Публікація:
До питання систематизації знань в галузі соціальних мереж

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2010

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

НТУ "ХПІ"

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

В статті описана робота з побудови класифікації функцій соціальних мереж з метою систематизації знань в предметній галузі "соціальні мережі в Інтернеті". Методом дослідження обрано системологічний класифікаційний аналіз. В результаті проведеної роботи створені системологічні моделі системи функцій та фрагмент онтології предметної галузі соціальних мереж в Інтернеті. Отримані моделі системи функцій соціальних мереж в Інтернеті реалізовані в програмному інструменті онтологічного інжинірингу Protégé 3. В данной статье описана работа по построению классификации функций социальных сетей с целью систематизации знаний в предметной области «социальные сети в Интернете». Методом исследования выбран системологический классификационный анализ. В результате проведенной работы созданы системологические модели системы функций и фрагмент онтологии предметной области социальных сетей в Интернете. Полученные модели системы функций социальных сетей в Интернете реализованы в программном инструменте онтологического инжиниринга Protégé 3.2. In this article the work is described on the construction of classification of functions of social networks with the purpose of knowledge systematization in the domain "Social Networks in the Internet". Systemological classification analysis is chosen as a research method. Resulting from the conducted work the systemological models of functions system and the domain fragment of the social networks in the Internet were created. The obtained models of functions system of the social networks in the Internet were realized in the ontological engineering tool Protégé3.2.

Опис

Ключові слова

системологія, системологічний класифікаційний аналіз, соціальні мережі в Інтернеті, знання

Бібліографічний опис

Данилов А. Д. До питання систематизації знань в галузі соціальних мереж / А. Д. Данилов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Х. : НТУ «ХПІ», 2010. – No 67. – С. С. 84-90.

DOI