Кваліфікаційні роботи магістрів (Маг_СТ)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 20 з 111
 • Публікація
  Дослідження та розробка трендових індикаторів технічного аналізу для інтернет-платформи з продажу комерційної нерухомості
  (2022) Завтур, І. Ю.
  Метою даної роботи є дослідження та розробка трендових індикаторів технічного аналізу для інтернет-платформи з продажу комерційної нерухомості. Методи дослідження - аналіз літератури, інтернет джерел, технічної документації та інструментарію розробки для реалізації трендових індикаторів та подальшого їх інтеграції до інтернет платформи. Проведено аналіз основних класів технічних індикаторів та аналіз найпопулярніших існуючих трендових індикаторів. На основі проведеного аналізу було обрано метод трендового індикатору, розглянуто його математичний опис та обрано технології на основи яких було розроблено програмну реалізацію та результуючу візуалізацію оброблених тестових даних. Результати роботи можуть бути інтегровані у майбутньому до інтернет платформ з продажу комерційної нерухомості або інших веб-додатків.
 • Публікація
  Розробка та дослідження інформаційної технології яскравісного вирівнювання зображень
  (2022) Захарова, К. О.
  Мета – дослідження методів цифрової обробки зображень, що включає в себе подавлення шумів та вирівнювання яскравості зображень. В ході написання кваліфікаційної роботи було проведено аналіз предметної області цифрової обробки зображень; проведено огляд поняття прикладного ПЗ; проведено огляд поняття попереднбої обробки зображень, вирівнювання яскравості, контрасності; проведено аналіз існуючих методів та засобівобробки зображень та обрано методи, що будуть використовуватися в роботі, побудовані діаграми для проектування системи та практична реалізація системи. Методами дослідження обрані методи медіанної фільтрації для подавлення шумів та інверсивний медіанний фільтр, як алгоритм вирівнювання освітленості та чіткості зображень. Результати роботи – розроблене програмне забезпечення, що дозвоняє користувачу сисеми зробити подавлення шумів зображення та яскравісне вирівнювання.
 • Публікація
  Дослідження методів підбору кандидатів в системах надання послуг із урахуванням уподобань клієнтів
  (2022) Щетініна, А. В.
  Метою дослідження є підвищення ефективності процедури підбору кандидатів в системах надання послуг за рахунок урахування уподобань клієнтів. Методами дослідження є наступні обрані методи: алгоритми рекомендаційних систем, колаборативна фільтрація, власна модифікаційна колаборативна фільтрація для обраної предметної області. У ході написання кваліфікаційної роботи були проведені наступні етапи: детальний аналіз обраної предметної області, дослідження альтернативних методів підбору кандидатів в системах надання послуг з урахуванням уподобань клієнтів, розробка модифікованого методу колаборативної фільтрації, функціональне моделювання логічне і фізичне моделювання даних, практична реалізація інформаційної системи. Область застосування – автоматизація роботи агенції знайомств під назвою «Blind date».
 • Публікація
  Застосування згорткової нейронної мережі для обробки та аналізу МРТ-зображень
  (2022) Шемет, С. В.
  Об'єктом дослідження є сучасні технології обробки, аналізу та дослідження МРТ-зображень для медичної діагностики. Метою роботи є розробка ресурсоефективної та високоточної моделі машинного навчання для бінарної класифікації МРТ-зображень головного мозку. В результаті роботи була спроектована програмна система, яка використовує модель машинного навчання MobilenetV2 для бінарної класифікації МРТ-зображень головного мозку для виявлення пухлин. Точність класифікації складає 98.07%.
 • Публікація
  Адаптація та дослідження методів масштабування баз даних для інформаційних технологій проєктування
  (2022) Таран, П. А.
  Метою роботи є підвищення ефективності інформаційних технологій проєктування за рахунок оптимізації варіантів масштабування та фрагментації баз даних, що використовуються в них. Методи дослідження – системний підхід, методи структурного аналізу і моделювання, сучасні інформаційні технології. У ході виконання роботи розглянуто та проаналізовано поточний стан технологій проектвання як об’єктів автоматизації, та проблеми, які виникають при роботі з базами даних у даній предметній області. Також проведено аналіз та порівняння існуючих методів та алгоритмів масштабування і секціонування розподілених баз даних. За результатами аналізу обрано підхід для вирішення поставленої задачі з оптимізації розподіленої БД шляхом масштабування та фрагментування. Результати роботи представлені у вигляді застосунку з вирішення задачі масштабування бази даних для інформаційних технологій проєктування
 • Публікація
  Розробка компонентів цифрової екосистеми держави у мобільному застосунку
  (2022) Перелигін, О. А.
  Метою роботи є дослідження та розробка компонентів цифрової екосистеми держави у мобільному застосунку. Методи дослідження – штучний інтелект, Data Mining та багатофакторний аналіз. Результати роботи – нова модель взаємодії людства з державою через смартфон для можливості долучення до контролю якості управління та для поліпшення отримання державних послуг. Наукова новизна одержаних результатів: можливість повного управління та повна взаємодія з державою через застосунок, який реалізує екосистему усіх державотворчих установ
 • Публікація
  Розробка прототипу корпоративної інформаційної системи на мобільній платформі
  (2022) Решетняк, О. А.
  Метою роботи є створення багатофункціонального маркетплейсу та дослідження системи управління розширенням корпорації для оцінки та прогнозування стану екосистеми. Методи дослідження – ідентифікаційний підхід, штучний інтелект та нормалізація даних. Результати роботи – розроблено систему управління розширенням цифрової екосистеми корпорації Gadgik шляхом долучення нових бізнесів на основі предекатної моделі для автоматичного аналізу про доцільність долучення. Наукова новизна одержаних результатів – можливість автоматичного аналізу щодо ухвалення запитів на долучення нових бізнесів до корпоративних екосистем на основі предикативної моделі.
 • Публікація
  Дослідження та аналіз попиту для SRM-системи складського обліку кондитерського виробництва
  (2022) Савченко, С. С.
  У ході написання кваліфікаційної роботи були проведені наступні етапи: детальний аналіз обраної предметної області, дослідження альтернативних методів аналізу попиту ринку збуту кондитерської продукції, розробка модифікованого модулю складського обліку, функціональне моделювання, практична реалізація інформаційної системи та додаткових модулів. Результати роботи – інформаційна ситема, що спроможна аналізувати та прогнозувати ефективні ціни для покращення прибутковості виробництва., а також мати усі функціональні потреби для роботи такого типу виробництва.
 • Публікація
  Розробка системи підтримки прийняття рішень для інтернет-платформ організації масових заходів
  (2022) Настенко, О. П.
  Метою даної роботи є дослідження методів підтримки прийняття рішень для вибору оптимальної стратегії в ERP-системі з організації комерційних масових заходів. Методи дослідження – системний аналіз, теорія прийняття рішень, нечітка логіка, методи вибору багатокритеріалних рішень. В ході роботи було розглянуте поняття комерційного масового заходу та методів підтримки прийняття рішення. Визначено необхідність залучення ERP-рішень при автоматизації процесу прийняття рішень. Проведено аналіз існуючих методів для вирішення задачі вибору оптимальної маркетингової стратегії. Проведено експериментальне дослідження з отриманням результатів дослідження
 • Публікація
  Розробка методів формування рекомендацій в інформаційній системі з використанням інструментів нечіткої логіки
  (2022) Носик, К. А.
  У роботі досліджені методи формування рекомендацій у інформаційних системах з використанням алгоритмів нечіткої логіки. Результатом роботи є запропонований власний алгоритм формування рекомендацій на основі математичної моделі нечіткої логіки. Практичним результатом є створення веб-API для взаємодії з цією моделлю. Галузь застосування – рекомендаційні системи для компаній, які дозволяють знаходити найбільш підходящі товари з точки зору клієнта.
 • Публікація
  Розробка та аналіз рекомендаційної системи формування індивідуальної освітньої траєкторії в закладах вищої освіти
  (2022) Павленко, М. Ю.
  Мета дослідження: проектування та розробка рекомендаційної системи для вибору вибіркових освітніх компонент факультативних дисциплін здобувачами вищої освіти на базі комплексного удосконаленого гібридного методу. Методи дослідження − системний аналіз, методи структурного аналізу, методи колаборативної фільтрації, засновані на користувачах (Item-based) та сутностях (User-Based), гібридні методи фільтрації. Наукова новизна роботи полягає у дослідженні та розробці удосконаленого гібридного рекомендаційного методу, який поєднує методи колаборативної фільтрації та дозволяє інтерпретувати отримані результати згідно з розробленою системою перевірок. Галузь застосування – соціальні мережі закладів вищої освіти як рекомендаційна система для вибору вибіркових освітніх компонент.
 • Публікація
  Хмарні інформаційні технології підвищення ефективності бізнес-процесів у транспортній логістиці
  (2022) Пелевін, О. В.
  Об'єктом досліджень магістерської кваліфікаційної роботи є бізнес-процеси у транспортній логістиці. Предметом досліджень магістерської кваліфікаційної роботи є хмарні інформаційні технології підвищення ефективності бізнес-процесів у транспортній логістиці. Метою дослідження є підвищення ефективності управління організацією шляхом впровадження хмарних інформаційних технологій у процеси транспортної логістики. Практична значущість дослідження магістерської кваліфікаційної роботи обумовлена можливістю використання теоретичних та методологічних розробок, висновків та пропозицій керівниками компаній, що займаються транспортною логістикою. Найбільш суттєві результати роботи, які мають наукову новизну. Розроблено проект із впровадження хмарних інформаційних технологій на підприємстві, де як основний вид діяльності виступає транспортна логістика.
 • Публікація
  Дослідження використання блокчейн технології при розробці ігрових застосунків
  (2022) Лимар, Л. В.
  Метою кваліфікаційної роботи є дослідження використання блокчейн технології при розробці ігрових застосунків. Методи дослідження – системний аналіз, технології блокчейн, планування експерименту. В роботі проведено аналіз предметної області, що відноситься до ігрових додатків та блокчейну, оглянуті методи та технології, що використовуються в предметній області, розроблено методи дослідження та експериментально зібрано результати дослідження. Галузь застосування – сфера комп’ютерних ігор та блокчейн технологій.
 • Публікація
  Розробка методів персоналізованих рекомендацій для електронної В2С комерції
  (2022) Мещан, К. А.
  У роботі проведено проектування та реалізація серверної частини інформаційної системи інтернет-магазину. Розроблена база даних. Проведено аналіз існуючих проблем схожих крамниць і прийнято рішення розробити систему для вирішення проблеми холодного старту. Проведено аналіз і розроблено рекомендації щодо подальшого використання компонентів системи. Галузь застосування розробки – рекомендаційні системи в електронній B2C комерції.
 • Публікація
  Розробка та дослідження методів формування рекомендацій для веб-порталу з інтернет комерції
  (2022) Мілашенко, М. В.
  Метою роботи є розробка та дослідження методів рекомендацій для веб-порталу з інтернет комерції. Об’єктом дослідження є аналіз існуючих методів рекомендацій на ринку. Також визначення підходу до вирішення проблеми з вибором найкращого алгоритму рекомендацій. Зроблені порівняння існуючих методів створення рекомендацій на основі вибірки даних, та виокремлений найбільш ефективний алгоритм рекомендацій, який задовольняє поставлену задачу. Результатом кваліфікаційної роботи є виявлений метод рекомендацій, який найбільше підходить для застосування веб-порталах з інтернет комерції
 • Публікація
  Розробка та аналіз інформаційного забезпечення систем надання послуг
  (2022) Клепіков, Р. В.
  Результатом кваліфікаційної роботи є: рекомендації щодо розробки інформаційного забезпечення систем надання послуг, реалізація на прикладі системи інформаційного забезпечення спортивного комплексу. Розроблювана система дозволить значно спростити процес адміністрування абонементів в спортивному комплексі. Сфера застосування – представлені рекомендації щодо розробки та запровадження систем надання послуг можуть буди використані при розробці будь-якої системи надання послуг.
 • Публікація
  Проєктування системи адаптивної генерації елементів ігрового простору
  (2022) Ковальов, К. В.
  Мета дослідження – дослідження існуючих способів адаптивної генерації, виявлення найефективнішого алгоритму. Методи дослідження – аналіз теоретичного матеріалу, аналіз технічної літератури та практична реалізація за допомогою методів об’єктно орієнтованої розробки. В ході роботи було розглянуте поняття комп'ютерної гри з процедурної генерацією, також виявлено три основних методів процедурної генерації та їх застосування. Було проведено аналіз існуючих безкоштовних ігрових двигунів. Був розроблений програмний додаток
 • Публікація
  Дослідження та аналіз допоміжних інформаційних технологій у соціальній сфері
  (2022) Крайнов, Б. О.
  Мета роботи – підвищення ефективності віртуальних помічників в соціальній сфері. Метод розробки – гнучка методологія розробки (Agile), сервіс орієнтований підхід проектування програмного забезпечення. Результатом кваліфікаційної роботи є: рекомендації щодо розробки віртуальних помічників, реалізація на прикладі чат-боту, що спрощує процеси міграції. Розроблювана система дозволить спростити міграцію людей всередині чи за кордони держави.
 • Публікація
  Розробка веб-застосунку для генерації ORM-моделей на основі схеми реляційної БД
  (2022) Долгополов, К. В.
  Метою роботи є дослідження предметної області автоматизованих інформаційних систем для генерації програмного коду, аналіз отриманої інформації, визначення ефективних методів для візуального проектування схеми даних, представлення конфігураційних даних, а також проектування інформаційних технологій для конвертації візуальної схеми даних в текстовий формат та автоматизація процесу генерації ORM-моделей на основі конфігураційного файлу схеми даних
 • Публікація
  Розробка та дослідження методу прогнозування в центрах надання гуманітарної допомоги
  (2022) Голик, Є. Є.
  Метою досліджень є розробка та застосування методу прогнозування даних в центрах надання гуманітарної допомоги з використанням моделі авторегресивної інтегрованої ковзаючої середньої