Публікація:
Правове регулювання інноваційних відносин

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Монографію присвячено дослідженню положень чинного законодавства України, що регулює суспільні відносини, пов’язані зі створенням, використанням та передачею прав на інноваційні об’єкти в процесі науково-технічного співробітництва та виконання договорів на створення і передачу науково-технічної продукції та договорів на виконання науково-дослідних/дослідно-конструкторських і технологічних робіт; запропоновані рекомендації щодо удосконалення чинних нормативно-правових актів з питань регулювання інноваційної діяльності з метою усунення наявних прогалин та колізій у правовому регулюванні та забезпечення одноманітності їх застосування. Монографія розрахована па науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів, спеціалістів у сфері трансферу технологій, а також усіх тих, хто цікавиться проблемами інноваційних відносин в Україні. // The monograph is devoted to the study of the current legislation of Ukraine governing public relations related to the creation, use and transfer of rights to innovative objects in the process of scientific and technical cooperation and implementation of agreements for the creation and transfer of scientific and technical products and agreements for scientific -research / research and development and technological work; proposed recommendations for improving the current regulations on the regulation of innovation in order to eliminate existing gaps and conflicts in the legal regulation and ensure uniformity of their application. The monograph is designed for scientists, teachers, doctoral students, graduate students, law students, specialists in the field of technology transfer, as well as all those who are interested in the problems of innovation relations in Ukraine.

Опис

Ключові слова

інноваційне право, інноваційні відносини, науково-технічна діяльність, innovation law, innovative relations, scientific and technical activities

Бібліографічний опис

Правове регулювання інноваційних відносин: монографія / С. М. Прилипко, А. П. Гетьман, Ю. Є. Атаманова та ін. – Xарків : Юрайт, 2013. – 688 с. ISBN 978-966-2740-49-З.

DOI