Публікація:
Галузева економічна політика держави: проблеми правового забезпечення

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Ця колективна монографія наукових праць викладачів, аспірантів та здобувачів кафедри господарського права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» присвячена науковій розробці проблематики формування ефективного господарсько-правового забезпечення господарсько-виробничих та організаційно-господарських відносин в окремих галузях, секторах, та комплексах національної економіки на підставі визначення необхідних для цього економічних та правових чинників структурно-галузевої політики держави. Колективна монографія «Галузева економічна політика держави: проблеми правового забезпечення» адресована науковцям в сфері господарсько-правових та економічних досліджень, аспірантам, студентам та усім тим, кому цікава доля національної економіки та її функціональної властивості – слугувати матеріально-технічною базою життєздатності та розвитку українського суспільства та української держави. // This collective monograph of scientific works of teachers, graduate students and applicants of the Department of Economic Law of the National University "Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine" is devoted to the scientific development of effective economic and legal support of economic and industrial and organizational and economic relations in certain industries, sectors and national complexes. economy on the basis of determining the necessary economic and legal factors of structural and sectoral policy of the state. The collective monograph "Sectoral economic policy of the state: problems of legal support" is addressed to scientists in the field of economic and economic research, graduate students, students and all those who are interested in the fate of the national economy and its functional properties - to serve as a material base for viability and development of Ukrainian society. and the Ukrainian state.

Опис

Ключові слова

державна політика, економіка, економічні відносини, public policy, economy, economic relations

Бібліографічний опис

Галузева економічна політика держави: проблеми правового забезпечення: монографія / за наук. ред. Д. В. Задихайла. – Харків : Юрайт, 2013. – 520 с. ISBN 978-966-2740-26-4.

DOI