Структурний синтез компонентів цифрових систем на основі біноміальних чисел

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2010
Автори
Гриненко, В. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харк. нац. ун-т радіоелектроніки
Анотація
У дисертації вирішено науково-прикладну задачу розробки методів синтезу завадостійких компонентів цифрових систем на основі біноміальних чисел. Удосконалено метод синтезу послідовних біноміальних лічильників, що дозволили підвищити їх швидкодією. Отримані аналітичні залежності для визначення складності лічильників з використанням лінійних та прямокутних дешифраторів. Запропоновано спосіб побудови біноміальних лічильників зі змінними параметрами та генераторів рівноважних кодів на їх основі. Розроблено метод аналізу завадостійкості та вибору параметрів біноміальних кодів, що дало можливість обирати параметри біноміального коду в залежності від рівня помилок. Розроблено метод побудови завадостійких модифікованих біноміальних кодів, на основі біноміальних чисел, зміна параметрів якого дозволяє адаптуватися до рівня завад. Запропоновані методи адаптивного кодування, декодування і лічби комбінацій модифікованого коду, на основі яких запропоновані структури пристроїв кодування, декодування і лічби. Запропонована методика оцінки завадостійкості пристроїв на основі біноміальних чисел з дублюванням та ухваленням рішення по провідному каналу або по каналам рівнозначними по значущості. Були розглянуті питання оцінки завадостійкості мажоритарних структур на основі біноміальних чисел. In dissertation the applied task of synthesis of antijamming components of the digital systems is decided scientifically on the basis of binomial numbers. The new variants of construction of binomial counters which are characterized a large fast-acting and possibility of change of parameters are offered. The method of estimation of noise stability of binomial codes is developed, that enabled to choose the parameters of binomial code depending on the level of errors. The method of construction of the noise stability modified binomial codes is developed, on the basis of binomial numbers, the change of parameters of which allows to adapt oneself to the noise level. The methods of the adaptive encoding,decoding and account of combinations of the modified code, which the structures of devices of encoding, decoding and account are offered on the basis of, are offered. The methods of estimation of noise stability of devices are offered on the basis of the binomial numbers with duplication and decision-making on a leading channel or on ductings equivalent on meaningfulness. The questions of estimation of noise stability of majority structures were considered on the basis of the binomial numbers.
Опис
Ключові слова
компоненти цифрових систем, лічильник, резервування, завадостійкість цифрових пристроїв, біноміальна система числення, модифікований біноміальних код, components of the digital systems, counter, binomial number system, noise stability of digital devices, backuping
Цитування
Гриненко В. В. Структурний синтез компонентів цифрових систем на основі біноміальних чисел : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 – "Комп’ютерні системи та компоненти" / В. В. Гриненко ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х., 2010. – 23 с.
Колекції