Динамічні моделі та метод структурного і функціонального синтезу телекомунікаційних систем

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Автори
Стерін, В. Л.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУРЭ
Анотація
Дисертаційна робота присвячена розв’язанню актуальної наукової задачі, пов’язаної з розробкою динамічних математичних моделей та методу структурного і функціонального синтезу телекомунікаційних систем. Розроблено систему динамічних техніко-економічних моделей та метод структурного і функціонального синтезу телекомунікаційних систем. В рамках моделей для опису процесів перерозподілу капіталовкладень на різних етапах проектування ТКС та нарощування пропускних здатностей трактів передачі використано систему лінійних різницевих рівнянь, для опису процесів маршрутизації та обмеження трафіка на границі транспортної мережі застосовано систему лінійних, а при врахуванні втрат пакетів – нелінійних алгебраїчних рівнянь стану. Метод забезпечує багатоетапну оптимізацію процесу структурного та функціонального синтезу ТКС, забезпечуючи узгоджене розв’язання таких важливих задач, як розподіл капіталовкладень між етапами проектування, вибір топології транспортної мережі та пропускної здатності її трактів передачі, розподіл потоків на рівні транспортної мережі (маршрутизація) та доступу, визначення порядку підключення окремих абонентів і мереж доступу до вузлів транспортної мережі. Використання запропонованих рішень на практиці дозволить підвищити ефективність процесу структурно-функціонального синтезу ТКС.The dissertation is devoted to the solution of actual scientific task associated with the development of dynamic mathematical models and methods for structural and functional synthesis of telecommunication systems. A system of dynamic techno-economic models and methods for structural and functional synthesis of telecommunication systems (TCS) are developed. Within the models for description the process of redistribution of capital at different stages of the design and increase of TCS bandwidth links the system of linear difference equations is used, and in order to describe the process of routing and traffic restrictions on the boundary transport network used the system of nonlinear equations is used, and in calculating packet losses the system of nonlinear algebraic equations of condition is used. The method provides a multi-layered process optimization for structural and functional synthesis of TCS providing coordinated solving for such important problems as the allocation of capital between the stages of design, choice of transport network topology and capacity of transmission channels, the distribution of flows at the level of the transport network (routing) and access, determining the connectivity of individual users and network access to the transport network nodes. The use of proposed practical solutions will improve the efficiency of structural and functional synthesis in TCS.
Опис
Ключові слова
синтез, топологія, система, мережа, трафік, потік, модель, метод, маршрутизація, оптимальність, пропускна здатність, synthesis, topology, system, network, traffic, flow, model, method, routing, optimality, bandwidth
Цитування
Стерін, В. Л. Динамічні моделі та метод структурного і функціонального синтезу телекомунікаційних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі" / В. Л. Стерін ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : ХНУРЕ, 2014. – 20 с.