Публікація:
Багатодіапазонні антени на основі фрактальних структур

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2013

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

В результаті теоретичних і експериментальних досліджень у дисертації вирішена актуальна науково-прикладна задача з розробки та дослідження слабоспрямованих багатодіапазонних антен лінійної та кругової поляризації на основі використання фрактальних структур завдяки застосуванню сіткової моделі при використанні методу інтегральних рівнянь і методу колокацій, що дозволило створити нові варіанти багатодіапазонних антен і виконати їх дослідження без застосування спеціалізованих САПР. Обгрунтовано математичну модель, яка дозволяє шляхом чисельного моделювання методом інтегральних рівнянь визначити електродинамічні характеристики планарних багатодіапазонних антен, виконаних на основі фрактальних структур. Запропоновано методику визначення геометрії багатодіапазонної планарної антени з нахиленим випромінювачем, яка заснована на уявленні антени у вигляді неоднорідної несиметричної полозкової лінії. Адекватність запропонованої методики підтверджена результатами комп'ютерного моделювання та експериментальними дослідженнями. Запропонована планарна багатодіапазонна антена кругової поляризації на основі використання фрактальної структури Серпінського, яка була промодельована в САПР і досліджена експериментально. Достовірність наукових результатів і висновків, сформульованих у дисертації, доведено експериментальною перевіркою основних наукових положень роботи. As a result of theoretical and experimental research the actual scientific problem of development and investigation of multi-band low-gain linear and circular polarization antennas based on fractal structures is solved by means of grid model application in integral equations method and collocations method, which have been allowed to create new variants of multiband antennas and to investigate them without using of specialized CAD. The mathematical model allowing to determine the electrodynamics characteristics of planar multi-band antennas, made on the basis of fractal structures, by numerical simulation method of integral equations is substantiated. The method of determining the geometry of a multi-band planar antenna with a tilted screen, based on representation of the antenna in the form of inhomogeneous asymmetric strip line, is proposed. The adequacy of the proposed method is confirmed by results of computer simulation and experimental studies. The proposed planar multiband circular polarization antenna based on Sierpinski fractal structure is modeled in CAD and is investigated experimentally. Validity of scientific results and conclusions formulated in the dissertation is proved by experimental check.

Опис

Ключові слова

багатодіапазонна антена, метод інтегральних рівнянь, метод моментів, фрактальна антена, поляризація випромінювання, квазіфрактальная періодична антена, антена на основі структури Серпінського кругової поляризації, multi-band antenna, the method of integral equations, the fractal antenna, polarization is quasi fractal periodic antenna, the fractal antenna polarization is quasi fractal periodic antenna, antenna based onantenna based onthe structure of Sierpinski with circular polarization

Бібліографічний опис

Нудьга О. О. Багатодіапазонні антени на основі фрактальних структур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 "Антени та пристрої мікрохвильової техніки" / О. О. Нудьга ; МОН України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 21 с.

DOI

Колекції