Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3728
Title: Структуризация знание-емких бизнес-процессов
Authors: Чалая, О. В.
Keywords: бизнес-процесс
контекст
объект
неявные знания
workflow
Issue Date: 2015
Citation: Чалая О. В. Структуризация знание-емких бизнес-процессов // Системи управління навігації та зв’язку. – 2015. – Вип. 2 (35) – С. 151-155.
Abstract: У статті розглянуто проблематику побудови моделей знання-ємних бізнес-процесів, пов'язана з необхідністю моделювання багатоваріантних бізнес-процесів, а також процесів, що змінюються під час виконання. Виконано аналіз підходів до виділення елементів таких процесів та зв'язків між елементами та запропоновано їх структурований опис. Запропонований опис знання-ємних бізнес-процесів охоплює три аспекти: контекст; темпоральний аспект, аспект знань. Контекст задає віртуальне середовище для виконання знання-ємного бізнес-процесу і містить всі елементи його ресурсної складової. Темпоральний аспект відображає послідовність дій процесу в часі з використанням відносин непомітності, переходу, порядку, межі, а також деталізації/узагальнення. Аспект знань задає виконання дій, що дозволяють досягти мети процесу в поточному контексті і включає в себе явні і неявні знання, які відображають статичні залежності між елементами контексту й динамічні залежності між елементами контексту і діями процесу, а також залежності, що визначають порядок взаємодії між підпроцесами. The article considers the problems of construction of models of knowledge-intensive business processes associated with the need for multivariate modeling of business processes as well as processes that change at runtime. Structured description of such processes is suggested. The proposed description of the knowledge-intensive business process encompasses three aspects: the context; temporal aspect; knowledge aspect. The context defines the virtual environment to perform knowledge-intensive business process and describes all elements of its resource component. Temporal aspect reflects the sequence in time of the process using the relationship indistinguishable, move, order, border and detail/generalization. Aspect of knowledge sets to perform actions that allow to achieve the goal of the process in the current context. That aspect includes explicit and implicit knowledge, which reflects the relationship between the static and dynamic elements of the context, between the elements of the context and process actions, between the subprocesses.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3728
Appears in Collections:Кафедра інформаційних управляючих систем (ІУС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чалая_2015_СУНЗ.doc86.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.