Кваліфікаційні роботи магістрів (Маг_АПОТ)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 20 з 151
 • Публікація
  Методи розпізнавання зображень для системи персонального обліку витрат
  (2024) Михальчук, М. О.
  Предметом дослідження є методи розпізнавання тексту на зображені. В процесі виконання атестаційної роботи було розглянуто технологію OCR, її особливості, сфери використання та перспективи її розвитку у майбутньому. Також було досліджено популярні системи оптичного розпізнавання тексту, визначено їх особливості та виконано порівняння цих систем. Було розглянуто специфіку предметної області, виділено основні фактори, які можуть впливати на досягнення максимального результату. Виконано навчання нейронної мережі, а також програмну реалізацію алгоритму попередньої обробки зображення, проаналізовано отримані результати та порівняно їх з існуючими рішеннями OCR.
 • Публікація
  Модель машинного навчання для атрибуції кібератак
  (2024) Сторожко, А. В.
  Об’єктом дослідження даного кваліфікаційної роботи є модель машинного навчання для атрибуції кібератак за допомогою індикаторів компрометації та розробка штучного інтелекту для виконання поставленої мети. Метою є отримання навичок роботи з індикаторами компрометації, тобто файли, хеші, логи, ip-адреси, артефакти файлової системи тощо. Створення програмного продукту у середовищі Anaconda, а точніше у додатку Jupyter Notebook. Методи дослідження – розробка моделі штучного інтелекту за допомогою якого відбувається обробка інформаційних даних після кібератаки та порівняння з існуючими індикаторами компрометації. Програмну частину розроблено за допомогою мови Pyton у додатку Jupyter Notebook
 • Публікація
  Інтерактивна спеціалізована комп’ютерна тренінгова система
  (2024) Трубчанінова, Є. І.
  Мета магістерської роботи – розробка прототипу інтерактивної спеціалізованої комп’ютерної тренінгової системи, що забезпечує високу швидкодію відповіді. Проведено аналіз існуючих інтерактивних спеціалізованих комп’ютерних тренінгових систем, зроблена оцінка їх переваг та недоліків. Розглянуто можливості обраної САПР та особливості реалізації проекту за допомогою неї. Розроблено модель проекту інтерактивної спеціалізованої комп’ютерної тренінгової системи. Розроблені оптимальні алгоритми обробки сигналів, які застосовуються в запропонованій системі. Розроблено алгоритм забезпечення високої швидкодії на події в тренінговій системі також високу точність визначення результатів.
 • Публікація
  Модель системи моніторинга якості мобільного зв’язку
  (2024) Бондарчук, Є. В.
  У ході виконання були розглянуті принципи та готові рішення для системи моніторингу якості мобільного зв'язку. Встановлені необхідні умови та параметри для розробки системи з моніторингу якості мобільного зв'язку. Розроблено систему моніторингу з допомогою компонентів (мікроконтролер Arduino, модуль SIM800L та OLED дисплей) та мови програмування C++ .
 • Публікація
  Метод аналізу тестопридатності комбінаційних схем у системах вбудованого самотестування
  (2024) Абрамов, В. С.
  Об'єктом дослідження є комбінаційні схеми, що представлені на вентильному рівні. Предметом дослідження є методологія аналізу тестопридатності (розрахунку показників) вентильних схем, що дозволяє виявити ділянки схеми, які необхідно модифікувати для збільшення її тестопридатності і, як наслідок, гарантувати високу якість тесту ще до його побудови. Метою дослідження є розробка вдосконаленого методу аналізу тестопридатності комбінаційних схем для детермінованого тесту, для забезпечення високого покриття несправностей генерованим тестом після внесення певних змін до структури схеми, що покращують її тестопридатність на основі показників, що розраховуються. У цій роботи зроблено огляд і аналіз існуючих методів аналізу тестопридатності цифрових схем, орієнтованих на детерміноване тестування. Зроблено програмна реалізація обраних класичних методів аналізу тестопридатності для проведення порівняльного аналізу. Наведені результати аналізу. Розроблено удосконалений метод аналізу. Проведені експерименти. Область можливого застосування – для побудови детермінованих тестів для комбінаційних схем або їх частин, які погано піддаються псевдовипадковому тестуванню у системах вбудованого самотестування.
 • Публікація
  Система ультразвукового сканування навколишнього середовища на основі мікроконтролера NodeMCU
  (2024) Гречмак, Д. В.
  Мета кваліфікаційної роботи – зменшення вартості та підвищення продуктивності системи ультразвукового сканування навколишнього середовища за рахунок використання мікроконтролера NodeMCU. Результати кваліфікаційної роботи полягають у розробці структури, програмного та апаратного забезпечення системи ультразвукового сканування навколишнього середовища. Обумовлено вибір мови програмування і технологій для розробки програмного застосунка з керування налаштуваннями мікроконтролера в цілях завдання режиму роботи та візуалізації результатів вимірювання. Моделювання розробленого пристрою проводилося на макеті спрощеної схемної реалізації та організації бездротового зв’язку між контролером та програмним застосунком.
 • Публікація
  Система ідентифікації звуків за допомогою Machine Learningна платформі iOS
  (2024) Кравцов, А. С.
  Метою кваліфікаційної роботи є реалізація мобільного додатку ідентифікації звуків. У ході виконання кваліфікаційної роботи було розглянуто алгоритм перетворення звуку, фреймворки та програмну модель мобільного додатку, було проведено реалізацію та тестування мобільного застосунку.
 • Публікація
  Моделі і методи кібероціального комп'ютингу на основі дедуктивного аналізу
  (2023) Животинський, А. С.
  У магістерській роботі розглядаються питання, пов'язані зі створенням кіберсоціальних моделей, методів, архітектур на основі дедуктивного аналізу. Мета дослідження – суттєве підвищення якості цифрового моніторингу та управління соціальними процесами шляхом створення процесора з використанням дедуктивного аналізу для розвитку кіберсоціального комп'ютингу. Задачі дослідження: проаналізувати сучасні технологічні тенденції; виконати аналітичний огляд моделей та методів кіберсоціального комп’ютингу; проаналізувати та вдосконалити методи моделювання несправностей на основі дедуктивного аналізу; розробити архітектуру спеціалізованого процесора кіберсоціального комп’ютингу на основі дедуктивного аналізу. Об'єкт дослідження – технології синтезу цифрових логічних структур для моделювання і розпізнавання киберсоціальных процесів на основі дедуктивного аналізу та спеціалізованих обчислювальних архітектур. Предмет дослідження – моделі, методи, алгоритми синтезу та аналізу цифрових логічних структур на основі дедуктивного аналізу та спеціалізованих обчислювальних архітектур.
 • Публікація
  Модель ідентифікації звуків з використанням Data science
  (2023) Єфремова, А. С.
  Під час виконання кваліфікаційної роботи було проведено аналіз процесу розробки ML-моделі для ідентифікації звуків, аналіз потенційних сфер застосування даної розробки. Також було проведено аналіз та вибір інструментів, необхідних для розробки ML-моделі. На основі аналізу процесу розробки та предметної області, було створено детальний алгоритм процесу розробки ML-моделі та її навчання. Також під час виконання кваліфікаційної роботи була створена ML модель, була проведена підготовка даних для аудіо-класифікації, визначена архітектура ML-моделі, були підготовлені пакети даних, а також було проведено тренування та перевірка працездатності ML-моделі
 • Публікація
  Структури даних для дедуктивного моделювання умовних операторів HDL
  (2023) Тріфанов, О. В.
  Метою роботи є підвищення швидкості та якості створення діагностичного забезпечення цифрових пристроїв за рахунок створення оптимальних структур даних та процедур дедуктивного моделювання несправностей на основі структурно-функціональних моделей комбінаційних схем. В ході виконання роботи розглянуті різні стилі опису цифрових пристроїв мовами опису апаратури. Показана еквівалентність паралельних та послідовних умовних операторів а також їх схемна реалізація у вигляді мультиплексорів. Запропонований спосіб отримання таблиць істинності синтезованої схемної структури за допомогою TestBench Xilinx ISE. Розглянуті різні технології та структури даних дедуктивного моделювання несправностей для табличного, аналітичного та кубітного способів опису цифрових схем. Розглянута програмна реалізація кубічного дедуктивного моделювання несправностей та показна еквівалентність отриманих результатів для схем мультиплексорів МХ 2-в-1 та МХ4-в-1 з використанням програмного продукту DCP.
 • Публікація
  Система відео розпізнавання жестів мови глухонімих з використанням нейронних мереж у реальному часі
  (2023) Тихомиров, В. І.
  У даній кваліфікаційній роботі було проведено порівняльний аналіз різних методів розпізнавання жестів глухонімих. Було досліджено різні типи нейронних мереж, а також підходи до їх навчання. Спроектовано і розроблено додаток з використанням нейронної мережі та комп’ютерного зору, що реалізує розпізнавання жестів глухонімих алфавіту. Для розпізнавання жестів використовується згорткова штучна нейронна мережа. Код програми написано мовою програмування Python
 • Публікація
  Моделі даних автоматизованого тестування користувацького інтерфейсу веб-сайтів
  (2023) Томачинська, В. С.
  У цій кваліфікаційній роботі проведено дослідження методів автоматизованого тестування графічного користувацького інтерфейсу, з акцентом на ефективність, швидкість та точність виявлення дефектів у спеціалізованих комп'ютерних системах. Об’єкт дослідження – процес тестування користувацького інтерфейсу веб-сайтів. Мета роботи – дослідження та вдосконалення ефективних методів тестування користувацького інтерфейсу, з урахуванням їх застосування та можливостей оптимізації. Наукова новизна: розробка нейронної мережі, інтегрованої у процес тестування, використовуючи глибоке навчання для класифікації макетів, що підвищує точність і зменшує потребу в ручному аналізі. Практична значимість: завдяки аналізу різних підходів до тренування нейронних мереж та використанню навчальної бази даних, була створена оптимальна архітектура мережі для виявлення дефектів у користувацькому інтерфейсі веб-сайтів, забезпечуючи високу ефективність. Результати дослідження спрямовані на підвищення якості та ефективності процесів тестування комп'ютерних систем. Робота містить аналіз, розробку програмного інструменту для тестування, інтеграцію сучасних технологій та методів
 • Публікація
  Система розумного будинку в автономному режимі на основі нейронної мережі керування
  (2023) Солодовник, Ю. Ю.
  Метою роботи є розгляд використання нейронної мережі для керування системою розумного будинку в автономному режимі а також іх практичне застосування. Досліджено існуючі методи та технології у сфері розумних будинків, а також застосування нейронних мереж у системах керування. Визначено потенційні області застосування нейронних мереж у керуванні розумним будинком та виявлено переваги та виклики їх використання. У роботі розглянуто основні поняття та теоретичні засади нейронних мереж, включаючи їх структуру, принцип роботи, типи та алгоритми навчання. Наведено практичну реалізацію двох підходів які можуть працювати в симбіозі: Feedforward Neural Network для оцінки загального стану та застосування алгоритму LightGBM для класифікації пропонованих дій у разі невідповідності системи задовільному стану. Для забезпечення взаємодії між системою та підключеними пристроями використовуються сенсори, що збирають дані про стан приміщення, температуру, освітлення тощо. Зібрані дані передаються до нейронної мережі, яка на основі отриманої інформації приймає рішення щодо керування системами розумного будинку. Запропоновано реалізацію системи на базі двох модулів для аналізу та класифікації дій за показниками та застосунок для відображення інформації та керування системою. Для розгортання даної системи використано одноплатний комп’ютер Raspberry Pi 4.
 • Публікація
  Підсистема біометричного розпізнавання особистостей в системі безпеки кіберуніверситету
  (2023) Ситнік, Н. О.
  Метою кваліфікаційної роботи є розробка біометричної підсистеми розпізнавання особистостей в системі безпеки кіберуніверситету. У ході кваліфікаційної роботи було проаналізовано сучасні біометричні системи, розроблено біометричну систему розпізнавання особистостей на основі мікроконтролера, сканера відбитків пальців та бази даних. У ході виконання роботи були обрані компоненти системи з необхідними технічними характеристиками та функціями, створено структурну та функціональну схеми системи. Було розглянуто принцип роботи та процес створення системи розпізнавання, реалізовано необхідні режими роботи системи. Розроблено програму для мікроконтролера ESP8266 за допомогою мов С/C++ та веб-сторінку мовами PHP, HTML та CSS для відображення та керування базою даних. Програма може бути використана у системах з обмеженим доступом, таких, як кіберуніверситет, для відстеження відвідуваності та запобігання проникненню сторонніх осіб
 • Публікація
  Методи нейромережевого розпізнавання тексту на зображеннях
  (2023) Соколова, В. К.
  У кваліфікаційній роботі розглянуті основні можливості штучного інтелекту та нейронних мереж. Проведено дослідження методів та способів вирішення задач розпізнавання тексту з зображень. Проаналізовано існуючі інструменти для розробки. Написано мобільний застосунок на Android мовою Кotlin.
 • Публікація
  Моделі імітаційного налагодження та верифікації мікроконтролерних систем логічного управління реального часу
  (2023) Шморгай, К. О.
  В кваліфікаційній роботі розглянуті питання налагодження та діагностування мікроконтолерних систем логічного управління в реальному часі. При діагностиці систем логічного управління реального часу доцільно використовувати імітаційне налагодження при якому тестер імітує не тільки логічні умови алгоритму функціонування, а і оповіщувальни сигнали об’єкта управління в реальному часі. При цьому виділено три рівні імітації: інтерфейсний, процесорний і програмний рівень. Показано, що найбільш важливою частиною є інтерфейсний рівень налагодження. В якості об’єктів діагностування розглянуті мікроконтролерні налагоджувальні плати Arduino, STM та ESP. В якості інтерфейсів зв’язку розглянуті протоколи UART, SPI, I2C та CAN. В якості тестера запропоновано використовувати одноплатний комп’ютер, а для уніфікації протоколів та зв’язку з об’єктами діагностування використовувати інтегрований перетворювач інтерфейсів FT2232.
 • Публікація
  Моделі підвищення надійності IoT-мереж
  (2023) Русінов, Ю. М.
  У кваліфікаційній роботі розглянуті принципи та готові рішення для підвищення надійності IoT-мереж; різні аспекти, що впливають на функціонування IoT мереж. Проведено дослідження як зовнішніх, так і внутрішніх факторів, які можуть впливати на надійність IoT-мереж. Також розглянуто різні методи та технології, які допомагають підвищити надійність IoT-мереж, такі як дублювання даних, технології забезпечення надійності передачі даних, алгоритми маршрутизації та керування мережею. Створено концепцію мережі IoT.
 • Публікація
  Методи комп'ютерної стеганографії для графічних файлів
  (2023) Піскун, Я. А.
  Метою роботи є створення покращенного методу стеганографії який буде стійкішим до стеганоаналізу. Було досліджено існуючі популярні методи стеганографії, наведені їх сильні та слабкі сторони. Було вивчено методи стеганоаналізу котрі зараз застосовуються для того щоб визначити чи є інформація у файлах. Визначено потенційне застосування стеганографії та розглянуто питання її створення та становлення у світі. У роботі розглянуті осноні питання стосовно як проводиться стеганоаналіз, завдяки яким алгоритмам, виявлено проблематику та розроблений алгоритм для покращення стеганоконтейнеру, щоб він був стійкішим до стеганоаналізу. Проведено порівняння між рішеннями які вже існують у нас час та модифікованим алгоритмом. Розроблений та протестований застосунок котрий дозволяє вкрапувати інформацію до графічних файлів за допомогою створеного алгоритму та зчитувати інформацію зі стеганоконтейнерів. Для написання цього застосунку використана платформа .NET та фреймворк React.
 • Публікація
  Генератор рожевого шуму для тестування звуку
  (2023) Пупловський, Д. С.
  Кваліфікаційна робота спрямована на розробку цифрового генератора рожевого шуму, який дозволяє збільшити швидкодію тестування звуку та зменшити енерговитрати. Вирішено задачі, повʼязані з розробкою структури цифрового генератора рожевого шуму, схеми електричної принципової, здійснено моделювання 3дБ/октавного фільтру. Схема генератора рожевого шуму на основі TL072, або RC4558 дає можливість отримати лінійну відповідь в межах від 22.7 Гц до 19.6 кГц.
 • Публікація
  Моделі впливу характеристик сайта на його позицію у видачі пошукових систем
  (2023) Оленич, П. С.
  Метою роботи є дослідження залежностей між характеристиками сайту та його позицією у видачі результатів пошуку пошуковими системами. Необхідно встановити вплив розміру сайту та якості його структури на швидкість та ефективність індексування. Проведений аналіз існуючих засобів створення семантично вірних сторінок, що містять функції розширеного доступу, адаптування до пристрою користувача та обробку очікуваних помилок та проблем. Визначено чіткі залежності між якістю згаданих вище характеристик Web сторінки та її позицією у пошукових системах. Досліджені способи підвищення кількості показів сайту у видачі із застосуванням можливостей мови розмітки гіпертексту HTML та правильної організації структурних елементів. Запропоновано методи оптимізації сайта для максимально ефективного індексування за мінімальної витрати ресурсів. Визначена залежність між складністю ключового слова та кількістю позицій на яку підіймається сайт за тих самих застосованих методів оптимізації.