Публікація:
Комп’ютерне моделювання нестаціонарних режимів по ділянці трубопроводу великого діаметру з урахуванням кінетичної енергії

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2021

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження – нестаціонарний неізотермічний режим течії газу (НН РТГ) по ділянці трубопроводу (ДТ) великого діаметру з урахуванням кіне-тичної енергії. Мета роботи – дослідження доцільності використання математичної мо-делі (ММ) НН РТГ по ДТ великого діаметру з урахуванням кінетичної енергії, порівняльний аналіз результатів комп’ютерного моделювання. Методи дослідження – метод скінченних різниць з використанням рівно-мірної скінченно-різницевої сітки (РСРС) та метод Ньютона для чисельного розв’язання систем нелінійних рівнянь. У даній кваліфікаційній роботі проведено огляд існуючих ММ режимів роботи (РР) газотранспортних систем (ГТС). Розглянуто дві моделі: ММ НН РТГ по ДТ з урахуванням ефекту Джоуля-Томсона, ММ НН РТГ по ДТ з ураху-ванням ефекту Джоуля-Томсона та кінетичної енергії. Розглянуто метод скін-чених різниць з використанням РСРС та алгоритм розв’язання системи рівнянь ММ НН РТГ по ДТ. Створено програмний продукт (ПП), за допомогою якого отримано та порівняно результати обчислень для двох ММ. За результатами даного дослідження побудований ПП моделювання НН РТГ по ДТ; отримані та проаналізовані результати, які можна вважати корис-ними для розробки нових способів збільшення надійності ГТС, прогнозування режимів

Опис

Ключові слова

великий діаметр, великий споживач, ділянка трубопроводу, ефект джоуля-томсона, кінетична енергія, метод скінченних різниць, нестаціонарний неізотермічний режим течії газу

Бібліографічний опис

Смоковський Р. С. Комп’ютерне моделювання нестаціонарних режимів по ділянці трубопроводу великого діаметру з урахуванням кінетичної енергії : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 124 Системний аналіз / Р. С. Смоковський ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 113 с.

DOI