Публікація:
Методи аналізу показників якості передачі мовного трафіку в мережах з пакетною комутацією

Немає доступних мініатюр

Дата

2011

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Дисертаційна робота присвячена розв’язанню наукової задачі удосконалення методів спільного аналізу показників якості передачі фрагментів мовного трафіку на пакетному і контентному рівнях, що враховують основні особливості кодування, декодування і передачі мови в у мережах з пакетною комутацією. У роботі розроблено фонемний метод визначення спектрально-часових характеристик мовних фрагментів з виключенням тимчасових інтервалів, які відповідають загубленим пакетам в мережах з пакетною комутацією. При цьому особливу увагу приділено удосконаленню метода визначення частот мовних формант, що заснований на математичній моделі групованих вибірок. Також в роботі удосконалено метод VqMW спільного аналізу показників якості передачі мовного трафіку на пакетному і контентному рівнях, який вперше разом враховує вплив групових втрат, угруповань втрат і джитера мережевої затримки в періоди мовних активностей і пауз та розроблено метод виявлення інтервалів угруповання втрат мовних пакетів по пакетним мереж з використанням кодеків з придушенням пауз мови і компенсацією втрат, заснований на аналізі фрагментів мовного трафіку в вейвлет-базисі Мейєра. Зазначена сукупність розроблених методів дозволяє як отримати більш адекватну оцінку показників якості передачі мовного трафіку в мережах з пакетною комутацією в умовах значної кількості групових втрат так і підвищити ймовірність правильної ідентифікації особистості за мовними фрагментами, переданими в зазначених мережах. The present dissertation represents an approach to the scientific problem’s resolution on Methods’ improvement for joint analysis of quality coefficients for transmission of voice traffic fragments on both pack and content levels, including main features of encoding, decoding and voice transmission within a network with pack switching. The paper illustrates phonemic identification method for spectral-hourly characteristics of voice fragments, excluding temporary intervals, corresponding to the lost packs within networks with pack switching. Particular attention was concentrated on the development of a method for voice formant frequency’s identification that is based on the mathematical model of group samples. The results also include VqMW method’s up-grading for joint analysis of quality coefficients for transmission of voice traffic fragments on both pack and content levels that now includes influence of group loss, loss formation and jitter of the network camp-on while speaking and pausing; elaboration of a new method for identification of loss formation intervals in voice packs within pack networks using codec with voice pause fading and loss compensation, based on voice traffic fragments’ analysis in Mayer wavelet-basis. The stated above developed methods permit to obtain more adequate estimation of quality coefficients for transmission of voice traffic within network with pack switching under considerable quantity of group loss and to increase the probability of correct personality identification after voice fragments transmitted within corresponding networks.

Опис

Ключові слова

кодування, декодування, пакетною комутацією, визначення частот мовних формант

Бібліографічний опис

Бобрицький С. М. Методи аналізу показників якості передачі мовного трафіку в мережах з пакетною комутацією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі" / Бобрицький Сергій Михайлович ; Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Х., 2011. – 22 с.

DOI

Колекції