Методи та засоби побудови комп’ютерних моделей черепних імплантатів за томографічними та рентгенографічними даними

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2009
Автори
Шамраєва, О. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУРЕ
Анотація
Дисертаційна робота присвячена розробці методів і засобів автоматизованої побудови моделі черепного імплантату та підвищенню точності планування нейрохірургічних операцій щодо реконструкції дефектів черепа. У роботі проведено огляд існуючих методів і засобів для побудови черепних імплантатів. Розглянуто основні методи обробки інтроскопічних зображень. Розроблено комплексний підхід до обробки томографічних і рентенографічних зображень голови пацієнта. Розроблено методи автоматизованої побудови об’ємних комп'ютерних моделей ЧІ за КТ- і РГ-даними з використанням 3D-моделі черепа пацієнта та усередненої моделі черепа. Розроблено метод автоматизованого визначення геометричних характеристик ЧІ, що дозволяє хірургу визначити оптимальний оперативний доступ. Розроблено медико-технічні вимоги до нейрохірургічного комплексу, призначеного для одержання вихідних даних, їхньої обробки й виготовлення речовинної копії імплантату. Проведено порівняльний аналіз отриманих результатів побудови моделей ЧІ із вже існуючими. Результати аналізу показали ефективність розроблених методів. Dissertation work considers the development of methods and facilities of the automatized construction of cranial implant model and the increase of procision of planning of neuro-surgical operative interferences for the reconstruction of cranial defects. The review of existent methods and facilities for the construction of cranial implants is provided. The basic methods of processing of introscopy images are considered. The complex approach is developed for treatment of patient’s head tomography and X-ray images. Methods of the automatized construction of three-dimensional computer models of cranial implant are developed on a base of tomography and X-ray data with the use of 3Dmodel of patient’s cranium and cranium average model. The method of the automatized determination of geometrical descriptions of cranial implant allowing a surgeon to define optimum operative access is developed. The basic medical-technical specifications are developed to neuro-surgical complex intended for the basic data obtaining, their treatment and making of implant material copy. The comparative analysis of the obtained results of models of cranial implants construction and already existing one is conducted. The results of analysis showed efficiency of the developed methods.
Опис
Ключові слова
томограма голови, рентгенограма голови, череп, черепний імплантат, комп'ютерна модель черепа, комп'ютерна модель імплантату, tomogram images, X-ray images, computer model of implant, cranial computer model, cranial implant, cranium
Цитування
Шамраєва, О. О. Методи та засоби побудови комп'ютерних моделей черепних імплантатів  за томографічними та рентгенографічними даними : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 "Біологічні та медичні прилади і системи" / О. О. Шамраєва ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 20 с. 
Колекції