Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/12256
Title: Моделювання пояснень щодо рекомендованого переліку об’єктів з урахуванням темпорального аспекту вибору користувача
Authors: Чалий, С. Ф.
Лещинський, В. О.
Лещинська, І. О.
Keywords: рекомендаційні системи
системи електронної комерції
пояснення
формування рекомендацій
формування пояснень
критерії оцінки пояснень
темпоральні залежності
Issue Date: 2019
Citation: Чалий С. Ф. Моделювання пояснень щодо рекомендованого переліку об’єктів з урахуванням темпорального аспекту вибору користувача / Чалий С. Ф., Лещинський В. О., Лещинська І. О. // Системи управління, навігації та зв’язку. 2019. Т. 6. № 58. С. 97-101.
Abstract: Предметом вивчення в статті є процеси формування пояснень щодо рекомендованого переліку товарів та послуг в рекомендаційних системах. Метою є розробка моделей пояснення щодо рекомендованого переліку товарів та послуг з урахуванням зміни інтересів користувачів у часів. Завдання: обґрунтувати вибір критеріїв для оцінки пояснень; розробити узагальнену модель пояснення, що враховує довіру користувача, а також зміни у продажах товарів та послуг. Використовуваними підходами є: підходи до побудови рекомендацій на основі схожості вибору користувачів, а також характеристик об'єктів користувацького вибору. Отримані наступні результати. Проведено порівняльний аналіз критеріїв оцінки пояснень та обґрунтовано вибір критеріїв довіри та результативності як ключових для моделювання пояснень з урахуванням темпорального аспекту вибору користувача. Запропоновано моделі представлення пояснень у вигляді числового показника, значення якого характеризує зміну продажів протягом визначеного періоду часу, а знак пояснення визначає напрямок цих змін – збільшення або зменшення. The subject matter of the article is the process of generating explanations for the recommended list of goods and services in recommendation systems. The goal is to develop models for explaining the recommended list of goods and services, considering the changing interests of users over time. Tasks: justify the selection of criteria for evaluating the explanations; to develop a generalized explanation model that considers the trust of the user, as well as changes in sales of goods and services. The approaches used are: approaches to constructing recommendations based on the similarity of user choices, as well as characteristics of user choice objects. The following results are obtained. A comparative analysis of the criteria for evaluating the explanations is carried out and the choice of criteria for trust and performance as key for modeling the explanations, considering the temporal aspect of the user's choice, is justified. Models for the presentation of explanations in the form of a numerical indicator, the value of which characterizes changes in sales over a given period of time, and the sign of explanation determines the direction of these changes - increase or decrease
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/12256
Appears in Collections:Кафедра інформаційних управляючих систем (ІУС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СУНЗ_2019_6(58)_97_101.pdf264.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.