Публікація:
Теоретичні основи забезпечення якості обслуговування при управлінні трафіком з використанням діакоптичних і тензорних моделей телекомунікаційних систем

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2010

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Робота присвячена розробці теоретичних основ забезпечення якості обслуговування при реалізації динамічних і багатошляхових стратегій управління трафіком у мультисервісних телекомунікаційних системах на основі їх динамічних моделей у просторі станів, діакоптичних і тензорних моделей. На основі аналізу відомих результатів сформульовано основні етапи тензорного моделю вання ТКС і визначено можливі шляхи розвитку тензорних моделей, в межах яких в роботі розширено перелік координатних систем, введено нові метрики, запропоновано трибазисний підхід. Запропоновано нові тензорні моделі, за допомогою яких отримано, по-перше, умови забезпечення якості обслуговування для багатооператорських мереж, по-друге, умови забезпечення якості обслуговування за оцінками QoE. Отримані умови знаходять застосування в межах за- пропонованих ієрархічних методів управління трафіком з точки зору його маршрутизації, а також управління канальними та буферними ресурсами. Розроблено діакоптичну тензорну модель, яку покладено в основу відповідного методу управління трафіком. The dissertation is devoted to the research of theoretical bases for providing quality of service in the implementation of dynamic strategies and multipath traffic control in the multiservice telecommunication systems (TCS) based on their dynamic models in state space, diakoptical and tensor models. On the basis of analysis of known results, the main stages of the tensor modeling TCS are formulated and possible ways of tensor models development are identified. The list of coordinate systems is extended, new metrics are introduced, three-basis approach is proposed. A new tensor models are offered; these models are used to obtain of quality of service of providing conditions for multioperator networks, and to obtain of quality of service of providing conditions on the QoE level. Obtained conditions can be implemented in the framework of the offered hierarchical methods of traffic control that solves problem of the routing, channel and buffer resources allocation. Diakoptical tensor model is offered; the model is assumed as basis of correspond traffic control method.

Опис

Ключові слова

телекомунікаційна система, управління трафіком, багатооператорська мережа, діакоптика, тензорна модель, модель в просторі станів, telecommunication system, tensor model, diakoptics, traffic control

Бібліографічний опис

Євсєєва О. Ю. Теоретичні основи забезпечення якості обслуговування при управлінні трафіком з використанням діакоптичних і тензорних моделей телекомунікаційних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 – "Телекомунікаційні системи і мережі" / О. Ю. Євсєєва ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х., 2010. – 35 с.

DOI

Колекції