Кафедра фізичних основ електронної техніки (Маг_ФОЕТ)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 39
 • Документ
  Розробка лазерного приладу для вимірювання кутового обертання об’єктів у просторі
  (2022) Сологуб, М. В.
  У роботі було описано основні властивості та алгоритми роботи оптичного гіроскопа та обробка оптичних сигналів. У ході проведених досліджень було опрацьовано дані, отримані при намотуванні волоконних контурів, виявлено основні дефекти намотування, а також визначено вплив кроку укладання на параметри якості. Було встановлено, як дефекти намотування впливають на роботу пристрою
 • Документ
  Модель градієнтної лінзи для вимірювання параметрів лазерного випромінювання
  (2022) Томах, Є. О.
  Розглянуто проходження гаусового хвильового пучка через градієнтну лінзу з симетричним та несиметричним просторовими розподілами показника заломлення. Отримані просторові розподіли поля хвильового пучка дял різних варіантів градієнтних лінз. Показано незвичайні закономірності перетворення поля хвильового пучка при проходженні через градієнтні лінзи.
 • Документ
  Акустооптичний сенсор метану
  (2022) Поплавський, А. В.
  В роботі проведений аналіз методів надчутливої лазерної спектроскопії. Визначено переваги та область застосування методу лазерної акустооптичної спектроскопії. Проведено розрахунок методу при застосуванні нерезонансної акустооптичної кювети, He-Neі напівпровідникового лазеру, при реєстрації малих концентрацій метану.
 • Документ
  Лазерні інформаційно-вимірювальні скануючі технології
  (2022) Пятенко, М. Є.
  Об’єкт дослідження – інформаційно-вимірювальні лазерні технології. Метод – тривимірне лазерне сканування. Мета роботи – дослідження фізичних принципів конструкцій систем тривимірного лазерного сканування. Для досягнення мети у роботі вирішені такі завдання.
 • Документ
  Вплив нaнoчaстoк срiблa нa енергетичнi тa спектрaльнi хaрaктеристики випрoмiнювaння лaзерiв нa сумiшi бaрвникiв
  (2022) Рaзумний, A. O.
  Метa рoбoти – дoслiдження впливу нaнoчaстoк срiблa нa енергетичнi тa спектрaльнi хaрaктеристики випрoмiнювaння лaзерiв нa сумiшi бaрвникiв. Метoд дoслiдження – aнaлiтичний. У рoбoтi булo експериментaльнo дoслiджений вплив кoнцентрaцiї срiбних нaнoчaстoк нa енергiю генерaцiї рiдких рoзчинiв лaзерних бaрвникiв Рoдaмiн 6G, Сульфoрoдaмин 101, a тaкoж їх сумiшi. Рoзглянутo кoнструкцiю тa принцип рoбoти лaзерiв нa бaрвникaх, a тaкoж клaсифiкaцiю бaрвникiв.