Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/12093
Title: Оптимізаційна модель маршрутизації чутливого до затримок трафіка в інфокомунікаційних мережах
Other Titles: Optimization routing model of delay-sensitive traffic in infocommunication networks
Authors: Лемешко, О. В.
Євдокименко, М. О.
Єременко, О. С.
Keywords: інфокомунікаційна мережа
пакет
трафік
потік
маршрутизація
тензор
система координат
модель
затримка
канал зв’язку
пропускна здатність
Issue Date: 2020
Publisher: ХНУРЕ
Citation: Лемешко O. В. Оптимізаційна модель маршрутизації чутливого до затримок трафіка в інфокомунікаційних мережах / О. В. Лемешко, М. О. Євдокименко, О. С. Єременко // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 2 (60). – С. 152-159. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.2.152.
Abstract: У роботі запропоновано вдосконалену оптимізаційну модель маршрутизації чутливого до затримок трафіка в інфокомунікаційних мережах. Новизною моделі є використання критерію оптимальності, що пов'язаний з мінімізацію середньої міжкінцевої затримки пакетів. В основу зазначеного критерію оптимальності покладено математичний вираз, який дозволяє аналітично розрахувати середню міжкінцеву затримку з урахуванням характе-ристик мережного трафіка, типів дисциплін обслуговування пакетів на маршрутизаторах інфокомунікаційної ме-режі, пропускних здатностей каналів зв’язку. Також отримано умови забезпечення якості обслуговування за серед-ньою міжкінцевою затримкою пакетів для будь-якого виду трафіка в умовах реалізації як одношляхової, так і бага-тошляхової маршрутизації. Отримати зазначені результати вдалося на підставі тензорного моделювання інфоко-мунікаційної мережі, коли тензори основних QoS-показників та метричні тензори розглядались у двох системах координат: гілок мережі та незалежних міжполюсних шляхів і внутрішніх вузлових пар. Дослідження та порівня-льний аналіз з іншими маршрутними рішеннями підтвердили більш високу ефективність удосконаленої моделі за показником середньої міжкінцевої затримки пакетів, що є важливим для чутливого до затримок трафіка, особливо в умовах високих навантажень на інфокомунікаційну мережу.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/12093
ISSN: 2073-7394
Appears in Collections:Кафедра інфокомунікаційної інженерії (ІКІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2857-1-2-20200604.pdf468.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.