Удосконалення методів синхронізації шкал часу та частоти з метою зменшення їх похибки в умовах тропосферного радіоканалу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2010
Автори
Бондар, Є. Ю.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харк. нац. ун-т радіоелектроніки
Анотація
Дисертація є дослідженням, у якому отримано нове вирішення актуальної науково-прикладної задачі, що полягає в удосконаленні методів синхронізації шкал часу та частоти шляхом зменшення їхньої похибки в умовах тропо- сферного радіоканалу. Основний результат дисертаційної роботи полягає в теоретичному об- ґрунтуванні зв’язку між часом ПРХ і рівнем сигналу та експериментального підтвердження цього зв’язку, розробці й експериментальній перевірці моделі для розрахунку часу ПРХ у тропосфері, яка враховує зміну метеопараметрів уздовж досліджуванної траси. Практична цінність роботи визначається в першу чергу багатим експери- ментальним матеріалом про час поширення дециметрових радіохвиль в тропо- сфері і відповідного йому рівню сигналу. Проведені експерименти підтвердили ві- рогідність розроблених в дисертації наукових положень. Її результати впроваджені у науково-дослідних роботах, а також в навчальному процесі. The dissertation is a kind of research in which a new solution of actual scientific and practical problem is received. The problem includes improvement of the time and frequency scale synchronization methods in order to decrease the errors related to conditions of tropospheric radio-channel. This solution differs from the known ones in search and taking into account the interrelation between time of distribution and signal level at the reception point, and also taking into consideration the inconstancy of meteorological parameters along the line. The basic result contains theoretical reasoning of interrelation between time of propagation of radio-waves and signal level. It makes possible the following: to measure level of a signal and to define the time of its expected propagation. The rule which is found will make possible considering tropospheric component of the error at synchronization of time and frequency for semi-active and passive algorithms.
Опис
Ключові слова
високоточна синхронізація, шкала часу та частоти, пасивний алгоритм, коефіцієнт заломлення, heterogeneity of troposphere, television signal, relay line, accuracy of synchronisation
Цитування
Бондар Є. Ю. Удосконалення методів синхронізації шкал часу та частоти з метою зменшення їх похибки в умовах тропосферного радіоканалу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 – "Радіотехнічні та телевізійні системи" / Є. Ю. Бондар ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х., 2010. – 23 с.
Колекції