Публікація:
Моделювання систем і процесів на основі оптимального планування експериментів

Немає доступних мініатюр

Дата

2010

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Дисертація присвячена вирішенню науково-прикладної задачі розробки методів і програмно-апаратних засобів для моделювання складних об'єктів. Розроблено метод класифікації планів багатофакторного експерименту (БФЕ), заснований на інваріантному підході. Запропоновано загальний підхід до визначення типових представників класів еквівалентності, метод визначення їх канонічних форм. Розроблено алгоритм формування множини типових структур і каталоги типових представників. Запропоновано метод побудови оптимальних комбінаторних планів БФЕ. Складено каталоги оптимальних комбінаторних планів. Розроблені математичні моделі, що описують залежність витрати палива у ДВЗ від кількості обертів двигуна за хвилину і його температури в різних режимах, та технічні системи, що їх використовують. Для автоматизації досліджень і побудови оптимальних планів експерименту розроблено спеціалізовані програмно-апаратні засоби. Наведено приклади використання розроблених методів та програмно-апаратних засобів для моделювання систем і технологічних процесів. The dissertation is devoted to the decision of an actual scientifically-practical problem of development of methods and hardware-software means for modelling complex objects. The method of classification of multifactorial experiment (MFE) plans, based on the invariant approach is developed. The general campaign to definition of typical representatives of equivalence classes, a method of initial forms definition is offered. The algorithms of typical structures set formation and typical representatives catalogues are developed. The method of optimum combinatory plans MFE construction is offered. Catalogues of optimum combinatory plans are made. Mathematical models which describe dependence the charge of fuel in combustion engines (CE) from quantity of turns in a minute and its temperature in various modes are received. and technical systems, are developed, that they are used. For automation of researches and construction of experiment optimum plans specialized hardware-software complex is developed. Examples of use of the developed methods and hardware-software for modelling technological processes, devices and systems are resulted.

Опис

Ключові слова

планування експерименту, багатофакторний експеримент, класифікація, каталоги типових структур, оптимальні комбінаторні, плани експерименту, програмно-апаратне забезпечення, planning of experiment, multifactorial experiment, classification, hardware-software complex, catalogues of typical structures, optimum combinatory plans of experiment

Бібліографічний опис

Сіроклин В. П. Моделювання систем і процесів на основі оптимального планування експериментів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 – "Математичне моделювання та обчислювальні методи" / В. П. Сіроклин ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х., 2010. – 16 с.

DOI

Колекції