Публікація:
ТНК як суб’єкти інноваційного розвитку в світовій економіці

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2014

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

НДІ ПЗІР НАПрН України

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У статті на основі опрацювання сучасних економіко-правових досліджень проводиться аналіз діяльності та впливу транснаціональних корпорацій як суб’єктів приватної економічної влади на розвиток світової економіки. У цьому контексті досліджуються такі поняття, як глобалізація, інтернаціоналізація діяльності ТНК, зокрема пропонуються їх визначення та кваліфікуючі ознаки. Крім цього, автором сформульовані історичні етапи трансформації сучасних ТНК у новітній історії та проведено аналіз інноваційної діяльності закордонних підрозділів ТНК, зокрема НДДКР-лабораторій. // In the article on the basis of processing of modern economic and legal studies, an analysis of the activities and influence of transnational corporations as subjects of private economic power on the development of the global economy are conducted. In this context, such concepts as globalization, internationalization of TNC activity are investigated, in particular their definitions and qualifying features are being proposed. In addition, the author formulated historical stages of transformation of modern TNCs in the latest history and analyzes the innovation activity of foreign units of TNCs, in particular R&D laboratories.

Опис

Ключові слова

інноваційний розвиток, транснаціональна корпорація, глобалізація, інтернаціоналізація, закордонна НДДКР-лабораторія, innovative development, transnational corporation, globalization, internationalization, abroad R&D laboratory

Бібліографічний опис

Погрібний Д. І. ТНК як суб’єкти інноваційного розвитку в світовій економіці / Д. І. Погібний // Право та інноваційне суспільство. – 2014. – №2(3). – С. 12-21.

DOI