Публікація:
Актуальні питання правового регулювання ринків фінансових послуг в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2013

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Право

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Монографія присвячена дослідженню проблем господарсько-правового регулювання відносин на ринках фінансових послуг. Розглянуто теоретичні питання розмежування державного регулювання ринків фінансових послуг, контролю та нагляду за діяльністю на цих ринках. Проаналізовано компетенцію НКЦПФР та її відповідність міжнародним принципам регулювання нагляду на ринку цінних паперів. Розглянуто питання інвестування та удосконалення законодавства, що регулює діяльність на фондовому ринку, при колективному інвестуванні. Приділено увагу компенсаційним схемам як засобу захисту інтересів інвесторів. Для юристів – наукових і практичних працівників, студентів, аспірантів, викладачів, фахівців у сфері ринків фінансових послуг, фондового та інвестиційного ринків. // The monograph is devoted to the study of problems of economic and legal regulation of relations in the markets of financial services. Theoretical issues of delimitation of state regulation of financial services markets, control and supervision of activities in these markets are considered. The competence of the NSSMC and its compliance with international principles of regulation of supervision in the securities market are analyzed. The issues of investment and improvement of the legislation regulating the activity on the stock market at collective investment are considered. Attention is paid to compensation schemes as a means of protecting the interests of investors. For lawyers - researchers and practitioners, students, graduate students, teachers, specialists in the field of financial services markets, stock and investment markets.

Опис

Ключові слова

ринки фінансових послуг, інвестування, цінні папери, financial services markets, investment, securities

Бібліографічний опис

Глібко С. В. Актуальні питання правового регулювання ринків фінансових послуг в Україні : монографія / С. В. Глібко, Г. М. Шовкопляс, І. О. Ониськів. – Харків : Право, 2016. – 186 с. ISBN: 978-966-937-003-7.

DOI