За технічних причин Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки «ElAr КhNURE» працює тільки на перегляд. Про відновлення роботи у повному обсязі буде своєчасно повідомлено.
 

Публікація:
Огляд теоретичних підходів до розуміння абсолютного права

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2014

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

НДІ ПЗІР НАПрН України

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Метою статті є огляд теоретичних підходів до розуміння абсолютних прав та оцінка стану їх дослідженості. Дослідження точок зору щодо розуміння абсолютних прав дає змогу стверджувати, що їх різноманітність здебільшого виникла завдяки різному термінологічному і методологічному застосуванню поняття «абсолютне право». Це приводить до порівняння або протиставлення різнопланових, різнопорядкових або тотожних категорій. При такому підході існує ймовірність підміни понять, помилкового сприйняття сутності того чи іншого правового явища, довільного використання термінології і т. ін. Їх протиставлення є не досить коректним, а підміна понять призводить до хибних висновків. // The purpose of the article is an overview of theoretical approaches to understanding absolute rights and assessment of their study. Investigation of the points of view on understanding of absolute rights makes it possible to assert that their diversity was mostly due to different terminological and methodological applications of the concept of "absolute right". This leads to a comparison or opposition of diverse, diverse or identical categories. In this approach, there is a probability of substitution of concepts, false perception of the essence of one or another legal phenomenon, arbitrary use of terminology, etc. Their opposition is not quite correct, and the substitution of concepts leads to false conclusions.

Опис

Ключові слова

правовідносини, абсолютне право, обов’язок, право, legal relationships, absolute law, duty, right

Бібліографічний опис

Сліпченко С. О. Огляд теоретичних підходів до розуміння абсолютного права / С. О. Сліпченко // Право та інноваційне суспільство. – 2014. – №2(3). – С. 67-76.

DOI