Комбіновані адаптивні системи міжперіодної обробки сигналів в імпульсних оглядових РЛС 

dc.contributor.authorСеменяка, А. В.
dc.date.accessioned2017-06-14T11:07:27Z
dc.date.available2017-06-14T11:07:27Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractВирішена актуальна задача удосконалення адаптивних систем міжперіодної обробки (МПО) сигналів імпульсних оглядових РЛС різного призначення шляхом реалізації комбінованої адаптивної системи (КАС) МПО, яка на основі єдиного адаптивного решітчастого фільтру (АРФ) забезпечує одночасне відтворення неперервних енергетичних спектрів (НЕС) радіолокаційних відбиттів різної фізичної природи та селекцію рухомих цілей (СРЦ) на їх тлі. Розвинута теорія «узагальнених аналізаторів» НЕС випадкових процесів, що пояснює «походження» великої кількості сучасних методів спектрального оцінювання (СО). Розроблені нові адаптивні методи СО на основі АРФ, доцільні для втілення в КАС МПО, які по обумовленим критеріям на 3–7 дБ краще, ніж класичні методи СО, відтворюють НЕС випадкових процесів різного фізичного походження. Досліджені різновиди квазіоптимальних компенсаційно-фільтрових систем СРЦ та умови, за яких вони можуть бути більш ефективними та одночасно – більш простими у порівнянні з відомими. Обґрунтовано вибір адаптивної системи СРЦ на основі АРФ, доцільної для використання в КАС МПО, яка у порівнянні із широко розповсюдженими фільтровими системами СРЦ може забезпечити виграш у поро- говому сигналі на 10 – 20 і навіть більше дБ. The technical sciences candidate’s thesis on specialty 05.12.17 – radio and television systems. Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv, 2016. It is solved an urgent problem on enhancement of adaptive pulse-to-pulse signal processing (PPSP) systems of various purposes pulse surveillance radars by implementing the combined adaptive system (CAS) of PPSP which on the basis of a single adaptive lattice filter (ALF) may simultaneously reproduce the continuous energy spectrum (CES) of radar echoes of various physical nature and moving target detection (MTD) against them. It is developed the theory of “generalized analyzers” of random process’ CES that explains “genesis” of large amount of modern spectral estimation (SE) methods. There are developed new adaptive SE methods on the basis of ALF reasonable for implementation in CAS PPSP that in specified criteria up to 3–7 dB better than classical SE methods in CES reproduction of random processes of various physical nature. There are examined the variety of quasi-optimal MTD systems and conditions in which they may be more efficient and at the same time simpler in comparison with known. It is grounded the choice of adaptive MTD system on the basis of ALF reasonable for implementation in CAS PPSP that in comparison with widely applied filtering MTD systems may provide the gain in threshold signal up to 10 – 20 dB and even more.uk_UA
dc.identifier.citationСеменяка А. В. Комбіновані адаптивні системи міжперіодної обробки сигналів в імпульсних оглядових РЛС : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 "Радіотехнічні та телевізійні системи" / А. В. Семеняка ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2016. – 20 с. uk_UA
dc.identifier.urihttp://openarchive.nure.ua/handle/document/3880
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectімпульсна РЛСuk_UA
dc.subjectміжперіодна обробкаuk_UA
dc.subjectспектральне оцінюванняuk_UA
dc.subjectселекція рухомих цілейuk_UA
dc.subjectадаптивний решітчастий фільтрuk_UA
dc.subjectpulse radaruk_UA
dc.subjectinterperiod processinguk_UA
dc.subjectspectral estimationuk_UA
dc.subjectmoving target detectionuk_UA
dc.subjectadaptive lattice filteruk_UA
dc.titleКомбіновані адаптивні системи міжперіодної обробки сигналів в імпульсних оглядових РЛС uk_UA
dc.typeOtheruk_UA
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Semenyaka_avtoref.pdf
Розмір:
464.7 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.42 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Колекції