Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/9597
Title: Напрями вдосконалення державного регулювання економічної безпеки України
Other Titles: Areas of Improvement of Government Regulation Economic Security of Ukraine
Authors: Полозова, Т. В.
Майстро, Р. Г.
Keywords: економічна безпека
державне регулювання економічної безпеки
макроекономічні показники
вдосконалення
національна економіка
экономическая безопасность
государственное регулирование экономической безопасности
макроэкономические показатели
усовершенствование
национальная экономика
economic security
state regulation-economic security
macroeconomic indicator
mprovement
national economy
Issue Date: 2019
Publisher: Класичний приватний університет
Citation: Майстро Р. Г. Напрями вдосконалення державного регулювання економічної безпеки України / Майстро Р. Г., Полозова Т. В. // Приазовський економічний вісник. – 2019. – Випуск 1(12). – С. 46-50.
Abstract: У статті розглянуто сутність, складники та чинники економічної безпеки України. Визначено, що до загроз економічної безпеки України належать корупція, недосконалість концепції та системи економічної безпеки, низький рівень науково-технічного потенціалу, зростання рівня бідності, високий рівень безробіття, зростання «тіньового» сектору економіки, високий рівень корупції у державно-управлінській сфері, недосконалість законодавства у сфері економічних відносин та механізмів формування економічної політики, низький рівень заробітної плати. Також загрозами економічній безпеці є низький рівень інвестиційних надходжень в економіку держави, ризики негативного впливу на національну економіку світових фондових, фінансових та валютних ринків, високий рівень зовнішнього боргу. Досліджено показники соціально-економічного розвитку України, які свідчать про те, що макроекономічні показники мають позитивну тенденцію зростання. Динаміка зміни більшості макроекономічних показників свідчить про збільшення, хоча й повільними темпами, рівня фінансово-економічної безпеки України. Запропоновано напрями вдосконалення державного регулювання економічної безпеки України в сучасних умовах. экономической безопасности Украины. Определено, что к угрозам экономической безопасности Украины относятся коррупция, несовершенство концепции и системы экономической безопасности, низкий уровень научно-технического потенциала, рост уровня бедности, высокий уровень безработицы, рост «теневого» сектора экономики, высокий уровень коррупции в государственно-управленческой сфере, несовершенство законодательства в сфере экономических отношений и механизмов формирования экономической политики, низкий уровень заработной платы. Также угрозами экономической безопасности являются низкий уровень инвестиционных поступлений в экономику государства, риски негативного влияния на национальную экономику мировых фондовых, финансовых и валютных рынков, высокий уровень внешнего долга. Исследованы показатели социально-экономического развития Украины, которые свидетельствуют о том, что макроэкономические показатели имеют положительную тенденцию роста. Динамика изменения большинства макроэкономических показателей свидетельствует об увеличении, хотя и медленными темпами, уровня финансово-экономической безопасности Украины. Предложены направления совершенствования государственного регулирования экономической безопасности Украины в современных условиях.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/9597
ISSN: 2522-4263
Appears in Collections:Кафедра економічної кібернетики (ЕК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PolozovaTV_MaistroRG_46-50_2019.pdf483.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.