання оцінки економічної ефективності впровадження інформаційних систем
  (2022) Возиловський, Д. М.
  Мета дослідження – теоретичне обґрунтування та розробка економіко-математичної моделі оцінки економічної ефективності впровадження інформаційних систем. Розглянуто теоретичні аспекти оцінки економічної ефективності впровадження інформаційних систем. Розкрито сутність, структуру та функції інформаційних систем. Визначено фактори, що впливають на ефективність інформаційних систем. Проаналізовано сучасні методи оцінки економічної ефективності впровадження інформаційних систем. Здійснено техніко-економічний аналіз діяльності ТОВ «Мехсервіс». Обґрунтовано необхідність впровадження інформаційної системи на підприємстві. Запропоновано математичну модель оцінки економічної ефективності впровадження інформаційної системи на підприємстві. Розроблено схему алгоритму розв'язання поставленої задачі. Здійснено оцінку економічної ефективності впровадження інформаційної системи на ТОВ «Мехсервіс». Наведено структурно-логічну характеристику результатів дослідження
 • Публікація
  Інформаційно-аналітичне забезпечення управління ризиками підприємства в системі економічної безпеки
  (2022) Соловей, Д. В.
  Метою роботи є теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо інформаційно-аналітичного забезпечення управління ризиками безпеки підприємства. Pозглянуто теоретичні основи управління ризиками підприємства. Визначено особливості впровадження стандартів управління ризиками в Україні. Надано характеристику методам аналізу ризиків. Проаналізовано фінансові результати діяльності ТОВ «Стандарт». Наведено характеристики продукції, визначені напрями подальшої діяльності. Проведено факторний аналіз формування прибутку. Розроблено та наведено механізм ідентифікації та оцінки ризиків підприємства на основі даних фінансових документів.
 • Публікація
  Модель фінансового моніторингу підприємства в умовах гібридних загроз
  (2022) Сохіна, В. С.
  Мета роботи - теоретичне дослідження та розробка практичних рекомендацій щодо створення механізмів захисту бізнесу в умовах гібридної війни. Розкрито сучасний стан впливу гібридних загроз на бізнес-середовище та охарактеризовано стійкість до гібридних загроз як складову економічної безпеки підприємств. Це говорить про те, що підприємства та бізнес є невід'ємною частиною суспільства і тому є об'єктом гібридних впливів. Проаналізовано діяльність та напрямки організації фінансової безпеки АТ «Турбоатом», визначено існуючі організаційні напрямки забезпечення економічної безпеки. Визначені шляхи досягнення безпеки підприємства в умовах гібридних загроз, також запропоновані організаційні та управлінські процеси забезпечення захисту АТ «Турбоатом».
 • Публікація
  Моделювання складського простору для забезпечення потреб дистрибутивної логістики
  (2022) Сидоренко, Є. П.
  Розкрито теоретичні основи функціонування дистрибутивної логістики. Розглянуто характеристику діяльності складських систем. Визначено напрями удосконалення складських систем в сучасних умовах. Досліджено загальну характеристику підприємства. Проаналізовано його фінансово-економічні показники діяльності. Розкрито особливості дистрибутивних процесів підприємства. Запропоновано логістичне рішення щодо організації складського простору та здійснено практичну реалізацію запропонованої моделі на прикладі ТОВ «АРТІ». В результаті моделювання у сформульованому вигляді отримано рішення щодо ефективної організації складського простору для потреб забезпечення складської логістики. Розроблена модель підходить для підприємств з будь-яким видом діяльності та з різними розмірами їхнього вантажообороту.
 • Публікація
  Управління фінансовою безпекою підприємства
  (2022) Прилуцький, В. Г.
  Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення підходів до управління фінансовою безпекою підприємства. Розглянуто теоретичні аспекти управління фінансовою безпекою підприємства. Розкрито економічний зміст фінансової безпеки підприємства. Надано характеристику системи фінансової безпеки підприємства. Розглянуто системні засади управління фінансовою безпекою підприємства. Здійснено аналіз господарської діяльності ТОВ «Фокс». Проаналізовано показники фінансового стану підприємства. Здійснено експрес-аналіз стану фінансової безпеки підприємства. Розроблено напрями удосконалення управління фінансовою безпекою підприємства. Запропоновано методичний підхід до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства.
 • Публікація
  Управління безпекою діяльності e-commerce підприємств
  (2022) Петренко, М. А.
  Метою роботи є теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо заходів для забезпечення безпеки діяльності е-commerce підприємства на основі ідентифікації та управління ризиками. Pозглянуто теоретичні основи управління та організація безпеки діяльності e-commerce. Проаналізовано динаміку та результати функціонування e-commerce підприємств у світі та в Україні. Визначені тенденції розвитку галузі. Розглянуто особливості забезпечення безпеки діяльності підприємств e-commerce. Визначені напрями удосконалення управління ризиками під час функціонування e-commerce операцій
 • Публікація
  Формування моделі прийняття управлінських рішень на прикладі ТОВ “МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА”
  (2022) Козак, К. С.
  На базі часових рядів об'єму запасів набуті прогнозних значень і оцінки точності прогнозу з використанням методів простого і експоненціального згладжування. Прогнозні припущення про подальше удосконалення роботи – вдосконалення технології управління на підприємстві шляхом створення комплексної системи прогнозування. Отримані результати можуть бути впроваджені у практичну діяльність суб’єктів господарювання, яким необхідно покращити моделі прийняття управлінських рішень та реорганізувати виробничу діяльність з метою отримання вищого прибутку.
 • Публікація
  Математична мοдель οцінки впливу ринку праці на інвестиційну привабливість країни
  (2022) Литвинοва, А. В.
  Мета дοслідження ̶ теοретичне οбґрунтування та екοнοмікο-математичне мοделювання οцінки рівня впливу ринку праці на інвестиційну привабливість країни. Рοзкритο сутність пοняття «інвестиційна привабливість країни», розроблено та побудовано модель впливу факторів ринку праці на інвестиційну привабливість країни та визначено характер впливу та силу впливу тих чи інших факторів ринку праці на інвестиційну привабливість України для іноземмних інвесторів. Οтримані результати дοслідження мοжуть бути використані та впровадженні при наукових дослідженнях ринку праці, для формування стратегії привернення іноземних інвестицій державою та окремими підприємтсвами.
 • Публікація
  Управління інвестиційною діяльністю в системі економічної безпеки підприємства
  (2022) Гулузаде Азар Фурган огли
  Розглянуто теоретичні аспекти управління інвестиційною діяльністю в контексті забезпечення економічної безпеки підприємства. Розкрито поняття інвестиційної діяльності та її взаємозв’язок з економічною безпекою підприємства. Проаналізовано методи управління ризиками інвестиційної діяльності в контексті забезпечення економічної безпеки підприємства. Здійснено аналіз техніко-економічних показників діяльності та джерел інвестицій ПП «Сігма». Проаналізовано склад і методи оцінки основного капіталу. Розглянуто прямі інвестиції як засіб відтворення основного капіталу підприємства. Запропоновано напрями вдосконалення управління інвестиційною діяльністю ПП «Сігма» в контексті економічної безпеки. Запропоновано методичний підхід до оцінки ефективності інвестиційних проектів з метою забезпечення безпеки інвестиційної діяльності підприємства.
 • Публікація
  Організація системи інформаційної безпеки підприємства в умовах гібридних загроз
  (2022) Кодрул, Р. Е.
  Розглянуто теоретичні основи формування інформаційної безпеки підприємств, розкрита сутність системного підходу до захисту інформаційної безпеки підприємства, розібрано тему гібридних загроз та їх вплив на інформаційну складову безпеки. Проведено аналіз існуючих підходів та проблем забезпечення інформаційної безпеки в сучасному безпековому ландшафті. Проведено аналіз діяльності та управління інформаційною безпекою підприємства АТ «ХАРТРОН», досліджено існуючі на підприємстві напрями організації інформаційної безпеки. Визначені шляхи удосконалення системи інформаційної безпеки підприємства в умовах гібридних загроз.
 • Публікація
  Інформаційна модель моніторингу та обслуговування кредитних операцій банку
  (2022) Філатов, Є. В.
  Розкрито теоретичні аспекти моделювання моніторингу та обслуговування кредитних операцій банку. Розкрито економічну сутність кредитних операцій банку. Розглянуто особливості кредитного моніторингу банківських установ. Обґрунтовано побудову загальної моделі моніторингу та обслуговування кредитних операцій банку. Проаналізовано фінансово-економічні результати діяльності АТ «БАНК «ГРАНТ». Розроблено інформаційну модель моніторингу та обслуговування кредитних операцій банку. Запропоновано підхід моніторингу кредитних операцій банку на основі скорингової моделі. Побудовано структурно-логічну схему результатів дослідження
 • Публікація
  Математична модель оцінки конкурентних переваг підприємства в умовах сучасних викликів зовнішнього середовища
  (2022) Галанов, О. Р.
  Розглянуто теоретичні аспекти визначення, формування та оцінки конкурентних переваг підприємства. Визначено дефініцію поняття «конкурентна перевага підприємства». Розглянуто класифікацію конкурентних переваг підприємства та джерел їх формування. Проведено аналіз методів і моделей оцінки конкурентних переваг підприємства. Надано загальну характеристику функціонування малого промислового підприємства «Аверс», проаналізовано економічні та фінансові показники його ринкової діяльності. Проведено економіко-математичне моделювання процесу оцінювання конкурентних переваг підприємства. Виконано змістовну постановку задачі. Запропоновано методику оцінки індексного інтегрального показника конкурентних переваг малого промислового підприємства в умовах сучасних викликів зовнішнього середовища. Проведено економічне обґрунтування розробки.
 • Публікація
  Управління економічною безпекою комерційного банку
  (2022) Чаговець, Ю. В.
  Розглянуто методичні аспекти безпеки діяльності банківських установ. Проаналізовано напрями впливу використання сучасних ІТ на безпеку банку. Наведено характеристику впливу технологій штучного інтелекту та машинного навчання на безпеку банку. Проаналізовано діяльність та напрями організації економічної безпеки ПАТ АКБ «Індустріалбанк». Виявлено актуальні загрози фінансово-економічній безпеці досліджуваного банку. Визначено шляхи підвищення фінансово-економічної безпеки банківських операцій. Запропоновано методику оцінки рівня ризиків інтернет-банкінгу.
 • Публікація
  Технології забезпечення фінансової безпеки підприємства в умовах цифрової економіки
  (2022) Давіденко, А. І.
  Розглянуто методичні аспекти оцінки рівня фінансово-економічної безпеки підприємства. Розкрито теоретичні засади управління фінансово-економічною безпекою підприємства. Проаналізовано сучасні технології цифрової економіки, та її вплив на рівень фінансово-економічної безпеки компанії. Проаналізовано діяльність та напрями організації безпеки компанії «Cisco». Розроблено систему забезпечення безпеки компанії з урахуванням новітніх технологій цифрової економіки. Розроблена технологічна складова системи забезпечення безпеки компанії. Розроблену систему та технологічну розробку запропоновано для компанії «Cisco».
 • Публікація
  Організація інформаційно-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки підприємства
  (2022) Бабаєв, Р.
  Метою роботи є теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення організації інформаційно-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки підприємства. Рoзглянуто організаційно-економічні засади інформаційно-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки підприємства. Рoзкpито поняття інформаційно-аналітичного забезпечення на підприємстві. Визначено складові інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності підприємства. Виявлено особливості організації інформаційно-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки підприємства. Пpoaнaлізовано основні показники діяльності ТOВ «Стелс». Проаналізовано організацію інформаційно-аналітичної роботи на ТOВ «Стелс». Розроблено заходи щодо реформування організаційної структури ТOВ «Стелс». Запропоновано напрями забезпечення захисту комерційної таємниці на підприємстві. Розглянуто можливість використання конкурентної розвідки як елемента інформаційно-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки підприємства.
 • Публікація
  Моделювання процесу управління фінансовою безпекою підприємств харчової галузі
  (2022) Бузецька, К. І.
  Метою кваліфікаційної роботи є визначення напрямків вдосконалення управління та шляхів підвищення рівня фінансової безпеки підприємства на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів досліджуваної проблематики. В результаті дослідження проведено діагностику результатів управління фінансовою безпекою підприємств харчової галузі, розроблено модель бізнес-процесу управління фінансовою безпекою, проаналізовано фактори впливу на цей процес та надано рекомендації щодо удосконалення процесу управління фінансовою безпекою підприємств харчової промисловості.
 • Публікація
  Модель визначення маршруту руху транспортних засобів підприємства за умов нечітких даних
  (2021) Водолажченко, Д. С.
  Об’єктом дослідження є процес оптимізації витрат підприємства. Метою роботи є теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій з управління витратами підприємства за рахунок оптимізації маршруту руху транспортних засобів підприємства. Poзглянутo теоретико-методичні основи управління витратами підприємства. Визначена специфіка управління операційними витратами під час транспортних операцій. Проаналізовано результати фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФМ ХЛАДОПРОМ». Здійснений аналіз стану системи управління витратами підприємства. Визначені шляхи вдосконалення системи управління транспортними витратами підприємства на основі побудови оптимальних маршрутів. Розроблена модель оптимізації маршруту руху транспортних засобів за умов нечітких даних. Обґрунтована доцільність використання пропонованої моделі на основі даних підприємства ТОВ «ФМ ХЛАДОПРОМ».
 • Публікація
  Діагностика ймовірності банкрутства в системі фінансово-економічної безпеки підприємства
  (2021) Соломаха, І. С.
  Об’єктом дослідження є управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства. Метою дослідження є розробка науково-методичного забезпечення діагностики ймовірності банкрутства в системі фінансово-економічної безпеки підприємства. Розкрито поняття системи фінансово-економічної безпеки підприємства. Розглянуто сутність антикризового управління як складової системи фінансово-економічної безпеки підприємства. Розглянуто теоретико-методичні аспекти діагностики банкрутства підприємства. Здійснено фінансово-економічний аналіз діяльності ПрАТ «Могилів-Подільський завод «Газприлад». Проведено діагностику кризового стану досліджуваного підприємства. Запропоновано науковий підхід до антикризового управління в системі фінансово-економічної безпеки підприємства. Розроблено методичне забезпечення діагностики ймовірності банкрутства ПрАТ «Могилів-Подільський завод «Газприлад».
 • Публікація
  Модель управління трудовим потенціалом підприємства в сучасних умовах економічних викликів бізнес-середовища
  (2021) Сичова, Т. Ю.
  Об’єктом дослідження є процес управління трудовим потенціалом як складової економічного потенціалу підприємства. Метою роботи є теоретичне обґрунтування моделі управління трудовим потенціалом підприємства та розробка науково-методичного забезпечення оцінки трудового потенціалу підприємства як параметру управління його економічним потенціалом. Розглянуто методичні аспекти оцінки трудового потенціалу підприємства як параметру управління його економічним потенціалом. Розкрито теоретичні засади управління трудовим потенціалом підприємства. Проаналізовано сучасні підходи до управління трудовим та економічним потенціалами підприємства. Проаналізовано діяльність та основні показники трудового та економічного потенціалів. Виявлено актуальні проблеми фінансово-економічного стану АТ «Укрзалізниця». Запропоновано методику оцінки трудового потенціалу АТ «Укрзалізниця» як параметру управління його економічним потенціалом