Публікація:
Методи підвищення завадостійкості радіолокаційних систем спостереження повітряного простору

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

ХНУРЕ

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Дисертація присвячена теоретичному узагальненню і новому рішенню актуальної науково-практичної задачі підвищення завадостійкості радіолокаційних систем спостереження повітряного простору. Вказане завдання вирішене шляхом розробки методів підвищення завадостійкості первинних та вторинних радіолокаційних систем на основі мережевої побудови радіолокаційних систем спостереження з централізованою обробкою інформації, що дозволяє проведення сумісної оптимізації як виявлення, так і вимірювання координат повітряних об’єктів та виключити з обслуговування літаковими відповідачами вторинних радіолокаційних систем навмисні корельовані завади. Синтезовані, оптимальні за критерієм Неймана-Пірсана, структури виявлення сигналів та повітряних об’єктів в мережі радіолокаційних систем спостереження повітряного простору. Показано, що такі структури обробки даних дозволяють здійснити спільну оптимізацію як виявлення, так і виміру координат повітряних об'єктів. Thesis for scientific degree of candidate of technical sciences, specialty 05.12.17 − radio and television systems. − Kharkiv National University of Radio Electronics, 2019. Thesis is devoted to theoretical generalization and the new decision of actual scientific and technical problem of increasing the noise immunity of radar surveillance of airspace. This problem is solved by developing methods for improving noise immunity surveillance systems based on a network of building the structure of surveillance systems with distributed information processing. Synthesized signal detection structures and overhead objects in implementing a distributed data processing stages for signal processing and primary information processing. It is shown that such structures allow to carry out data processing as a joint optimization of the detection and measurement of air objects coordinates. Methods for improving noise immunity interrogation surveillance systems based on network construction as the secondary radar systems and primary radar systems.

Опис

Ключові слова

системи первинної та вторинної радіолокації, завадостійкість, завадозахищеність, навмисні корельовані завади, захист від завад, система контролю повітряного простору, обробка інформації, інформаційне забезпечення, the system of primary and secondary radar, noise immunity, immunity, control of airspace, automatic data processing, information technology, surveillance systems, information models

Бібліографічний опис

Андрусевич В. А. Методи підвищення завадостійкості радіолокаційних систем спостереження повітряного простору : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 "Радіотехнічні та телевізійні системи" / В. А. Андрусевич ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 20 с.

DOI

Колекції