Публікація:
Аналіз енергетичної та структурної захищеності інформаційних сигналів в каналах відомчих радіотехнічних систем зв'язку і способи її підвищення

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2012

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У дисертаційній роботі представлено вирішення актуальної науково-технічної задачі підвищення захищеності мультимедійних каналів зв'язку ВСЗ на основі технологій xDSL засобами оцінки експериментальних досліджень та моделювання в рамках концепції відвідного каналу, що дозволило виявити шляхи підвищення завадозахищеності і скритності інформаційних сигналів радіотехнічних ВСЗ. Одним з найважливіших результатів дисертаційних досліджень є розробка нового підходу до створення моделей для оцінки захищеності ЦСПІ на основі SHDSL технологій з застосуванням теорії матриць і математичних засобів системи MATLAB. Достовірність розроблених наукових принципів і методик розрахунку захищеності КЛЗ, а також отриманих результатів підтверджена при модернізації відомчої системи зв'язку – Центру обслуговування викликів екстреної служби «102» ГУМВС м. Харкова. This thesis presents solutions of a relevant scientific and technical problem of increasing security of multimedia communication channels based on the departmental communication networks (DCN) technology xDSL, by means of evaluation of experimental investigations and modeling, within the concept of wiretap, which made it possible to identify ways to improve the noise immunity and security of information signals DCN radio. One of the most important results of dissertation research is a development of a new approach to model building for estimate of the security digital data transmission systems based on SHDSL technologies with the use of matrix theory and the mathematical tools of MATLAB. The reliability of scientific principles and methods for estimate the security of cable lines, and the results have been confirmed by the modernization of DCN – call center in the emergency "102" GUMVD Kharkov.

Опис

Ключові слова

коефіцієнт відбиття, відвідний канал, скритність, завадозахищеність, коефіцієнт згладжування, проводова лінія зв'язку, cable lines, wiretap, security, noise, reflection coefficient, the coefficient of smoothing

Бібліографічний опис

Шинкаренко І. В. Аналіз енергетичної та структурної захищеності інформаційних сигналів в каналах відомчих радіотехнічних систем зв'язку і способи її підвищення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 – "Радіотехнічні та телевізійні системи" / І. В. Шинкаренко ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х., 2012. – 20 с.

DOI

Колекції