Публікація:
Математичне моделювання та чисельний аналіз процесів формування багатокомпонентних сумішей

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2010

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Дисертація присвячена математичному моделюванню і чисельному аналізу процесів формування багатокомпонентних сумішей, компоненти яких зазнають сильних збурень, що швидко змінюються в часі. У роботі модифіковано метод визначення функцій розподілу часток порошкової суміші за їх розмірами по швидкості осідання для випадку впливу зовнішньої сили. Вперше обґрунтовано застосування результатів про фокусування та стабілізацію марковського процесу при локальних збуреннях його фрагментів до процесу формування багатокомпонентних сумішей. Модифікована математична модель процесу подрібнення твердих матеріалів у рідких середовищах, використання якої дозволяє простежити за еволюцією діаметрів твердих часток у кожній точці об’єму, який займає суміш. Отримані нові наукові результати та розроблений програмний засіб, що дозволяє моделювати процеси формування багатокомпонентних сумішей на виробництві та у фармакологічній промисловості. The thesis is devoted to mathematical modelling and the numerical analysis of formation processes of the multicomponent mixes which components are exposed to strong indignations quickly changing in time. Within the thesis method of definition of distribution functions of powder mix particles on their sizes on speed of subsidence for a case of influence of external force is modified. For the first time applicability of results about focusing and stabilization of Markov process at local indignations of its fragments to process of formation of multicomponent mixes is proved. The mathematical model of crushing process of solid materials in liquid environments is modified, which use allowed to track evolution of diameters of solid particles in each point of the volume occupied with a mix. New scientific results are received and the software product is developed, allowing to model formation processes of multicomponent mixes on manufacture and in the pharmacological industry. Results of the researches made in the dissertation, can be used for working out of the mathematical models describing processes, occurring on manufacture and in the pharmacological industry.

Опис

Ключові слова

багатокомпонентна суміш, седиментаційний аналіз, марківський процес, функція розподілу часток за їх розмірами, фокусування, стабілізація розподілів марковських процесів, multicomponent mix, sedimentation analysis, Markov process

Бібліографічний опис

Вовк О. В. Математичне моделювання та чисельний аналіз процесів формування багатокомпонентних сумішей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 – "Математичне моделювання та обчислювальні методи" / О. В. Вовк ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х., 2010. – 25 с.

DOI

Колекції