Правове регулювання компенсації здоровим добровольцям участі у клінічних випробуваннях

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Автори
Вороніна, М. А.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НДІ ПЗІР НАПрН України
Анотація
У статті висвітлено існуючі прогалини, що стосуються правової невизначеності статусу суб’єктів клінічних випробувань. Розглянуто питання необхідності нормативного закріплення у вітчизняному законодавстві способів та видів компенсації суб’єктам клінічних випробувань – здоровим добровольцям. Проаналізовано основні підходи до визначення компенсації та/або винагороди здоровим добровольцям за участь у клінічному випробуванні, що існують у вітчизняній та зарубіжній практиці, обґрунтовано пропозицію автора щодо включення відповідної норми до українського законодавства. // The article highlights existing gaps relating to the legal uncertainty of the status of subjects of clinical trials. The question of the need for normative consolidation in the domestic legislation of methods and types of compensation to the subjects of clinical trials - healthy volunteers in the domestic legislation. The main approaches to the definition of compensation and / or rewards of healthy volunteers for participating in the clinical trial existing in domestic and foreign practice are analyzed, the author's proposal to include the relevant norm for Ukrainian legislation is substantiated.
Опис
Ключові слова
здорові добровольці, компенсації (виплати), клінічні випробування, правове регулювання, healthy volunteers, compensation (payments), clinical trials, legal regulation
Цитування
Вороніна М. А. Правове регулювання компенсації здоровим добровольцям участі у клінічних випробуваннях / М. А. Вороніна // Право та інноваційне суспільство. – 2017. – №1(8). – С. 69-77.