Публікація:
Вдосконалення методів обробки сигналів систем радіоакустичного зондування атмосфери

Немає доступних мініатюр

Дата

2012

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У дисертації вирішено актуальну науково-прикладну задачу вдосконалення алгоритмів обробки сигналів систем радіоакустичного зондування атмосфери, які дозволяють підвищити точність вимірювання вертикальних профілів метеорологічних параметрів атмосфери. Показано, що сьогодні в hадіоакустичних системах використовуються не достатньо ефективні алгоритми обробки прийнятих сигналів. Це викликано тим, що під час проектування приймальних пристроїв расдарів не враховуються зміни тонкої внутрішньої структури розсіяного на акустичній посилці радіосигналу. Запропонований у дисертації метод обробки враховує специфіку взаємодії звукових та електромагнітних хвиль в атмосфері та дозволяє проводити оцінювання метеопараметрів з кращою якістю. Його суть полягає у виборі для кожного каналу багатоканального пристрою обробки опорного сигналу, який формується за допомогою наявних адекватних моделей розсіяння для сукупності значень параметра розстроювання умови Брегга. В роботі також запропоновано метод оцінювання якості отримуваних результатів вимірювання параметрів атмосфери з використанням функції невизначеності радіоакустичних сигналів. В його основі лежить формування та аналіз тіл невизначеності для сукупності значень параметра розстроювання умови Брегга, за яких формується розсіяний сигнал, для різних пар зондуючих акустичних та електромагнітних сигналів. The thesis meets topical theoretical and applied problem of improving signal processing algorithms systems of radioacoustic sounding of atmosphere that will improve the accuracy of the measurement of vertical profiles of meteorological parameters of the atmosphere. It is shown that the present day radioacoustic systems use algorithms for processing of received signals, that are not efficient enough. This is because the design of receiving device RASS does not take into account variation of the fine internal structure of the scattered radio signal on the acoustic sending. The processing method proposed in the thesis takes the specificity of the interaction of sound and electromagnetic waves in the atmosphere into account and makes it possible to assess meteorological parameters with the error-free information. Its essence consists in the selection of multichannel processing unit of the reference signal for each channel, which is formed by existing adequate scattering models for a set of values of a quantity of the Bragg condition. The paper also proposes a method for quality estimation of the results of measurements of atmospheric parameters using the ambiguity function radioacoustics signals. It is based on the generation and analysis of ambiguity bodies for a set of value of a quantity of the Bragg condition in which the scattered signal is formed, and different pairs of sounding acoustic and electromagnetic signals.

Опис

Ключові слова

радіоакустичні системи, алгоритми обробки розсіяних сигналів, потенційна точність вимірювання, аналіз і синтез сигналів, radioacoustics systems, processing algorithm of scattered, potential accuracy of measurements, analysis and synthesis of signals.

Бібліографічний опис

Волох А. В. Вдосконалення методів обробки сигналів систем радіоакустичного зондування атмосфери : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 "Радіотехнічні та телевізійні системи" / Волох Андрій Вікторович ; Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Х., 2012. – 23 с.

DOI

Колекції